Projektas „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto dalyvis tampa de minimis pagalbos gavėju.

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje.

Projekto uždaviniai – gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingą dėmesį skiriant savivaldybėse veikiančioms įmonėms. Sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas. Užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų matavimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą.

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija.

Projekto įgyvendinimo metu organizuojami mokymai, vykdomas konsultavimas, darbuotojų mainai, tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos ir kt. Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama didinti įmonių socialinę atsakomybę už poveikį aplinkai ir visuomenei. Bus skatinamas ĮSA diegimas, taip pat horizontalių atsakingo verslo principų diegimas (atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, darbuotojų sveikata ir sauga, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios ir kt.). ĮSA bus skatinama įvairiomis akcijomis, daugiašalių bandomųjų socialinės atsakomybės projektų įgyvendinimu, metodinių leidinių socialinės atsakomybės tema rengimu, verslo tvarumo ir atsakingumo indekso parengimu ir išbandymu, tarptautinių konferencijų organizavimu.

Šio projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką.

Projekto metu sukurtos metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 42 mėn., pradžia – 2017-12-13, pabaiga – 2021-06-13.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projekto darbo grupės vadovę Laurą Gaidienę, tel. +370 683 14 705.

_________________________________

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

 

Kviečiame į mokymus

https://www.personpremier.lt/produkto-kategorija/projektas-imoniu-socialines-atsakomybes-skatinimas/

 

Ar Jūsų įmonei (ne)reikia socialinės atsakomybės?
„Mano organizacija gali apsieiti be socialinės atsakomybės iniciatyvų“, mąstote. Ar visgi kirba abejonė?
Žinote, kad socialinės atsakomybės iniciatyvos kainuoja brangiai, administruoti jas reikalingi resursai, o siekiamas efektyvumas pelno ir nuostolio ataskaitoje neatsispindi.

Čia Jūsų pirmas žingsnis nieko nekainuos.
Tačiau tyrimai ir studijos (Natural marketing institute, 2008) rodo, kad 1 iš 5 pirkėjų šiandien renkasi produktą tos įmonės, kuri taiko socialinės atsakomybės principus. Vis didesnė dalis X ir Y kartos atstovų linkę vartoti tuos produktus ar paslaugas, kurios grindžiamos skaidria veikla, sąžininga kainodara bei glaudžiais santykiais su tiekėjais ar paslaugų platintojais.

Nelaukite, kol kiti Jus aplenks!
Socialiai atsakingas įmonės elgesys – tai mažiau galvos skausmo ir didesnis kliento pasitikėjimas. Tai slaptas dabarties ginklas, padedantis laimėti konkurencinėje kovoje ar net visai jos išvengti.
Neišvengiamai atėjo laikas į Jūsų darbotvarkę įtraukti punktą apie įmonės socialinę atsakomybę.
Nelaukite, kol kiti Jus aplenks – pradėkite veikti jau dabar ir dalyvaukite įmonių socialinės atsakomybės projekte! Registruokitės!

Kam skirta mokymų programa?

Mokymų programa skirta smulkaus ir vidutinio verslo ir valstybės valdomų įmonių vadovams ir darbuotojams, personalo vadovams, administravimo ir žmogiškųjų išteklių specialistams, rinkodaros specialistams, komunikacijos specialistams, vidurinės grandies vadovams, vadybininkams, dirbantiems rinkodaros, produktų kūrimo, prekių ženklų vystymo, pardavimų ar klientų aptarnavimo srityse.

Programos tikslas – suteikti gebėjimus mažiausiomis sąnaudomis taikyti socialiai atsakingus principus komunikacijos, klientų aptarnavimo, rinkodaros aspektais.

Vienai organizacijai skirtos 4 mokymų vietos – tobulėkite kartu arba rinkitės skirtingas temas, užmegzkite naudingus ryšius.

 

Registracija į mokymus.

 

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto dalyvis tampa de minimis pagalbos gavėju.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-21