Socialinę integraciją reguliuojantys įsakymai

 • 2015 m. liepos 2 d. Nr. A1-395

DĖL SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KOMPLEKSINIŲ (INTEGRUOTŲ) PASLAUGŲ MODELIO NEĮGALIESIEMS, SERGANTIEMS EPILEPSIJA, ĮGYVENDINIMO 2015–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-683

DĖL UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2015–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2015 m. balandžio 10 d. Nr. 1V-279 / A1-196

DĖL UŽSIENIEČIŲ IŠSIUNTIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-676

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-137 „DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO 2013–2015 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-656

DĖL PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO FINANSAVIMO 2015 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-644

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMO NR. A1-239 „DĖL ŽMONIŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, MOBILUMO IR SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2013–2015 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2015 m. gegužės 20 d. Nr. A1-280

DĖL INFORMACIJOS RENGIMO IR SKLAIDOS INTERNETE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2015 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. A1-588

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 151 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS PERSIKĖLIMUI IR SOCIALINEI INTEGRACIJAI PRIEMONIŲ TEIKIMO GRĮŽTANTIEMS Į LIETUVĄ NUOLAT GYVENTI POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. A1-585

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-130 „DĖL NUOLATINĖS TARPINSTITUCINĖS KOMISIJOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ IR JŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. A1-587

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 102 „DĖL GRĮŽTANČIŲ TREMTINIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO PUNKTO NUOSTATŲ IR GRĮŽTANČIŲ TREMTINIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO PUNKTO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ TERMINUOTOS NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 • 2014 m. lapkričio 5 d. Nr. A1-531/V-1146

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. spalio 27 d. Nr. A1-512

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-124 „DĖL POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ 2015–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. spalio 13 d. Nr. A1-484

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. birželio 27 d. Nr. A1-345

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A1-171 „DĖL GINČŲ DĖL NEĮGALUMO LYGIO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. gegužės 22 d. Nr. V-600/A1-272/V-459

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-188 / A1-84 / ISAK-487 „DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. balandžio 28 d. Nr. A1-237

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A1-223 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 ,,DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. balandžio 23 d. Nr. A1-229/1V-289/V-491 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-06-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE NUSTATYTŲ NELYDIMŲ NEPILNAMEČIŲ UŽSIENIEČIŲ, KURIE NĖRA PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAI, AMŽIAUS NUSTATYMO, APGYVENDINIMO IR KITŲ PROCEDŪRINIŲ VEIKSMŲ BEI PASLAUGŲ JIEMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. balandžio 17 d. Nr. A1-223 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2014-05-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 ,,DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2013 m. vasario 19 d. Nr. A1-62 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-04-28)

DĖL LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2013–2017 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. kovo 5 d. Nr. A1-124 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-11-23)

DĖL POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ 2015–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2013 m. vasario 5 d. Nr. A1-43 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-04-28)

DĖL NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2015 m. birželio 25 d. Nr. A1-381

DĖL NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2013 m. rugpjūčio 20 d. Nr. A1-472

DĖL POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ VEIKLOS 2014 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2013 m. birželio 7 d. Nr. A1-239 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)

DĖL ŽMONIŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, MOBILUMO IR SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2013–2015 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2012 m. lapkričio 9 d. Nr. A1-498

DĖL NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS STATISTINĖS VEIKLOS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 • 2012 m. lapkričio 6 d. Nr. A1-489

DĖL PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO FINANSAVIMO 2013 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2010 m. kovo 25 d. Nr. A1-119 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2012-01-22)

DĖL PROJEKTŲ, SKIRTŲ SOCIALINEI PAGALBAI NUKENTĖJUSIESIEMS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS IR PRIVERSTINĖS PROSTITUCIJOS IR JŲ GRĄŽINIMUI Į VISUOMENĘ IR DARBO RINKĄ, VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR PROJEKTŲ, SKIRTŲ SOCIALINEI PAGALBAI NUKENTĖJUSIESIEMS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS IR PRIVERSTINĖS PROSTITUCIJOS IR JŲ GRĄŽINIMUI Į VISUOMENĘ IR DARBO RINKĄ, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2010- 2012 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2008 m. gruodžio 8 d. Nr. A1-405 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-04-20)

