• Ministerijos vadovybė
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Linas Kukuraitis
  Ministras
  8 706 64220 8 706 64220
  301
  Eglė Radišauskienė
  8 706 64208 8 706 64208
  412
  Eitvydas Bingelis
  8 706 64208 8 706 64208
  409
  Vilma Augienė
  8 706 64202 8 706 64202
  410
  Danguolė Juozapavičienė
  8 706 64203 8 706 64203
  411
  Kristina Paulikė
  8 706 64207 8 706 64207
  308
  Liutauras Vičkačka
  8 706 64235 8 706 64235
  305
  8 706 64280 8 706 64280
  306
  Nėrijus Kisielius
  8 706 68214 8 706 68214
  203

  Ministro referentė: Virginija Kukliauskienė, tel. 8 706 64201 (266 4201).

  Viceministrės Vilmos Augienės ir ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės referentė: Rasa Dravininkienė, tel.: 8 706 64203 (266 4203).

  Viceministrų Eitvydo Bingelio ir Eglės Radišauskienės referentė: Asta Steponavičiūtė, 8 706 64208 (266 4208).

 • Vyriausieji patarėjai
  Adresas: Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  8 706 64206 8 706 64206
  302
  8 706 64261 8 706 64261
  216
  8 706 64223 8 706 64223
  212
  8 706 68245 8 706 68245
  204
  8 706 64240 8 706 64240
  211
 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Nortkienė
  8 706 68111 8 706 68111
  317
  Asta Gončarenko
  8 706 68112 8 706 68112
  318
  Edita Kuodienė
  8 706 64251 8 706 64251
  301
  Ernestas Indriulis
  8 706 68113 8 706 68113
  303
  Aurelija Graužinytė
  8 706 68110 8 706 68110
  303
  Agnietė Vorauskaitė-Kliacevičienė
  8 706 68114 8 706 68114
  319a
  Irma Rutkauskė
  8 706 68203 8 706 68203
  319
  Vaida Morkūnaitė
  8 706 68206 8 706 68206
  319
  Evelina Matkevičiūtė
  8 706 68207 8 706 68207
  319
  Edita Mitrienė
  8 706 68208 8 706 68208
  318
  Virginija Vanagienė
  8 706 68205 8 706 68205
  302
  Tomas Liutkevičius
  8 706 68209 8 706 68209
  302
  Ernesta Meiženienė
  8 706 68204 8 706 68204
  319

  CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2. Skyriaus paskirtis:
  2.1. atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos gerinimą;
  2.2. tikrinti, ar valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų / programų lėšos tinkamai administruojamos ir panaudojamos.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, tarptautiniais vidaus audito standartais, etikos kodeksu, kitais pagal kompetenciją taikytinais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir ES fondų / programų lėšų tvarkymą bei kitą ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklą, bei šiais nuostatais.
  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos, jų atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.


  SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus veiklos tikslai – padėti didinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
  6. Skyriaus uždaviniai:
  6.1. tikrinti ir vertinti, ar ministerijoje, jos valdymo srityje esančiose institucijose ir įstaigose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ES reglamentus bei vidinių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  6.2. tikrinti ir vertinti, kaip administruojamos ir panaudojamos lėšos, gautos iš valstybės biudžeto ir ES fondų / programų, įvertinti, ar sukurta ir įdiegta kontrolės sistema, ar ji yra pakankama ir veiksminga, ar naudojamos ir taikomos administravimo procedūros yra tinkamos ir patikimos;
  6.3. atlikti audito institucijos funkcijas:
  6.3.1. numatytas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
  Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa ,,Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir
  Nr. 1298/2008/EB;
  6.3.2. numatytas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
  Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1927/2006;
  6.3.3. numatytas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;
  6.3.4. numatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos;
  6.4. teikti ministrui, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijos valdymo srityje esančiose institucijose bei įstaigose.
  7. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  7.1. tikrina ir vertina ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų:
  7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, ES institucijų reglamentams (administruojant ES fondus / programas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  7.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  7.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  7.1.5.  turto apskaitą ir apsaugą;
  7.1.6.  informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  7.2. ES fondų / programų srityje:
  7.2.1. atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;
  7.2.2. remdamasis atliktų auditų ir deklaruotų išlaidų patikrinimų rezultatais, kasmet rengia ir teikia EK nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;
  7.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklą ir vidaus kontrolę;
  7.4. analizuoja ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ministrui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų darbuotojai), asmeninės atsakomybės klausimą;
  7.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  7.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
  7.7. rengia strateginius ir metinius audito planus, metines veiklos ataskaitas, standartinius audito darbo dokumentus, audito atlikimo, rizikos vertinimo, atrankos ir kitas metodikas;
  7.8. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
  7.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministro pavedimus, susijusius su vidaus auditu.
  8. Pagal poreikį teikia informaciją Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei (toliau – kontrolė) dėl jos atliekamų veiklos ir finansinio auditų, taip pat vykdo kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
  9. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos valdymo srityje esančiomis institucijomis ir įstaigomis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
  10. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su pareigūnais valstybinėse ir užsienio institucijose.


  SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:
  11.1. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
  11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
  11.3. naudotis ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;
  11.4. be atskiro ministro, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovų nurodymo gauti iš ministerijos administracijos padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;
  11.5. tikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jos valdo, naudoja arba juo disponuoja;
  11.6. gauti ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovų, ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;
  11.7. gavęs ministro sutikimą (kai audituojamos ministerijos valdymo srityje esančios institucijos ir įstaigos – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų padalinių atitinkamų sričių darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
  11.8. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją;
  11.9. reikalauti, kad ministras, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;
  11.10. atlikti vidaus auditą iš anksto nepranešus;
  11.11. skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra (atostogauja, išvykęs į komandiruotę ir pan.), jo funkcijas laikinai vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, o jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas ministerijos darbuotojas.
  13. Skyriaus vedėjas:
  13.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą;
  13.2. be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
  13.3. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus ministrui dėl ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos tobulinimo;
  13.4. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  13.5. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
  13.6. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos organizuojamuose pasitarimuose;
  13.7. rengia skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos ministrui tvirtinti;
  13.8. pagal suderintą su ministru skyriaus veiklos planą organizuoja vidaus auditų atlikimą;
  13.9. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
  13.10. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  13.11. kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
  14. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.
  15. Skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, privalo laikytis Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“.

 • Teisės skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Milda Bareišaitė
  8 706 68223 8 706 68223
  319
  Justina Puodžiūtė
  8 706 68106 8 706 68106
  324
  Indrė Akaveckienė
  8 706 68238 8 706 68238
  320
  Gabija Krasauskienė
  8 706 64294 8 706 64294
  320
  Gintarė Bertauskienė
  8 706 68224 8 706 68224
  324
  Ingrida Kliukienė
  8 706 64234 8 706 64234
  318
  Jurgita Paulauskienė
  8 706 64234 8 706 64234
  318

  TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Teisės skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti teisės aktų laikymąsi ministerijos veikloje.
  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. padėti įgyvendinti ministerijos nuostatuose numatytus uždavinius, siekiant užtikrinti, kad ministerijos vykdoma ir formuojama valstybės politika jai nustatytose srityse atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
  5.2. rengti ir padėti rengti ministerijos administracijos padaliniams teisės aktų projektus;
  5.3. nagrinėti teisės aktų, gautų iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, projektus;
  5.4. vykdyti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su įstatymų, kitų teisės aktų, reguliuojančių socialinę apsaugą ir darbą, įgyvendinimu;
  5.5. koordinuoti informacijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą ir vykdyti nurodytos programos įgyvendinimo stebėseną.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  6.2. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
  6.3. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus ir  išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
  6.4. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministerijos kompetencija, projektų;
  6.5. atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
  6.6. rengia išvadas, ar ministerijos administracijos padalinių parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, atitinka teisės technikos reikalavimus;
  6.7. vertina teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų, ir kt.) atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  6.8. teikia išvadas ministerijos administracijos padaliniams teisės aktų taikymo klausimais;
  6.9. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  6.10. teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.11. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
  6.12. koordinuoja informacijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą ir vykdo nurodytos programos įgyvendinimo stebėseną;
  6.13. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teisinio reguliavimo stebėsenos planus;
  6.14. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.15. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijoje tobulinimo;
  6.16. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.17. bendradarbiauja su kitais ministerijos  administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos  darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
  6.18. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus bei užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos ribose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui tobulinti galiojančius teisės aktus;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų informaciją, reikalingą dėl skyriaus rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, pasitelkti šiuos asmenis klausimams, susijusiesiems su teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. grąžinti tobulinti ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos darbuotojams teisės aktų projektus, prieštaraujančius teisės aktams ir (ar) neatitinkančius teisės technikos reikalavimų;
  7.5. teikti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
  8. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais jam suteiktas teises.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas. 
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui ar kitiems skyriaus darbuotojams reikalai bei dokumentai ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam asmeniui pagal reikalų perdavimo aktą.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. nustato skyriaus darbuotojams veiklos sritis, paskirsto jų darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla;
  11.4. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.6. sudaro skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.7. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.8. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui;
  11.9. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
  11.10. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus raštus.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už tinkamą skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą, ministerijos darbo reglamento, ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių bei tarnybinės etikos taisyklių laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugumą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

 • Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Skrebiškienė
  8 706 64295 8 706 64295
  407
  Evaldas Bacevičius
  8 706 68170 8 706 68170
  402
  Vilmantė Miškinytė
  8 706 68260 8 706 68260
  416
  Mariana Žiukienė
  8 706 68160 8 706 68160
  401
  Indrė Kaminskienė
  8 706 68171 8 706 68171
  403
  Neringa Dulkinaitė
  8 706 68231 8 706 68231
  414
  Donata Šlekytė
  8 706 68165 8 706 68165
  403
  Irena Martinkutė
  8 706 68261 8 706 68261
  401
  Diana Rudokienė
  8 706 64232 8 706 64232
  403
  Raimonda Vainalavičiūtė
  Specialistė
  8 706 68162 8 706 68162
  414

  TARPTAUTINIŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti Lietuvos Respublikos tarptautinę ir ES politiką socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse organizuojant ir koordinuojant jos įgyvendinimą.
  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. užtikrinti efektyvų tarptautinių ir Lietuvos narystės ES įsipareigojimų vykdymą ministrui pavestose valdymo srityse;
  5.2. užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos pozicijų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pateikimą ir tinkamą Lietuvos Respublikos interesų ministrui pavestose valdymo srityse atstovavimą tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose;
  5.3. inicijuoti ir rengti tarptautines sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus ministrui pavestose valdymo srityse ir užtikrinti jų vykdymą;
  5.4. užtikrinti tinkamą ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą ir kompetentingų įstaigų veiklos koordinavimą;
  5.5. organizuoti acquis communautaire (ES teisės ir jos taikymo praktikos) perkėlimą ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje ministrui pavestose valdymo srityse.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. dalyvauja įgyvendinant ir koordinuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą tarptautinės ir ES teisės ir politikos klausimais bei teikia ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos administracijos padaliniams nuomonę ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės ir ES politikos, tarptautinių santykių plėtros bei Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo tobulinimo ministrui pavestose valdymo srityse;
  6.2. koordinuoja įstaigų prie ministerijos veiklą tarptautinių sutarčių, ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, narystės tarptautinėse institucijose ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse;
  6.3. koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse Lietuvos Respublikos pozicijų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, analizuoja ir derina derybines nuostatas per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS sistema)
  6.4. koordinuoja ir pagal skyriui pavestas veiklos sritis atstovauja Lietuvos Respublikos interesus derybose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir jos naujų santykių su Europos Sąjunga (Brexit) klausimus ministrui pavestose valdymo srityse;
  6.5. koordinuoja ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę bei rengia ataskaitas apie perkėlimo eigą Lietuvos Respublikos ir ES institucijoms per LINESIS sistemą;
  6.6. analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – teismas) praktiką ministrui pavestose valdymo srityse, rengia teisiškai argumentuotas išvadas dėl teisme nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai ir įvertina priimtų sprendimų galimą poveikį Lietuvos Respublikos teisės sistemai, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais;
  6.7. rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį informaciją apie Lietuvos Respublikos derybines pozicijas ir pasisakymų projektus ES Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos taryboje bei Švietimo, jaunimo ir kultūros taryboje nagrinėjamais klausimais, dalyvauja juos derinant kitose Lietuvos Respublikos institucijose bei dalyvauja minėtų tarybų susitikimuose;
  6.8. vertina ministro ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pasisakymų projektus aukšto lygmens tarptautiniuose ir ES renginiuose bei susitikimuose bei teikia siūlymus juos rengiantiems ministerijos struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo;
  6.9. koordinuoja Europos Semestro procesų įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;
  6.10. koordinuoja ministerijos ir įstaigų prie ministerijos darbuotojų dalyvavimą tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose;
  6.11. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, taip pat ES valstybių narių nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sistemų koordinavimą bei rengia pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos administracijos padaliniams dėl jų taikymo Lietuvos Respublikos teisės sistemoje;
  6.12. koordinuoja ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos veiklą ir dalyvauja įgyvendinant ES teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje;
  6.13. organizuoja ir koordinuoja susižinojimo tarnybų ir kompetentingų įstaigų, įgyvendinančių ES teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje, veiklą; teikia Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijoms nuomonę dėl susižinojimo tarnybų ir kompetentingų įstaigų veiklos ir bendradarbiavimo tobulinimo;
  6.14. derina Lietuvos Respublikos institucijų pozicijas dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų ir kitų tarptautinių teisės aktų, susijusių su migrantų socialinės apsaugos klausimais, praktinio taikymo ir teikia joms nuomonę migrantų socialinės apsaugos klausimais;
  6.15. vykdo nacionaliniams korespondentams ES tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (MISSOC) tinkle priskirtas funkcijas, rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, ir teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinio draudimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, mokesčių ir kitas sritis, nuostatas ir jų pakeitimus, rengia atsakymus į pateiktus klausimynus;
  6.16. ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį pavedus, atstovauja ministerijai Europos Sąjungos Tarybos socialinės apsaugos, užimtumo, komitetuose ir Socialinių klausimų darbo grupėje, Europos Komisijos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinėje komisijoje bei Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) komitete, Europos Sąjungos sutarties Akto 52 straipsnio Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos Patariamajame komitete, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo Valdymo taryboje, MISSOC atstovų susitikimuose, kitų ES institucijų veikloje.
