BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Darbuotojų atstovavimas

Darbuotojų atstovavimas

 

Darbuotojų atstovavimas reiškia darbuotojų teisių ir interesų gynimą ir atstovavimą jiems santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis, darbo ginčus nagrinėjančiose ir socialinės partnerystės institucijose, teisių ir pareigų jiems sukūrimą ir keitimą ar kitokį dalyvavimą, nustatant darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines teises ir pareigas darbo teisės normų nustatyta tvarka.

Darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis. Darbuotojų atstovų veikla turi būti organizuota ir vykdoma jiems bendradarbiaujant ir taip, kad bendrieji darbuotojų interesai ir teisės būtų ginami kuo veiksmingiau. Darbo taryba negali atlikti tų darbuotojų atstovavimo funkcijų, kurios pagal šį kodeksą laikomos išimtinėmis profesinių sąjungų teisėmis.

Profesinės sąjungos turi teisę veikti bet kuriuo socialinės partnerystės lygmeniu ir kolektyviai ir individualiai atstovauti savo narius. Jos turi išimtines kolektyvinių derybų, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kolektyvinių veiksmų teises. Kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams. Jeigu profesinė sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio lygmens ar darbovietės lygmens kolektyvinės sutarties taikymo visiems darbuotojams, ji taikoma visiems darbuotojams, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas (konferencija). Kolektyvinės sutartys reguliuoja darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko, socialinių garantijų,  darbo ir poilsio laiko ir kt. klausimus. Visos kolektyvinės sutartys registruojamos ir skelbiamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje: https://socmin.lrv.lt/lt/paslaugos/administracines-paslaugos/kolektyviniu-sutarciu-registras-ir-kolektyviniu-sutarciu-registravimo-tvarka.

Profesinės sąjungos gali veikti darbdavio lygmeniu, o profesinių sąjungų organizacijos gali veikti nacionaliniu, teritoriniu ar šakos lygmeniu. Šakos ar teritoriniu lygmeniu veikiančias profesinių sąjungų organizacijas turi sudaryti ne mažiau kaip penkios darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos, o į nacionaliniu lygmeniu veikiančias profesinių sąjungų organizacijas gali jungtis šakos ir teritoriniu lygiu veikiančios profesinių sąjungų organizacijos.

Darbo tarybos ir darbuotojų patikėtinis yra nepriklausomi darbuotojams atstovaujantys organai, atstovaujantys visiems darbuotojams darbdavio lygmeniu informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

 Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.

Jeigu vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra mažiau kaip dvidešimt, darbuotojų atstovavimo teises gali įgyvendinti jų išrinktasis darbuotojų patikėtinis, renkamas trejiems metams visuotiniame darbdavio darbuotojų susirinkime). Jeigu nenustatyta kitaip, darbuotojų patikėtiniui mutatis mutandis taikomos visos Darbo kodekso ir kitų įstatymų, kitų darbo teisės normų nuostatos, nustatančios darbo tarybos ir jos narių teises, pareigas ir garantijas.

 

Darbuotojų atstovų garantijos

 

Atstovavimo pareigų vykdymas darbo metu

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys darbuotojų atstovavimo pareigų vykdymo laiku atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus. Už šį laiką darbdavys jiems moka vidutinį darbo užmokestį.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų kvalifikacija

Darbo kodeksas įtvirtina darbdavio pareigą sudaryti sąlygas darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų mokymui ir švietimui, taigi šiems tikslams darbdavys suteikia ne mažiau kaip penkias darbo dienos per metus. Už šį laiką darbdavys moka vidutinį darbo užmokestį ne mažiau kaip už dvi darbo dienas, nebent darbo teisės normos, socialinių partnerių susitarimai nustato kitaip.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys mokymui ir švietimui gali naudoti specialiai tam skirtą laiką arba darbdavio suteikiamą laisvą nuo darbo funkcijų vykdymo laiką, skirtą atstovavimo pareigų vykdymui.

Apsauga nuo atleidimo ir darbo sąlygų bloginimo dėl darbuotojų atstovavimo veiklos

Užtikrinant darbdavio ir darbuotojų, jų atstovų interesų pusiausvyrą, Darbo kodeksas, užtikrindamas, kad darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys nepatirtų diskriminacijos ar kitų neigiamų padarinių dėl darbuotojų atstovavimo funkcijų vykdymo ir/ar narystės darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos veikloje, įtvirtina darbo sutarties nutraukimo ir darbo sutarties sąlygų pabloginimo ribojimus negavus Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinio skyriaus vadovo sutikimo.

 

Aptariami ribojimai taikomi laikotarpiu, kuriam darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys išrinkti ir 6 mėnesius po kadencijos pabaigos.

Ribojama darbdavio teisė (i) nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva (Darbo kodekso 57 str. pagrindu darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės ir Darbo kodekso 58 str. pagrindu darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės); (ii) nutraukti darbo sutartį darbdavio valia, vadovaujantis Darbo kodekso 59 str.; (iii) pabloginti su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis sudarytų darbo sutarčių būtinąsias  darbo sutarties sąlygas, palyginti su ankstesnėmis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ir/ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis.

Darbo kodeksas papildomai įtvirtinta darbuotojų, išrinktų į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius, apsaugos garantijas nustatant darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus. Tais atvejais, kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla, ir perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis jų, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims turi būti užtikrinama pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti.

Kitas, papildomas, darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų garantijas gali nustatyti darbo teisės normos arba socialinės partnerystės šalių susitarimai.

Aptariamos garantijos taikomos tokiam kiekvienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organų narių skaičiui, koks būtų (yra) darbo tarybos narių skaičius, nustatytas pagal Darbo kodekso reikalavimus, atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių.

Draudimas nutraukti darbo sutartį su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiu asmeniu ar pakeisti būtinąsias jo darbo sutarties sąlygas nėra absoliutus, ir VDI teritorinio skyriaus vadovas duoda tam sutikimą, jeigu darbdavys pateikia duomenis apie tai, kad darbo sutarties nutraukimas ar būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimas nėra susijęs su (i) darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, (ii) darbdavys nediskriminuoja jo dėl vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo ir darbuotojų atstovas turi teisę pateikti savo nuomonę dėl darbdavio pateikto prašymo.

Taip pat galiojanti Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str. redakcija numato, kad darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23