Vaiko teisių apsaugos sritį reguliuojantys įsakymai

 • 2016 m. kovo 10 d. Nr. A1-132 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-04-08)

DĖL VAIKO GEROVĖS 2016-2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-678

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-2 „DĖL NACIONALINĖS SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS IR PAGALBOS VAIKAMS 2011–2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-677

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-547 „DĖL VAIKO GEROVĖS 2013–2018 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-631

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-585 „DĖL VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. lapkričio 17 d. Nr. A1-559

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-383 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ATASKAITŲ FORMŲ IR JŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. lapkričio 17 d. Nr. A1-560

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-402 „DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. spalio 27 d. Nr. A1-515

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS LT05 „RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI IR JAUNIMAS“ PROJEKTAMS FINANSUOTI

 • 2014 m. spalio 21 d. Nr. A1-502

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. VASARIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-61 „DĖL PROJEKTŲ, SKIRTŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGOMS TEIKTI 2013–2018 METAIS, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PROJEKTŲ, SKIRTŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGOMS TEIKTI, ATRANKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. spalio 20 d. Nr. A1-497

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-152 „DĖL PROJEKTŲ, SKIRTŲ ORGANIZUOTI KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ VAIKAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO, AR NETIESIOGINIO ŠEIMYNINIO SMURTO AUKOMS (LIUDININKAMS) IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS, VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2011–2015 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. spalio 13 d. Nr. A1-480

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-128 „DĖL ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ KOMPLEKSINES PASLAUGAS KRIZINĖSE SITUACIJOSE ESANTIEMS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2013–2018 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ KOMPLEKSINES PASLAUGAS KRIZINĖSE SITUACIJOSE ESANTIEMS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, PROJEKTŲ ATRANKOS 2013–2018 M. VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. birželio 5 d. Nr. A1-312

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-176 „DĖL TARPŽINYBINĖS VAIKO GEROVĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. birželio 4 d. Nr. A1-304

DĖL REKOMENDACINIŲ SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS Į SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS, APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. gegužės 20 d. Nr. A1-269

DĖL PARAMOS SKYRIMO 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS LT05 „RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI IR JAUNIMAS“ PROJEKTUI „VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS CENTRO STEIGIMAS“

 • 2014 m. gegužės 8 d. Nr. A1-247

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-162 „DĖL ĮGALIOJIMŲ VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUTEIKIMO UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. kovo 25 d. Nr. A1-164

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-383 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ATASKAITŲ FORMŲ IR JŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. vasario 25 d. Nr. A1-108

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 m. GRUODŽIO 4 d. ĮSAKYMO NR. A1-402 „DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. vasario 20 d. Nr. A1-88

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 m. sausio 3 d. ĮSAKYMO Nr. A1-2 „DĖL NACIONALINĖS SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS IR PAGALBOS VAIKAMS 2011–2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 • 2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. A1-509 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-11-29)
 • 2013 m. kovo 26 d. Nr. A1-126

DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2013 m. kovo 26 d. Nr. A1-128 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-04-22)

DĖL ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ KOMPLEKSINES PASLAUGAS KRIZINĖSE SITUACIJOSE ESANTIEMS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2013-2018 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ KOMPLEKSINES PASLAUGAS KRIZINĖSE SITUACIJOSE ESANTIEMS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, PROJEKTŲ ATRANKOS 2013-2018 METAIS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2013 m. kovo 5 d. Nr. A1-95 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2013-11-08)

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2013 m. vasario 19 d. Nr. A1-61 (aktuali suvestinė redakcija 2017-03-15)

DĖL PROJEKTŲ, SKIRTŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGOMS TEIKTI 2013-2018 METAIS, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PROJEKTŲ, SKIRTŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGOMS TEIKTI, ATRANKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2012 m. rugsėjo 6 d. Nr. A1-399

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS SUTIKIMO DĖL RŪPINTOJO GYVENIMO SKYRIUM NUO RŪPINAMO NEPILNAMEČIO FORMOS PATVIRTINIMO

DĖL PROJEKTŲ, SKIRTŲ ORGANIZUOTI KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ VAIKAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO, AR NETIESIOGINIO ŠEIMYNINIO SMURTO AUKOMS (LIUDININKAMS) IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS, VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2011–2015 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23