SADM įgyvendinami projektai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2018 m. sausio 5 d. pasirašė sutartį dėl projekto „Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – gerinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimamų viešojo valdymo sprendimų kokybę bei didinti susijusių veiklos procesų efektyvumą, sukuriant Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą (Stebėsenos ir prognozavimo sistemą).

Projekto uždavinys – sukurti Stebėsenos ir prognozavimo sistemą.

Projekto veikla – sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių analizės ir prognozavimo modelį bei organizacinį veiklos modelį. Vykdant šią veiklą, rengiami ir aprašomi šiuolaikiški modeliai, metodikos, procesai bei priemonės, reikalingos sukurtai Stebėsenos ir prognozavimo sistemai sėkmingai įgyvendinti ir naudoti formuojant socialinės apsaugos ir užimtumo politiką.

Įgyvendinant projektą, bus pasiekti šie rezultatai, kurie užtikrins Stebėsenos ir prognozavimo sistemos funkcionavimą:

• parengtas patobulintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių analizės ir prognozavimo modelis. Šis modelis atitinkamose veiklos srityse (darbo, šeimos ir jaunimo, socialinės aprėpties) apibrėš aktualius rodiklius, jų įtaką išvestinėms reikšmėms, rodiklių tarpusavio ryšį, sudarys galimybes ir pagrindą įvertinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių pagrindinių kintamųjų vertes ir prognozuoti jų pokyčius ateityje;

• parengtas organizacinis veiklos modelis. Šis modelis padės optimizuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prognozavimo, sprendimų priėmimo ir susijusius procesus bei sudarys sąlygas priimti pagrįstus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sritimis susijusius sprendimus, stebėti jų įgyvendinimą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Vaidą Budzevičienę, tel. 8 706 64263.

________________________________

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0019 „Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija planuoja įgyvendinti projektą „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ pagal 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-V-918 priemonę „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017–2020 metai.

Įgyvendinus „Socialinės paramos prieinamumo didinimas” projektą planuojama pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus:
1. Sukurti socialinės rizikos šeimos, vaiko, prižiūrimo asmens kortelę (toliau – kortelė), kurioje būtų galima matyti konsoliduotus duomenis (visus esančius ir būsimus Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS));
2. Sukurti SPIS posistemę socialiniams darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams, kurioje būtų galima matyti kortelės duomenis. Posistemė būtų pasiekiama tiek stacionariais, tiek planšetiniais kompiuteriais;
3. Sukurtos SPIS posistemės bei planšetinių kompiuterių pagalba socialiniai darbuotojai ir vaiko teisių specialistai galės:
3.1. Fiksuoti vizito duomenis: laiką ir koordinates;
3.2. Fotografuoti ir kortelėje saugoti nuotraukas;
3.3. Sudaryti buities sąlygų apžiūros aktą.
4. Sudaryti galimybę užsakyti socialinės paramos paslaugas vizito metu: bus galima užsakyti paslaugas surenkant duomenis iš kitų informacinių sistemų ir registrų bei fotografuojant ir specialia programine įranga apdorojant rašytinius dokumentus.
 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovą Šarūną Staskevičių, tel. 8 706 68124.

________________________________

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina projektą „Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra“, kuris įgyvendinamas pagal 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas- didinti socialinės paramos srities elektroninių paslaugų skaičių ir kokybę.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018–2021 metai.

 

Įgyvendinus „Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra“ projektą planuojama pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus:

  1. Visas teikiamas socialines paslaugas visiškai perkelti į elektroninę erdvę, sudarant galimybę rašytinius dokumentus (įvairias pažymas) skenuoti ir įkelti į e.paslaugų portalą, kiti reikiami duomenys būtų gaunami iš valstybės registrų ir informacinių sistemų;
  2. Modernizuoti (centralizuoti) SIAS PARAMA sistemą, taip, kad neliktų lokalių diegiamų komponentų ir visos funkcijos būtų pasiekiamos interneto naršyklės pagalba, sudarant sąlygas sistema naudotis visose seniūnijose;
  3. Atsisakyti elektroniniu būdu gaunamos informacijos (registrų išrašų ir kitos informacijos) spausdinimo. Ji bus išsaugoma Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), suformuojamas skaitmeninis parašas ir laiko žyma, kad būtų užtikrintas veiksmų atsekamumas (pvz. teisminio ginčo atveju);
  4. Sukurti kliento elektroninę bylą. Elektronines bylas sudarys elektroniniu būdu gauti išrašai bei skaitmenizuoti dokumentai (analogiškos dabartinėms rašytinėms byloms);
  5. Sukurti integracijas su Lietuvos teismų informacine sistema ir E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema;
  6. Modernizuoti SPIS architektūrą siekiant išvengti greitaveikos sutrikimų.

 

Projekto metu bus kuriamos naujos ir modernizuojamos esamos el. paslaugos bei realizuojami programiniai komponentai, reikalingi joms užsakyti ir teikti. Planuojama sukurti 7 naujas el. paslaugas, 6 proaktyvias el. paslaugas, 1 sudėtinę el. paslaugą „Tapau neįgalus“ ir 20 modernizuoti. Planuojama projekto metu realizuoti socialinės paramos gavėjo kortelės funkcionalumą, kurio pagalba visi socialinės paramos gavėjo duomenys ir dokumentai būtų pasiekiami vienoje vietoje. Didėjantis el. paslaugų naudojamumas didins el. dokumentų naudojimo poreikį, todėl numatoma realizuoti jiems kurti, tvarkyti, saugoti ir administruoti reikalingas funkcijas. El. paslaugos ir kitos susijusios funkcijos bus realizuojamos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Atsižvelgiant į numatomą šios informacinės sistemos naudojimo augimą taip pat planuojama įgyvendinti jos architektūros modernizavimą, skirtą padidinti našumą, palaikymo efektyvumą ir sumažinti palaikymo kaštus.

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto vadovą Šarūną Staskevičių, tel. 8 706 68124.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-12