Priemonės jaunimo užimtumui skatinti

Turinys

 

Verslumo skatinimas 2014–2020

Pradedantieji verslą ir (arba) iki 1 metų veikiančios labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba su individualios veiklos pažyma, gali kreiptis dėl iki 25 tūkst. eurų paskolų verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis.

Daugiau informacijos:

 

Parama darbui

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų užimtumui ir skatinti darbdavius kurti daugiau darbo vietų, įgyvendinama Europos socialinio fondo lėšomis finansuojama priemonė „Parama darbui“.

Darbdaviams kompensuojama 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio.  

Jeigu jaunuolis iki 29 m. įsidarbino pirmą kartą, galės gauti darbo užmokesčio kompensaciją iki 12 mėnesių.

Paraiška: http://invega.lt/lt/darbo-uzmokescio-kompensavimas/pildyti-paraiska/

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės – tai Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu nustatytos priemonės, kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes.

 • Profesinis mokymas leidžia įgyti norimą ir darbo rinkoje paklausią profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikius. Užimtumo tarnyba apmoka mokslus pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymosi laikotarpiu mokama stipendija, kompensuojamos kelionės į mokymo įstaigą ar apgyvendinimo išlaidos (plačiau).
   
 • Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį suteikia galimybę mokytis pasirinktos profesijos ar įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje. Praktinis mokymas vykdomas pas darbdavį, teorinis mokymas sudaro ne daugiau 30 proc. laiko ir vykdomas mokymo įstaigoje. Už faktiškai dirbtą laiką mokamas atlygis, už teorinio mokymo laiką - stipendija (plačiau).
   
 • Stažuotė padeda įgyti darbo praktikos, jei pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją nebuvo dirbta 6 mėnesiu. Trukmė - iki 6 mėn., mokama stipendija (plačiau).
   
 • Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonė leidžia pripažinti turimas kompetencijas, įgytas neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu (plačiau).
   
 • Parama judumui kompensuoja kelionės išlaidas į darbo, stažuotės atlikimo vietą ar į Užimtumo tarnybos organizuojamus konsultavimo grupėms užsiėmimus (plačiau).
   
 • Įdarbinimas subsidijuojant padeda įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Už asmenų įdarbinimą darbdaviui mokama subsidija kompensuojant iki 50 proc. darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidijos mokamos iki 6 mėn. (plačiau).
   
 • Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padeda įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje ir įsidarbinti pirmą kartą pradedant darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiams bedarbiams. Priemonė ypač naudinga studijas ar mokslus baigusiems absolventams. Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama iki 50 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos mokamos iki 12 mėn. Už priskirto asmens (mokytojo) darbą papildomai sumokama dar 20 proc. subsidija nuo mokiniui priskaičiuoto darbo užmokesčio (plačiau).
   
 • Savarankiško užimtumo rėmimas skirtas planuojantiems pradėti verslą. Teikiamos subsidijos darbo vietai steigti (iki 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių) (plačiau).
   

Daugiau informacijos:

 

Savanoriška praktika

Jaunuoliai iki 29 metų, siekiantys įgyti praktinių įgūdžių, susitarę su įmonę, įstaiga, organizacija  gali iki 2 mėnesių per kalendorinius metus atlikti savanorišką praktiką. Savanoriška praktika yra neatlygintina, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti Užimtumo tarnyboje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas (plačiau).

 

Jaunimo darbo centrai

Visoje Lietuvoje veikiantys jaunimo darbo centrai (JDC) – tai vieta, kur jaunuoliai gali gauti specialistų konsultacijų, mokymų, kūrybinių dirbtuvių bei susitikimų su potencialiais darbdaviais. Čia teikiamos būtent į jauno žmogaus poreikius orientuotos paslaugos, konsultacijos bei mokymai, kurie padeda priimti pagrįstus sprendimus dėl tolesnės karjeros.

JDC renginiai skirti ugdyti darbo paieškos įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, bendrąsias kompetencijas. Tai renginiai apie karjeros planavimą, darbo paieškos strategijas, darbo dokumentų (CV, motyvacinis laiškas ir kt.) rengimą. Čia dalyvauti gali visi norintys, registracija nėra privaloma.

JDC misija – padėti jaunimui sėkmingai pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių, mokyklos nebaigusiam ir žemą kvalifikaciją turinčiam jaunimui padėti grįžti į švietimo sistemą, ugdyti jaunimo gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje, ir pozityvias nuostatas mokymuisi visą gyvenimą.

Daugiau informacijos:

 

Talentų bankas

Talentų bankas – tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė internete.

 Talentų banko tikslas – sudaryti didesnes įsidarbinimo galimybes aukštos kvalifikacijos specialistams ir studijuojančiam jaunimui bei padėti darbdaviams greičiau susirasti pageidaujamus darbuotojus.

 Darbo ieškantys aukštųjų mokyklų baigiamųjų kursų studentai ir absolventai, mokantys bent vieną užsienio kalbą ir dirbantys kompiuteriu gali paskelbti informaciją apie save.

Daugiau informacijos:

 

Darbo pasiūlymai mokiniams ir studentams

Darbas moksleiviams ir studentams suteikia ne tik progą užsidirbti, bet ir galimybę susipažinti su darbo aplinka, padeda formuotis jaunai asmenybei, ugdo atsakomybės jausmą. Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja nepilnamečių įdarbinimą ir gina jų teises.

Užimtumo tarnybos interneto svetainėje pateikiama aktuali informacija moksleiviams ir studentams apie įsidarbinimo sąlygas ir galimybes, laisvas darbo vietas moksleiviams ir studentams.

Daugiau informacijos:

 

Motyvaciniai seminarai

Jaunuoliams, kuriems sunku išgryninti ir sukonkretinti savo norus, trūksta motyvacijos bei pasitikėjimo savimi ar patiria sunkumų bendraudami, yra atviri Jaunimo darbo centrai ir juose rengiami nemokami motyvaciniai seminarai „Aš galiu“.

Tai nuoseklūs tęstiniai užsiėmimai grupėse, kur jaunuoliai skatinami prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, gali išsiaiškinti jiems aktualias įsidarbinti trukdančias kliūtis, mokomi ugdyti patekimui ir įsitvirtinimui į darbo rinką būtinus gebėjimus.

Užsiėmimų metu visi dalyviai yra skatinami įsitraukti į grupės veiklą, dalyvauti diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose. Užsiėmimai pradedami nuo savęs pažinimo ir adekvataus savęs suvokimo. Tuomet pereinama prie motyvacijos bei aktyvumo stiprinimo, formuluojami bei keliami tikslai. Užsiėmimų pabaigoje dalyviai turi parengtą individualų veiksmų planą, kurį toliau gali įgyvendinti savarankiškai, su Užimtumo tarnybos specialisto pagalba ar dalyvaudami aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Daugiau informacijos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-27