SADM įgyvendinami projektai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2018 m. sausio 5 d. pasirašė sutartį dėl projekto „Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – gerinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimamų viešojo valdymo sprendimų kokybę bei didinti susijusių veiklos procesų efektyvumą, sukuriant Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą (Stebėsenos ir prognozavimo sistemą).

Projekto uždavinys – sukurti Stebėsenos ir prognozavimo sistemą.

Projekto veikla – sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių analizės ir prognozavimo modelį bei organizacinį veiklos modelį. Vykdant šią veiklą, rengiami ir aprašomi šiuolaikiški modeliai, metodikos, procesai bei priemonės, reikalingos sukurtai Stebėsenos ir prognozavimo sistemai sėkmingai įgyvendinti ir naudoti formuojant socialinės apsaugos ir užimtumo politiką.

Įgyvendinant projektą, bus pasiekti šie rezultatai, kurie užtikrins Stebėsenos ir prognozavimo sistemos funkcionavimą:

• parengtas patobulintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių analizės ir prognozavimo modelis. Šis modelis atitinkamose veiklos srityse (darbo, šeimos ir jaunimo, socialinės aprėpties) apibrėš aktualius rodiklius, jų įtaką išvestinėms reikšmėms, rodiklių tarpusavio ryšį, sudarys galimybes ir pagrindą įvertinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių pagrindinių kintamųjų vertes ir prognozuoti jų pokyčius ateityje;

• parengtas organizacinis veiklos modelis. Šis modelis padės optimizuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prognozavimo, sprendimų priėmimo ir susijusius procesus bei sudarys sąlygas priimti pagrįstus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sritimis susijusius sprendimus, stebėti jų įgyvendinimą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Ireną Segalovičienę, tel. 8 706 68198.

________________________________

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0019 „Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija planuoja įgyvendinti projektą „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ pagal 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-V-918 priemonę „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017–2020 metai.

Įgyvendinus „Socialinės paramos prieinamumo didinimas” projektą planuojama pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus:
1. Sukurti socialinės rizikos šeimos, vaiko, prižiūrimo asmens kortelę (toliau – kortelė), kurioje būtų galima matyti konsoliduotus duomenis (visus esančius ir būsimus Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS));
2. Sukurti SPIS posistemę socialiniams darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams, kurioje būtų galima matyti kortelės duomenis. Posistemė būtų pasiekiama tiek stacionariais, tiek planšetiniais kompiuteriais;
3. Sukurtos SPIS posistemės bei planšetinių kompiuterių pagalba socialiniai darbuotojai ir vaiko teisių specialistai galės:
3.1. Fiksuoti vizito duomenis: laiką ir koordinates;
3.2. Fotografuoti ir kortelėje saugoti nuotraukas;
3.3. Sudaryti buities sąlygų apžiūros aktą.
4. Sudaryti galimybę užsakyti socialinės paramos paslaugas vizito metu: bus galima užsakyti paslaugas surenkant duomenis iš kitų informacinių sistemų ir registrų bei fotografuojant ir specialia programine įranga apdorojant rašytinius dokumentus.
 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovą Šarūną Staskevičių, tel. 8 706 68124.

________________________________

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina projektą „Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra“, kuris įgyvendinamas pagal 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas- didinti socialinės paramos srities elektroninių paslaugų skaičių ir kokybę.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018–2021 metai.

 

Įgyvendinus „Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra“ projektą planuojama pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus:

 1. Visas teikiamas socialines paslaugas visiškai perkelti į elektroninę erdvę, sudarant galimybę rašytinius dokumentus (įvairias pažymas) skenuoti ir įkelti į e.paslaugų portalą, kiti reikiami duomenys būtų gaunami iš valstybės registrų ir informacinių sistemų;
 2. Modernizuoti (centralizuoti) SIAS PARAMA sistemą, taip, kad neliktų lokalių diegiamų komponentų ir visos funkcijos būtų pasiekiamos interneto naršyklės pagalba, sudarant sąlygas sistema naudotis visose seniūnijose;
 3. Atsisakyti elektroniniu būdu gaunamos informacijos (registrų išrašų ir kitos informacijos) spausdinimo. Ji bus išsaugoma Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), suformuojamas skaitmeninis parašas ir laiko žyma, kad būtų užtikrintas veiksmų atsekamumas (pvz. teisminio ginčo atveju);
 4. Sukurti kliento elektroninę bylą. Elektronines bylas sudarys elektroniniu būdu gauti išrašai bei skaitmenizuoti dokumentai (analogiškos dabartinėms rašytinėms byloms);
 5. Sukurti integracijas su Lietuvos teismų informacine sistema ir E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema;
 6. Modernizuoti SPIS architektūrą siekiant išvengti greitaveikos sutrikimų.

 

Projekto metu bus kuriamos naujos ir modernizuojamos esamos el. paslaugos bei realizuojami programiniai komponentai, reikalingi joms užsakyti ir teikti. Planuojama sukurti 7 naujas el. paslaugas, 6 proaktyvias el. paslaugas, 1 sudėtinę el. paslaugą „Tapau neįgalus“ ir 20 modernizuoti. Planuojama projekto metu realizuoti socialinės paramos gavėjo kortelės funkcionalumą, kurio pagalba visi socialinės paramos gavėjo duomenys ir dokumentai būtų pasiekiami vienoje vietoje. Didėjantis el. paslaugų naudojamumas didins el. dokumentų naudojimo poreikį, todėl numatoma realizuoti jiems kurti, tvarkyti, saugoti ir administruoti reikalingas funkcijas. El. paslaugos ir kitos susijusios funkcijos bus realizuojamos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Atsižvelgiant į numatomą šios informacinės sistemos naudojimo augimą taip pat planuojama įgyvendinti jos architektūros modernizavimą, skirtą padidinti našumą, palaikymo efektyvumą ir sumažinti palaikymo kaštus.

