SADM įgyvendinami projektai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2018 m. sausio 5 d. pasirašė sutartį dėl projekto „Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – gerinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimamų viešojo valdymo sprendimų kokybę bei didinti susijusių veiklos procesų efektyvumą, sukuriant Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą (Stebėsenos ir prognozavimo sistemą).

Projekto uždavinys – sukurti Stebėsenos ir prognozavimo sistemą.

Projekto veikla – sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių analizės ir prognozavimo modelį bei organizacinį veiklos modelį. Vykdant šią veiklą, rengiami ir aprašomi šiuolaikiški modeliai, metodikos, procesai bei priemonės, reikalingos sukurtai Stebėsenos ir prognozavimo sistemai sėkmingai įgyvendinti ir naudoti formuojant socialinės apsaugos ir užimtumo politiką.

Įgyvendinant projektą, bus pasiekti šie rezultatai, kurie užtikrins Stebėsenos ir prognozavimo sistemos funkcionavimą:

• parengtas patobulintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių analizės ir prognozavimo modelis. Šis modelis atitinkamose veiklos srityse (darbo, šeimos ir jaunimo, socialinės aprėpties) apibrėš aktualius rodiklius, jų įtaką išvestinėms reikšmėms, rodiklių tarpusavio ryšį, sudarys galimybes ir pagrindą įvertinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių pagrindinių kintamųjų vertes ir prognozuoti jų pokyčius ateityje;

• parengtas organizacinis veiklos modelis. Šis modelis padės optimizuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prognozavimo, sprendimų priėmimo ir susijusius procesus bei sudarys sąlygas priimti pagrįstus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sritimis susijusius sprendimus, stebėti jų įgyvendinimą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Vitalija Gabnytė, tel. 8 650  95615, el. p. vitalija.gabnyte@socmin.lt.

________________________________

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0019 „Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina projektą „Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra“, kuris įgyvendinamas pagal 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas – didinti socialinės paramos srities elektroninių paslaugų skaičių ir kokybę. 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018–2023 metai.

Įgyvendinus „Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra“ projektą planuojama pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus:

 1. Visas teikiamas socialines paslaugas visiškai perkelti į elektroninę erdvę, sudarant galimybę rašytinius dokumentus (įvairias pažymas) skenuoti ir įkelti į e. paslaugų portalą, kiti reikiami duomenys būtų gaunami iš valstybės registrų ir informacinių sistemų.
 2. Modernizuoti Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) taip, kad neliktų lokalių diegiamų komponentų ir visos funkcijos būtų pasiekiamos interneto naršyklės pagalba, sudarant sąlygas sistema naudotis visose seniūnijose.
 3. Atsisakyti elektroniniu būdu gaunamos informacijos (registrų išrašų ir kitos informacijos) spausdinimo. Ji bus išsaugoma SPIS, suformuojamas skaitmeninis parašas ir laiko žyma, kad būtų užtikrintas veiksmų atsekamumas (pvz., teisminio ginčo atveju).
 4. Sukurti kliento elektroninę bylą. Elektronines bylas sudarys elektroniniu būdu gauti išrašai bei skaitmenizuoti dokumentai (analogiškos dabartinėms rašytinėms byloms).
 5. Sukurti integracijas su Lietuvos teismų informacine sistema ir E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema.
 6. Modernizuoti SPIS architektūrą, siekiant išvengti greitaveikos sutrikimų.

Projekto metu bus kuriamos naujos ir modernizuojamos esamos el. paslaugos bei realizuojami programiniai komponentai, reikalingi joms užsakyti ir teikti. Planuojama sukurti 7 naujas el. paslaugas, 6 proaktyvias el. paslaugas, 1 sudėtinę el. paslaugą „Tapau neįgalus“ ir 20 modernizuoti. Taip pat planuojama realizuoti socialinės paramos gavėjo kortelės funkcionalumą, kurios pagalba visi socialinės paramos gavėjo duomenys ir dokumentai būtų pasiekiami vienoje vietoje. Didėjantis el. paslaugų naudojamumas didins el. dokumentų naudojimo poreikį, todėl numatoma realizuoti jiems kurti, tvarkyti, saugoti ir administruoti reikalingas funkcijas. El. paslaugos ir kitos susijusios funkcijos bus realizuojamos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Atsižvelgiant į numatomą šios informacinės sistemos naudojimo augimą, taip pat planuojama įgyvendinti jos architektūros modernizavimą, skirtą padidinti našumą, palaikymo efektyvumą ir sumažinti palaikymo kaštus.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Rasą Strupienė, mob. 8 650 11440, el. p. rasa.strupiene@socmin.lt.
 