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VIENKARTINĖMS IŠMOKOMS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PLANAVIMO, SKYRIMO, PERVEDIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2007 m. vasario 6 d. Nr. A1-34 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2007-06-24)

DĖL PAŽYMĖJIMO, SUTEIKIANČIO TEISĖS VAŽIUOTI SU 80 PROCENTŲ NUOLAIDA LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS,NUKENTĖJUSIEMS NUO 1991 M. SAUSIO 11-13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, FORMOS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2006 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-338 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-04-29)

DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2006 m. balandžio 27 d. Nr. A1-133

DĖL ASMENŲ, KURIEMS IKI 2005 M. LIEPOS 1 D. BUVO NUSTATYTAS INVALIDUMAS, TEISIŲ IŠSAUGOJIMO

 • 2006 m. balandžio 27 d. Nr. A1-130 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-11-19)

DĖL NUOLATINĖS TARPŽINYBINĖS KOMISIJOS POLITINIŲ KALINIŲ IRTREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ IR JŲ SOCIALINĖSINTEGRACIJOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 • 2005 m. kovo 25 d. Nr. A1-78/V-179 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-343

DĖL NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR KEITIMO ASMENIMS, KURIEMS NUSTATYTAS DARBINGUMO LYGIS AR NEĮGALUMO LYGIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-342

DĖL ASMENŲ, SUKAKUSIŲ SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, INVALIDUMO GRUPIŲ PRILYGINIMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIUI

 • 2010 m. birželio 18 d. Nr. A1-242 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-09-01)

DĖL NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-340 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-12-28)

DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2005 m. lapkričio 2 d. Nr. A1-280 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2006-01-01)

DĖL NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 • 2005 m. birželio 17 d. Nr. A1-171 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-05-06)

DĖL GINČŲ DĖL NEĮGALUMO LYGIO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2005 m. vasario 8 d. Nr. A1-37

DĖL NUTEISTŲJŲ IR ASMENŲ, PALEISTŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ,SOCIALINĖS REABILITACIJOS IR INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS KONKURSO 2005 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2002 m. lapkričio 21 d. Nr. 151 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS PERSIKĖLIMUI IR SOCIALINEI INTEGRACIJAI PRIEMONIŲ TEIKIMO GRĮŽTANTIEMS Į LIETUVĄ NUOLAT GYVENTI POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 • 2002 m. vasario 13 d. Nr. 20 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-06)

DĖL UŽSIENIEČIŲ APGYVENDINIMO PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRE SĄLYGŲ IR TVARKOS, UŽSIENIEČIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMO BEI DRAUSMINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO JIEMS TVARKOS, UŽSIENIEČIO TEISĖS KAS MĖNESĮ GAUTI PINIGINĘ PAŠALPĄ SMULKIOMS IŠLAIDOMS TVARKOS IR UŽSIENIEČIO TEISĖS GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ NAUDOJIMĄSI VISUOMENINIO TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ĮGYVENDINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 • 2001 m. gruodžio 14 d. Nr. 171

DĖL SSRS DEPORTUOTŲ ASMENŲ IR JŲ PALIKUONIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 • 2000 m. kovo 29 d. Nr. 36 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2012-05-25)

DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO, NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11-13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, IR NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11-13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENS TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2017 m. sausio 31 d. Nr. A1-49

DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940–1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS DYDŽIŲ 2017 METAIS PATVIRTINIMO

 • 2018 m. spalio 15 d. Nr. A1-581

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-293 „DĖL EKSPERTŲ KOMISIJOS PRIE TECHNINĖS PAGALBOS NĖĮGALIESIEMS CENTRO SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2018 m. gruodžio 18 d. Nr. A1-731

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-293 „DĖL EKSPERTŲ KOMISIJOS PRIE TECHNINĖS PAGALBOS NĖĮGALIESIEMS CENTRO SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23