Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tikslas – nustatyti tokį administracinį darbo įrenginių  priežiūros reglamentavimą, kad šie įrenginiai būtų saugūs ir nekeltų grėsmės žmonėms, turtui bei aplinkai.

Direktyva dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų darbuotojams naudojantis darbo įranga darbo vietoje 89/655/EEB, (modifikacija 95/63/EB, 2001/45/EB, kodifikuota 2009/104/EB) nurodo, kad darbdavys privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad darbuotojams prieinama darbo įranga būtų tinkama atliekamam darbui, o darbuotojas galėtų ja naudotis nekenkdamas savo sveikatai ar saugai. Tais atvejais, kai darbo įrenginių sauga priklauso nuo jų sumontavimo, kompetentingi asmenys pagal nacionalinius teisės aktus ir (arba) praktiką privalo atlikti jų pradinį patikrinimą (po sumontavimo ir prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą), bei patikrinimą juos surinkus naujoje vietoje ar naujoje vietovėje ir nustatyti, ar šie darbo įrenginiai sumontuoti gerai ir ar jie tinkamai veikia.

Įgyvendinant direktyvos nuostatas, parengtas Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, kuriame nustatyta šių įrenginių priežiūros sistema ir apibrėžti įrenginiai, kuriems tokia priežiūros sistema taikoma, nustatyti kompetencijos reikalavimai įstaigoms, atliekančioms tokių įrenginių techninės būklės tikrinimą. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nuostatos atitinka Europos Sąjungos šalių praktiką, kai privalomasis įrenginių techninės būklės tikrinimas traktuojamas kaip paslauga, kurią rinkos sąlygomis teikia ne valstybinės institucijos, bet tarpusavyje konkuruojančios kompetentingos priežiūros įstaigos. Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai atsako už jų saugų naudojimą ir atlygina žalą, padarytą dėl nesaugaus įrenginių naudojimo. Nuolatinę įrenginių priežiūrą gali atlikti asmuo (pats įrenginio savininkas ar pagal sutartį įrenginio priežiūrą atliekantis asmuo), kuris turi nustatytą kvalifikaciją arba specialiųjų žinių ir įgūdžių (jeigu potencialiai pavojingas įrenginys yra tuo pačiu ir energetikos įrenginys, reikalingas energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas), turi nurodytą įrangą ir yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu (minimali metinė draudimo suma negali būti mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų).

 

Teisės aktai:

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, poįstatyminiai teisės aktai:

2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“.

2002 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“. 

2005 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-15 „Dėl Mobiliųjų beslėgių pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklų, vežamų geležinkelių keliais, techninės būklės tikrinimo“.

2005 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-61 „Dėl Liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2006 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-147 „Dėl Eskalatorių ir judamųjų takų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2006 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“ .

2008 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. A1-150/3-161 „Dėl Mobiliųjų beslėgių talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir mišiniams vežti keliais, priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2008 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-178 „Dėl Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2010 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2011 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-454 „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2012 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-45 „Dėl Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2012 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2016 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-287 „Dėl Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2017 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“.   

2020 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-385 „Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo1 punktu patvirtintas Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašas (toliau – Sąrašas), 2.1.3 papunkčiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskirta atsakinga už beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų pagal Sąrašo 2.4.1.1 ir 2.4.2 papunkčiuose nustatytus parametrus, liftų, variklinės pavaros keltuvų žmonėms ir kroviniams kelti, lynų kelių, eskalatorių ir judamųjų takų, kėlimo įrenginių, variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros administracinį reglamentavimą. 

 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimų įgyvendinimo kontrolę vykdo Valstybinė darbo inspekcija.

 

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus atlieka kontrolės įstaigos, kurias šiai veiklai akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras. Šių akredituotųjų įstaigų išsamus sąrašas pateiktas Nacionalinio akreditacijos biuro tinklapyje.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakomybės sričiai priskirtų įrenginių techninę būklę tikrina šios akredituotosios įstaigos:

 • VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ (akredituota tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas, liftus, lynų kelius, eskalatorius, kėlimo įrenginius ir pramoginius įrenginius);

 • VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ (akredituota tikrinti liftus, lynų kelius, eskalatorius ir kėlimo įrenginius);

 • Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnyba (akredituota tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas, liftus, lynų kelius, eskalatorius, kėlimo įrenginius ir pramoginius įrenginius);

 • UAB „Kiwa Inspecta" (akredituota tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas, liftus, lynų kelius, eskalatorius, kėlimo įrenginius ir pramoginius įrenginius).

 

Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai valstybės registre iki 2021 m. sausio 1 d. užregistravo 45223 potencialiai pavojingus įrenginius, tarp jų:

 • 75 pramoginius įrenginius;
 • 499 degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius;
 • 336 eskalatorius ir judamuosius takus;
 • 1 020 garo katilus;
 • 13 991 kėlimo kraną;
 • 11 163 liftus; 
 • 40 lynų kelių ir funikulierių;
 • 12 099 slėginius indus;
 • 4 320 pavojingų medžiagų talpyklas;
 • 1 680  pavojingų medžiagų vamzdynus ir garotiekius.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-09