Projektas „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“

Socialinės atsakomybės ugdymas: darbdavių organizacijos ir NVO kviečiamos tapti partneriais

 

Darbdavių ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos tapti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos partnerėmis ugdant įmonių socialinę atsakomybę, kai atsakomybė suprantama kaip rūpestis darbuotojais, aplinka ir bendruomenėmis arba savanoriškas įsipareigojimas atlikti daugiau nei įpareigoja įstatymai.

 

Iš viso šiam tikslui 2020 metais skirta 301 tūkst. eurų, kurie numatyti bendriems darbdavių ir nevyriausybinių organizacijų socialinės atsakomybės skatinimo projektams Lietuvoje, darbdavių atstovų kompetencijų ir patirčių mainams su kolegomis iš skirtingų Europos valstybių, užsienio ekspertų atvykimui į Lietuvą bei specialiems renginiams visuomenei dešimtyje Lietuvos miestų.

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 3 d.

 

Projektai Lietuvoje

Pareiškėjai: darbdavių organizacijos, kurios projekto vykdymui turės pasirinkti nevyriausybines organizacijas.

 

Numatoma suma: apie 47 tūkst. eurų.

 

Įmonių socialinė atsakomybė gali apimti daug veiklos sričių, tačiau bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis įmonėms ir darbdaviams būtų naudingas siekiant atrasti savo kelią ir spręsti konkrečias problemas, su kuriomis susiduria darbuotojai ar bendruomenės.

 

Projekto partnerių atranka bus vykdoma įvertinus jų siūlomų projektų turinį, idėjas, tikslines grupes bei veiklas. Norima, kad projektais būtų siekiama spręsti problemas darbo santykių, aplinkosaugos, vartotojų teisių, antikorupcijos ir kitose srityse.

 

Vieši renginiai Lietuvos miestuose

Pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos.

 

Numatoma suma: apie 3,5 tūkst. eurų.

 

Kadangi įmonių socialinė atsakomybė nėra Lietuvos visuomenėje itin plačiai žinoma ir diskutuojama tema, dešimtyje Lietuvoje miestų planuojama surengti viešus renginius, kuriuose visuomenės atstovai bus supažindinami, kaip atpažinti socialiai atsakingas įmones ir tapti atsakingais vartotojais.

 

Detalesnę informacija organizacijoms, siekiančioms tapti projekto partnerėmis, rasite čia.

 

Kaip bus atrenkami partneriai

Partneriai bus atrenkami pagal tai, ką jau yra nuveikę socialinės atsakomybės srityje, ir pagal pateiktus pasiūlymus. Jie vertinami pagal aprašymo išsamumą, tikslinę grupę, su kuria ketinama dirbti, kaip bus užtikrinama, kad pasirinktos įgyvendinti veiklos tikslai ir kiekybiniai rodikliai būtų pasiekti. Galutiniam vertinimui įtakos turės ir tai, kokią pridėtinę vertę pačiam projektui sukurtų galimų partnerių dalyvavimas jame.

 

Kokios darbdavių organizacijos gali tapti partneriais:

 

Buveinė registruota Lietuvoje.

Veikia ne mažiau kaip 3 metus.

Nepriimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

Neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

Neturi mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga „Sodrai“.

Veikia nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmeniu.

Ne mažiau kaip dvejus metus vykdo veiklą įmonių socialinės atsakomybės skatinimo srityje.

 

Kokios nevyriausybinės organizacijos gali tapti partnerėmis:

 

Buveinė registruota Lietuvoje.

Veikia ne mažiau kaip 3 metus.

Nepriimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

Neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

Neturi mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga „Sodrai“.

Ne mažiau kaip dvejus metus vykdo veiklą įmonių socialinės atsakomybės skatinimo srityje.

Darbdavių ir nevyriausybinės organizacijos, siekiančios tapti projekto partnerėmis, turi pateikti dokumentų, įrodančių priklausymą darbdavių ar nevyriausybinei organizacijai, kopijas, ir informaciją, patvirtinančią vykdytą veiklą įmonių socialinės atsakomybės srityje.

 

Paraiškų formos: paraiškos forma 1.6.1; paraiškos forma 2.1.1;

 

Pasiūlymus kviečiame teikti iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. el. p. post@socmin.lt.

 

Papildomą informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio dialogo skyriaus patarėja Liudvika Gražulienė, tel. 8 6 87 29 395, el. p. liudvika.grazuliene@socmin.lt.

 

Projekto partnerių atranka organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ partnerių (darbdavių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų) atrankos tvarkos aprašu, kurį rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie tinkamas finansuoti išlaidas ir išlaidas, kurių apmokėjimui taikomi fiksuotieji įkainiai, rasite 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše, rasite čia.

 

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto dalyvis tampa de minimis pagalbos gavėju.

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje.

Projekto uždaviniai – gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingą dėmesį skiriant savivaldybėse veikiančioms įmonėms. Sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas. Užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų matavimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą.

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija.

Projekto įgyvendinimo metu organizuojami mokymai, vykdomas konsultavimas, darbuotojų mainai, tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos ir kt. Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama didinti įmonių socialinę atsakomybę už poveikį aplinkai ir visuomenei. Bus skatinamas ĮSA diegimas, taip pat horizontalių atsakingo verslo principų diegimas (atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, darbuotojų sveikata ir sauga, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios ir kt.). ĮSA bus skatinama įvairiomis akcijomis, daugiašalių bandomųjų socialinės atsakomybės projektų įgyvendinimu, metodinių leidinių socialinės atsakomybės tema rengimu, verslo tvarumo ir atsakingumo indekso parengimu ir išbandymu, tarptautinių konferencijų organizavimu.

Šio projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką.

Projekto metu sukurtos metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 42 mėn., pradžia – 2017-12-13, pabaiga – 2021-06-13.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projekto vadovę Esmeraldą Štyps, tel. +370 61 048 810.

_________________________________

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

Įgyvendinant projektą "Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas" 2020 m. vasario-kovo mėnesiais atliktas visuomenės nuomonės tyrimas apie įmonių socialinę atsakomybę.

Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie įmonių socialinę atsakomybę, atsakingą verslą ir šios atsakomybės naudą verslui ir visuomenei.
Tyrimo rezultatus galite rasti čia.

 

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto dalyvis tampa de minimis pagalbos gavėju.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-27