Lietuvos atsakingo verslo asociacija

 

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) įkurta 2013 m. rugpjūčio 30 d.  

 

LAVA susiformavo iš nuo 2005 m. Lietuvoje veikusio neformalaus Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo NAVĮT, kuris vienijo Lietuvos atsakingo verslo įmones ir organizacijas, daugiausia Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ nares.

 

„Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. pristatė Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), kuravusi socialinės atsakomybės veiklas Lietuvoje bei globojusi NAVĮT. 2013 m. metų liepos 1 d. JTVP baigė savo veiklą Lietuvoje, o NAVĮT nusprendė formalizuotis irt išplėsti savo veiklą – tapti asociacija LAVA, kurios veiklos misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą.

LAVA tapo vienintele didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) kontaktine atstovybe Lietuvoje. 

 

Asociacija vienija įmones ir organizacijas, keliančias sau aukštesnius tikslus plėtojant darnaus vystymosi tradicijas, siekiančias veikti atsakingai ir integruoti  darnaus vystymosi principus į savo veiklas ir strategijas.

 

LAVA nariai įsipareigoja veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo ir atsakingumo aplinkai principais, laikytis „Pasaulinio susitarimo“ principų bei siekti jų užtikrinimo savo veiklos aplinkoje – tarp partnerių, tiekėjų – bei teikti viešas ataskaitas apie vykdomą atsakingą veiklą. LAVA narių atsakomybės apibrėžtos asociacijos įstatuose.

 

Asociacija siekia ne tik skleisti atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus pavyzdžius diegiant socialinės atsakomybės principus Lietuvos versle, bet ir formuoti atsakingos veiklos kriterijus. Konsultuoti, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus, kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis (įskaitant tarptautines) organizacijomis bei teikti visuomenei ir valstybės institucijomis informaciją apie vykdomą narių atsakingą veiklą, gerosios praktikos pavyzdžius – tai LAVA veiklos sritys.

 

Asociacijai vadovauja kolegialūs organai – Taryba, Kongresas ir Visuotinis narių susirinkimas.

LAVA teikia siūlymus valstybės institucijoms dėl atsakingos veiklos kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų bei kitų teisės aktų, formuos atsakingos veiklos kriterijus bei stiprins atsakingos veiklos vertės suvokimą visuomenėje.  

 

 LAVA yra atvira organizacija ir kviečia jungtis įvairiose srityse dirbančias bei darnos siekiančias įmones ir organizacijas, norinčias kurti atsakingos veiklos tradicijas ir prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo  Lietuvoje.

 

Asociacijos nariais siekiančios tapti įmonės turi užpildyti asociacijos interneto svetainėje pateiktą formą „Tapti nariu“, pateikdamos pasirašytą deklaraciją-kreipimosi laišką, kuriuo jos pritaria Asociacijos tikslams. Sprendimą dėl narystės patvirtinimo priima asociacijos Kongresas.

 

LAVA svetainė: www.asociacijalava.lt

LAVA narių sąrašas: http://www.asociacijalava.lt/nariai.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-10