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – informavimas apie veiksmų programą

Projekto kodas: 12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Priemonė: Informavimas apie veiksmų programą

Planuojamas veiklos vykdymo laikotarpis: 2014.09.08–2023.12.31.

Skirtas finansavimas: 1 018 300,13 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto aprašymas: Informavimo apie veiksmų programą projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę, keičiant Lietuvos gyventojų nuostatas ir elgesį. Projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo".

Įgyvendintos ir įgyvendinamos komunikacijos kampanijos:

 • „Rezervuota jaunimui“ – pagal komunikacijos krypties „Auganti Lietuva“ temą „Galimybės augantiems (kompetencijų ir patirties krepšelis – stažuotės, praktika, mokslinė praktika, kt.)“;
 • „Pažadink lyderį savy“ – pagal komunikacijos krypties „Auganti Lietuva“ temą „Motyvacija „miegantiems“ (mokymosi ir profesijos įsigijimo, įsidarbinimo skatinimas)“;
 • „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų vienodo užimtumo skatinimas“ – pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • „Prašyti pagalbos yra normalu“ – pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • „Socialinė atsakomybė – vertybė, o ne tuštybė“ – pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • „Įgalink patirtį, atrask save iš naujo“ – pagal komunikacijos krypties „Tolydi Lietuva“ temą „Socialinė įtrauktis ir paslaugų prieinamumas (vienodos galimybės visoms socialinėms grupėms)“;
 • Užimtumo priemonių rezultatų ir siekiamų pokyčių komunikacija – pagal komunikacijos krypties „Lietuva, kurią kuriame ES investicijomis“ temą „Skėtinė tema, jungianti visas komunikacijos veiklas“ (Įgyvendinta);
 • „Neįgaliųjų kvalifikacijos kėlimas“ – pagal komunikacijos krypties „Kvalifikuota Lietuva“ temą „Mokymasis visą gyvenimą“.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos strategija, patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (2), nurodytos komunikacijos kampanijos yra įtraukiamos į metinius komunikacijos planus, susijusius su 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu, siekiant įgyvendinti juose nurodytus tikslus pagal nurodytas tikslines grupes.

Detalią informaciją apie projektą rasite čia:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lietuvos-respublikos-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija-informavimas-apie-veiksmu-programa

2014-2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategiją rasite čia:
http://www.esinvesticijos.lt/main/lt/dokumentai/2014-2020-m-es-fondu-investiciju-komunikacijos-strategija

Komunikacijos planus rasite čia:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai/komunikacijos-planai  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į vyr. specialistę Eriką Jocytę, tel. 8 680  38170, el. p. erika.jocyte@socmin.lt

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija - veiksmų programos administravimas

Projekto kodas: 11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Priemonė: Veiksmų programos administravimas

Prioritetas: 11 PRIORITETAS. Techninė parama veiksmų programai administruoti.

Planuojamas veiklos vykdymo laikotarpis: 2014.09.08 – 2023.12.31

Skirtas finansavimas: 2 644 285,39 Eur

Finansavimo šaltinis: Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto aprašymas: Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti tinkamą ir efektyvų ES fondų investicijų lėšų, skirtų socialinei ir užimtumo sričiai,  administravimą. Šiuo projektu finansuojama su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavestų ES fondų investicijų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Finansuojamos veiklos:

 • Pasirengimas, valdymas, stebėsena, tinklų kūrimas, skundų sprendimas, kontrolė, auditas, administracinės naštos projektų vykdytojams mažinimas.
 • Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų lėšas administruojančių institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, projektų vykdytojų gebėjimų administruoti ir naudoti ES struktūrinių fondų lėšas stiprinimas.
 • Techninės paramos projektų administravimas.
 • Su ankstesniais ir vėlesniais finansavimo laikotarpiais susijusios veiklos.

Detalią informaciją apie priemonę „Veiksmų programos administravimas“ ir įgyvendinamą projektą rasite čia:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/veiksmu-programos-administravimas

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lietuvos-respublikos-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija-veiksmu-programos-administravimas

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į vyr. specialistę Ingą Mariją Krupavičiūtę, tel. 8 671  16685, el. p. inga.krupaviciute@socmin.lt.

Projektas „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“

2020 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos (ES) delegacija Azerbaidžane pranešė, kad Lietuva kartu su partneriais iš Austrijos laimėjo atranką Dvynių projektui Azerbaidžane „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“.