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovą Šarūną Staskevičių, tel. 8 706 68124.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – informavimas apie veiksmų programą

Projekto kodas: 12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Priemonė: Informavimas apie veiksmų programą

Prioritetas: 12 PRIORITETAS. Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti.

Planuojamas veiklos vykdymo laikotarpis: 2014.09.08 – 2023.12.31

Skirtas finansavimas: 952 938,50 Eur

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto aprašymas: Informavimo apie veiksmų programą projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę, keičiant Lietuvos gyventojų nuostatas ir elgesį. Projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo".

 

Įgyvendintos ir įgyvendinamos komunikacijos kampanijos:

 • „Rezervuota jaunimui“ – pagal komunikacijos krypties „Auganti Lietuva“ temą „Galimybės augantiems (kompetencijų ir patirties krepšelis – stažuotės, praktika, mokslinė praktika, kt.)“;
 • „Pažadink lyderį savy“ – pagal komunikacijos krypties „Auganti Lietuva“ temą „Motyvacija „miegantiems“ (mokymosi ir profesijos įsigijimo, įsidarbinimo skatinimas)“;
 • „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų vienodo užimtumo skatinimas“ – pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • „Prašyti pagalbos yra normalu“ – pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • „Socialinė atsakomybė – vertybė, o ne tuštybė“ -  pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • „Įgalink patirtį, atrask save iš naujo“ – pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • Užimtumo priemonių rezultatų ir siekiamų pokyčių komunikacija - pagal komunikacijos krypties „Lietuva, kurią kuriame ES investicijomis“ temą „Skėtinė tema, jungianti visas komunikacijos veiklas“ (Įgyvendinta).

Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos strategija, patvirtinta 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (2), nurodytos komunikacijos kampanijos yra įtraukiamos į metinius komunikacijos planus susijusius su 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu),  metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus (susijusius su 2007-2013 metų finansavimo laikotarpiu), siekiant įgyvendinti juose nurodytus tikslus pagal nurodytas tikslines grupes.

 

Detalią informaciją rasite čia:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lietuvos-respublikos-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija-informavimas-apie-veiksmu-programa

http://www.esinvesticijos.lt/main/lt/dokumentai/2014-2020-m-es-fondu-investiciju-komunikacijos-strategija

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai?f__datasets__doc_categories=343&f__show_all=1

 

Informacija atnaujinta: 2019.01.22

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija - veiksmų programos administravimas

Projekto kodas: 11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Priemonė: Veiksmų programos administravimas

Prioritetas: 11 PRIORITETAS. Techninė parama veiksmų programai administruoti.

Planuojamas veiklos vykdymo laikotarpis: 2014.09.08 – 2023.12.31

Skirtas finansavimas: 1 964 701,39 Eur

Finansavimo šaltinis: Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto aprašymas: Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti tinkamą ir efektyvų ES fondų investicijų lėšų, skirtų socialinei ir užimtumo sričiai,  administravimą. Šiuo projektu finansuojama su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavestų ES fondų investicijų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Finansuojamos veiklos:

 • Pasirengimas, valdymas, stebėsena, tinklų kūrimas, skundų sprendimas, kontrolė, auditas, administracinės naštos projektų vykdytojams mažinimas;
 • Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų lėšas administruojančių institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, projektų vykdytojų gebėjimų administruoti ir naudoti ES struktūrinių fondų lėšas stiprinimas;
 • Techninės paramos projektų administravimas;
 • Su ankstesniais ir vėlesniais finansavimo laikotarpiais susijusios veiklos.

 

Detalią informaciją rasite čia:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/veiksmu-programos-administravimas

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lietuvos-respublikos-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija-veiksmu-programos-administravimas

 

Informacija atnaujinta: 2019.01.28

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-02-005 „Pasirengimas vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai“ yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto partneris: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba)

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-22 – 2019-10-23

Projekto biudžetas: 90 366,26 Eur

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslaspasirengti sklandžiam vaiko teisių apsaugos sistemos darbui po pertvarkos.

Projekto metu bus parengtas mobiliųjų komandų darbo organizavimo aprašas ir mobiliųjų komandų narių kompetencijos tobulinimo programa. Siekiant užtikrinti vienodą standarto laikymąsi ir žinių perdavimą, pagal sukurtą standartą projekto metu bus apmokyti mobiliųjų komandų bei po vieną darbuotoją iš kiekvieno Tarnybos regioninio padalinio bei du darbuotojai iš centrinio Tarnybos padalinio (iš viso 50 darbuotojų). Iš projekto lėšų bus parengti vaiko teisių apsaugos sistemos vidiniai regiono mokytojai (iš viso 46), kurie įgiję kompetencijas, pagal parengtą programą apmokys visus kitus vaiko teisių apsaugos sistemos darbuotojus visuose regionuose. Vidinių mokytojų parengimas užtikrins nepertraukiamą ir tęstinį žinių perdavimą visiems esamiems ir po centralizacijos būsimiems Tarnybos darbuotojams (iš viso 544 darbuotojams).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į vyr. specialistę Aną Buzarevič, tel. 8 52  431 160, el. p. ana.buzarevic@vaikoteises.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-12