Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tikslas – nustatyti tokį administracinį darbo įrenginių  priežiūros reglamentavimą, kad šie įrenginiai būtų saugūs ir nekeltų grėsmės žmonėms, turtui bei aplinkai.

Direktyva dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų darbuotojams naudojantis darbo įranga darbo vietoje 89/655/EEB, (modifikacija 95/63/EB, 2001/45/EB, kodifikuota 2009/104/EB) nurodo, kad darbdavys privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad darbuotojams prieinama darbo įranga (pavyzdžiui, mašinos ir aparatai) būtų tinkama atliekamam darbui, o darbuotojas galėtų ja naudotis nekenkdamas savo saugai ar sveikatai. Tais atvejais, kai darbo įrenginių sauga priklauso nuo montavimo sąlygų, kompetentingi asmenys pagal nacionalinius teisės aktus ir (arba) praktiką privalo atlikti jų pradinį patikrinimą (po sumontavimo ir prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą), bei patikrinimą juos surinkus naujoje vietoje ar naujoje vietovėje ir nustatyti, ar šie darbo įrenginiai sumontuoti gerai ir ar jie tinkamai veikia.

Įgyvendinant direktyvos nuostatas, parengtas Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, kuriame nustatyta šių įrenginių priežiūros sistema ir apibrėžti įrenginiai, kuriems tokia priežiūros sistema taikoma, nustatyti kompetencijos reikalavimai įstaigoms, atliekančioms tokių įrenginių techninės būklės tikrinimą. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nuostatos atitinka Europos Sąjungos šalių praktiką, kai privalomasis įrenginių techninės būklės tikrinimas traktuojamas kaip paslauga, kurią rinkos sąlygomis teikia ne valstybinės institucijos, bet tarpusavyje konkuruojančios kompetentingos priežiūros įstaigos. Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai atsako už jų saugų naudojimą ir atlygina žalą, padarytą dėl nesaugaus įrenginių naudojimo. Jeigu įrenginių nuolatinę priežiūrą vykdo ne šių įrenginių savininkas, pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nuostatų papildymus nuo 2008 m. liepos 1 d. tokiai priežiūrai atlikti turi būti sudaroma sutartis su juridiniu asmeniu, kuris turi arba nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją, arba energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, ir yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. 2020 m. gegužės 1 d. įsigalioja Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nauja redakcija, kurioje pakeisti reikalavimai šių įrenginių priežiūrai: licencijos nebereikės (tik kaip ir anksčiau reikės energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato), įrenginį prižiūrintis asmuo (pats įrenginio savininkas ar pagal sutartį įrenginio priežiūrą atliekantis asmuo) privalės turėti nustatytą kvalifikaciją arba specialiųjų žinių ir įgūdžių, turėti nurodytą įrangą ir būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu (minimali metinė draudimo suma negali būti mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų).

Teisės aktai

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, poįstatyminiai teisės aktai:

 

Įgyvendinant  Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 str. 1 dalį ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo” 1.2 punktu patvirtinta Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo akredituotoms kontrolės įstaigoms tvarka, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija juridiniams asmenims, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, suteikia įgaliojimus tikrinti techninę būklę šių potencialiai pavojingų įrenginių:

 • pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos;
 • liftų ir jų įrangos;
 • lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos;
 • eskalatorių ir jų įrangos;
 • kėlimo įrenginių ir jų įrangos;
 • pramoginių įrenginių ir jų įrangos.

 

Konkretūs šių įrenginių parametrai nurodyti  Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgaliojimus atlikti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus suteikė šiems juridiniams asmenims:

 • VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą, liftus ir jų įrangą, lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą, pramoginius įrenginius ir jų įrangą);
 • VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ (suteikti įgaliojimai tikrinti liftus ir jų įrangą, lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą);
 • Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą, liftus ir jų įrangą, keleivinius lynų kelius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą, pramoginius įrenginius ir jų įrangą);
 • UAB „Kiwa Inspecta" (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą, liftus ir jų įrangą, keleivinius lynų kelius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą, pramoginius įrenginius ir jų įrangą);
 • Ribotos atsakomybės bendrovė „BalticRailTest“ (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų mobilias talpyklas ir jų įrangą);
 • Uždaroji akcinė bendrovė „RTS Group“ (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų mobilias talpyklas ir jų įrangą).

 

Be to, Ūkio ministerija ir Energetikos ministerija šiems juridiniams asmenims suteikė įgaliojimus tikrinti kitų grupių potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę.

 

Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai valstybės registre iki 2020 m. sausio 1 d. užregistravo 42694 potencialiai pavojingus įrenginius, tarp jų:

 • 70 pramoginių įrenginių;
 • 487 degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius;
 • 337 eskalatorius ir judamuosius takus;
 • 1 022 garo katilus;
 • 13464 kėlimo kranus;
 • 10 713 liftų; 
 • 40 lynų kelių ir funikulierių;
 • 11 929 slėginius indus;
 • 2 974 pavojingų medžiagų talpyklas;
 • 1 659 pavojingų medžiagų vamzdynus ir garotiekius.
Informaciją rengia Darbo aplinkos skyrius, tel. (8 5) 266 8167.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-29