Projektą, bendradarbiaudami su kolegomis iš Azerbaidžano Respublikos valstybiniu šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetu, įgyvendins Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris) kartu su Vilniaus Universitetu, Lietuvos teisės institutu, Europos socialinio fondo agentūra bei Austrijos Ludwig Boltzmann vardo pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių institutu (Jaunesnysis partneris). 

Bendras projekto tikslas – remiantis Europos Sąjungos šalių  gerąja praktika bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, sustiprinti Azerbaidžano valstybinių bei vietos lygmens institucijų kompetencijas ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmus, teikiant pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms, organizuoti specialius mokymus socialiniams darbuotojams, teisėjams, žiniasklaidos atstovams, padėti parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją apie smurto sukeliamus neigiamus padarinius pačiai visuomenei.

Projekto biudžetas: 1 mln. Eur.

Numatoma trukmė: 14 mėnesių.

Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų judėjimo suvaržymų, projekto  veiklos įgyvendinamos nuotoliniu būdu.  Veiklos pradėtos  2020 m. rugsėjo 1 d.  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projekto vadovę Audrą Mikalauskaitę, tel. + 370 620 44972, el. p.: Audra.Mikalauskaite@socmin.lt.
 

2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) kartu su kitomis atsakingomis ministerijomis dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioritetų ir priemonių įgyvendime. Tam, kad tinkamai suplanuoti priemones, taip pat įsitikinti ar jos efektyviai įgyvendinamos, būtina vykdyti periodinę jų analizę arba taip vadinamą efektyvumo vertinimą. Vertinimai gali būti atliekami tiek priemonių planavimo ir įgyvendinimo etapuose, tiek užbaigus jų įgyvendinimą. Vertinimų metu gautos išvados, rekomendacijos ir strateginiai siūlymai naudojami efektyvinti priemonių planavimą ir įgyvendinimą. Vertinimus atlieka Ministerijos viešųjų pirkimų būdu atrinktos nepriklausomos įstaigos, kurios turi reikiamą patirtį ir žinias vertinimo metu pritaikyti skirtingas vertinimo metodikas, kurios padeda gauti tikslius vertinimo rezultatus. 

Ministerijos atliekami vertinimai yra finansuojami projekto „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ES fondų investicijų vertinimas Lietuvoje“ (projekto kodas: 12.0.2-CPVA-V-203-01-0005) lėšomis, kurios numatytos Veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ priemonėje „ES investicijų vertinimas“ 190.329 EUR. Vykdydama vertinimo veiklą, Ministerija vadovaujasi Techninės paramos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337. Ministerija vertinimus atlieka vadovaudamasi metiniais vertinimų planais, kuriuos tvirtina Finansų minsterija.  

Ministerijos atlikti vertinimai:  

 • ESF paramos ir JUI veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimas (Galutinė vertinimo ataskaita pateikta 2016 m. 03 mėn.);
 • Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto priemonės, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimas (Galutinė vertinimo ataskaita pateikta 2016 m. gegužės mėn.);
 • 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ poveikio, efektyvumo ir sukurtų rezultatų vertinimas (Galutinė vertinimo ataskaita pateikta 2016 m. gegužės mėn.);
 • 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonių, skirtų skatinti jaunimo užimtumą, poveikio ir efektyvumo vertinimas (Galutinė vertinimo ataskaita pateikta 2016 m. rugpjūčio mėn.);
 • Europos Sąjungos investicijų ir jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimas“ (Galutinė vertinimo ataskaita pateikta 2019 m. balandžio mėn.).

Planuojamos veiklos vykdymo laikotarpis: 2015.01.01–2023.12.31. 
Finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Detalią informaciją apie vertinimus rasite čia:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerijos-es-fondu-investiciju-vertinimas-lietuvoje 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į vyresnįjį patarėją Artūrą Bytautą, tel. 8 616 97914, el. p. arturas.bytautas@socmin.lt.

Priemonė bus įgyvendinama vykdant Europos Komisijos techninės paramos projektą. Projektą Europos Komisijos techninei paramai gauti rengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, o Vyriausybės kanceliarija Europos Komisijai. 

Projektas orientuotas į tris pažeidžiamas visuomenės grupes: žmones su negalia, iš įkalinimo įstaigų išeinančius asmenis bei mažiau galimybių turintį jaunimą. 
Europos Komisija priėmė sprendimą skirti finansavimą – 600 tūkst. eurų (ES lėšų). Šiuo metu projektui įgyvendinti yra atrinkti Europos Komisijos pasiūlyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai, kurie rengiasi pradėti įgyvendinti projektą. Planuojama, kad EBPO ekspertai pradės įgyvendinti projektines veiklas šių metų trečią ketvirtį.

Numatyta projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių.

Įgyvendinant projektą bus: 

 • atlikta išsami projekto tikslinių grupių esamos situacijos Lietuvoje analizė (6 mėn.). Bus analizuojamos esamos paslaugos bei išmokos, paslaugas teikiančių organizacijų funkcijos, asmens (ne)judėjimo paslaugų ir išmokų sistemoje trajektorijos. Projekto ekspertai numato projekto tikslinių grupių įtraukimą į modelio rengimą;
 • pateikta geroji 3 Europos Sąjungos šalių patirtis (3 mėn), pasiūlant projekto tikslinių grupių atvejo vadybą ir nevyriausybinių organizacijų įtrauktį į paslaugų teikimą. 
 • remiantis Lietuvos situacijos analize bei gerąja užsienio šalių praktika bus parengtas modelis (4 mėn.), kuriame bus numatytos priemonės ir metodai, kurie sudarytų efektyvias sąlygas ir galimybes projekto tikslinėms grupėms gauti visapusišką ir jų poreikius atitinkančią pagalbą.
 • modelio pilotavimas (5 mėn.). Parengtas ir suderintas su suinteresuotomis šalimis modelis bus išbandytas dvejose ar trejose skirtingo dydžio Lietuvos savivaldybėse.
 • įgyvendinant projektą sukurtas ir išbandytas modelis galės būti visuotinai pritaikomas visoje Lietuvoje.

Įgyvendinant Europos Komisijos techninės paramos projektą, planuojama parengti ir pasirinktose skirtingo dydžio Lietuvos savivaldybėse išbandyti bandomąjį priemonių, galinčių padėti motyvuoti ir suteikti palankias galimybes projekto tikslinėms grupėms integruotis į savarankišką socialinį 

Projektas yra orientuotas į tikslinių grupių socialinės atskirties mažinimą sukuriant atvejo vadybos, paslaugų ir pagalbos informacinio prieinamumo ir palydėjimo mechanizmą. Taip pat dėmesys skiriamas integracijai į darbo rinką.

Parengtą ir aptartą su suinteresuotomis šalimis (nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, valstybės institucijų atstovais ir kt.) modelį planuojama išbandyti trejose skirtingo dydžio Lietuvos savivaldybėse. Projektą įgyvendins Europos Komisijos pasiūlyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai.

Tikimasi, kad parengtas modelis ir jame pasiūlytos bei išbandytos priemonės palengvins tikslinių grupių integraciją į socialinį, o taip pat ir politinį, kultūrinį gyvenimą, palengvins jų galimybes įsidarbinant ir / ar išlikti darbo rinkoje.

Savivaldybes, kuriose būtų išbandytos modelio priemonės, planuojama atsirinkti bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, o priemones išbandyti glaudžiai bendradarbiaujant su pasirinktų savivaldybių administracijomis. Pasirenkant savivaldybes planuojama atsižvelgti į savivaldybių dydžius (pvz., didmiesčio, kaimiškojo regiono) ir kt. aspektus.

Kontaktinis asmuo Rasa Genienė, Horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės patarėja, tel. 8 652 67564, el. p. rasa.geniene@socmin.lt.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija būdama Informacinės visuomenės plėtros komiteto projekto partnerė įgyvendina projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“, projekto kodas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016.  Projekto tikslas - gerinti gyventojų, verslo ir institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje, diegiant technologiškai inovatyvius elektroninius sprendimus ir teikiant pažangias viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams ir verslui  bei didinant elektroninių paslaugų prieinamumą.

Projekto tikslas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ tikslo „didinti pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimo.

Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviau išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius resursus. Siekiant, kad VIISP portalas būtų pozicionuojamas kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms.

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti/modernizuoti VIISP funkcionalumus, įgalinančius pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinančius duomenų mainų  efektyvumą;
2. VIISP portale sukurti naujas sudėtines elektronines paslaugas gyventojams/verslui bei bendrojo naudojimo paslaugas institucijoms.

Projekto tikslinės grupės:
1. Institucijos teikiančios elektronines paslaugas;
2. El. paslaugų gavėjai gaunantys elektronines paslaugas ir konsultacijas.

Projekto vertė – 2 870 769,41 Eur.

Projekto vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-20