  6.17. dalyvauja susitikimuose su ES ir tarptautinių institucijų bei užsienio valstybių delegacijomis;
  6.18. koordinuoja ES socialinių pokyčių ir inovacijų programos EaSI įgyvendinimą;
  6.19. teikia pasiūlymus ministrui dėl atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse prie tarptautinių institucijų ir ES bei nacionalinių ekspertų Europos Komisijoje kandidatūrų ministrui pavestose valdymo srityse; rengia atašė pareigybių aprašymų projektus ir derina socialinės apsaugos ir darbo atašė skyrimą ir atšaukimą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija; bendradarbiauja bei derina socialinės apsaugos ir darbo atašė veiklą;
  6.20. koordinuoja ministerijos vykdomas veiklas, susijusias su Lietuvos Respublikos naryste Tarptautinėje darbo organizacijoje (toliau – TDO);
  6.21. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, Lietuvos Respublikos teisės sistemos atitikimo TDO konvencijų nuostatoms ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos ratifikuotų ir neratifikuotų TDO konvencijų bei atsakymus į ekspertų pateiktas išvadas ir klausimus;
  6.22. vertina TDO konvencijų ratifikavimo/denonsavimo tikslingumą, analizuoja ir rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų atitikimo TDO konvencijoms įvertinimą, inicijuoja TDO konvencijų ratifikavimą/denonsavimą bei rengia tam tikslui teisės aktų projektus;
  6.23. rengia ir teikia informaciją Tarptautiniam darbo biurui pagal jo parengtus klausimynus;
  6.24. ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį pavedus, atstovauja ministerijai, pasirengia ir dalyvauja Tarptautinėse darbo konferencijose, TDO Europos regioniniuose susitikimuose, TDO Valdymo tarybos veikloje ir ad hoc darbo grupėse;
  6.25. koordinuoja ministerijos vykdomas veiklas, susijusias su Lietuvos Respublikos naryste Europos Taryboje (toliau – ET);
  6.26. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, Lietuvos Respublikos teisės sistemos atitikimo Europos Tarybos socialinės apsaugos kodekso reikalavimams ataskaitas;
  6.27. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, Lietuvos Respublikos teisės sistemos atitikimo Europos socialinės chartijos reikalavimams ataskaitas bei atsakymus į ekspertų pateiktas išvadas ir klausimus;
  6.28. analizuoja ET dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse bei teikia pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos administracijos padaliniams dėl jų pasirašymo, ratifikavimo ir įgyvendinimo galimybių Lietuvos Respublikos teisės sistemoje;
  6.29. skyriui pavestose veiklos srityse rengia ir teikia informaciją ET pagal jos komitetų parengtus klausimynus;
  6.30. ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį pavedus, atstovauja ministerijai ET Europos socialinės chartijos ir Europos socialinės apsaugos kodekso vyriausybiniame komitete, Europos Tarybos Europos socialinės sanglaudos platformoje;
  6.31. koordinuoja ministerijos vykdomas veiklas, susijusias su Lietuvos Respublikos naryste Jungtinių Tautų Organizacijoje (toliau – JTO, JT);
  6.32. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir skyriui pavestose veiklos srityse rengia ir teikia informaciją JTO pagal jos komitetų parengtus klausimynus;
  6.33. analizuoja JTO dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse ir teikia pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos administracijos padaliniams dėl jų pasirašymo, ratifikavimo ir įgyvendinimo galimybių Lietuvos Respublikos teisės sistemoje;
  6.34. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, pranešimus, ataskaitas ir informaciją pagal JT Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą;
  6.35. pagal ministerijos veiklos sritį prisideda prie Lietuvos Respublikos ataskaitos JT Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinės periodinės peržiūrai rengimo ir dalyvauja ataskaitos gynime JT Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės sesijose;
  6.36. koordinuoja ministerijos vykdomas veiklas, susijusias su pasirengimu deryboms ir derybomis dėl Lietuvos Respublikos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau – EBPO) ministrui pavestose valdymo srityse;
  6.37. koordinuoja ministerijos ir įstaigų prie ministerijos atstovų dalyvavimą EBPO rengiamose peržiūrose bei pagal skyriui pavestas veiklos sritis jose dalyvauja;
  6.38. rengia ir teikia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, atsakymus į EBPO klausimynus bei kitą prašomą informaciją;
  6.39. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, jos atitikimo EBPO teisės aktams įvertinimą;
  6.40. koordinuoja ministerijos atstovų veiklą bei ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį pavedus, atstovauja ministerijai pagal skyriui pavestas veiklos sritis EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto veikloje, Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto darbo grupėse;
  6.41. analizuoja tarptautinių santykių ir ES politiką, kitų užsienio valstybių teisės sistemas, Lietuvos Respublikos migracijos tendencijas bei teikia nuomonę ir pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį dėl tarptautinių sutarčių sudarymo galimybių ir tikslingumo;
  6.42. rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja ir dalyvauja derybose dėl tarptautinių sutarčių nuostatų;
  6.43. rengia teisės aktų projektus tarptautinių sutarčių įsigaliojimui ir vykdymui ministrui pavestose valdymo srityse bei organizuoja ir koordinuoja galiojančių tarptautinių sutarčių vykdymo eigą;
  6.44. teikia nuomonę ministerijos administracijos padaliniams, fiziniams ir juridiniams asmenims dėl tarptautinių sutarčių nuostatų taikymo ministrui pavestose valdymo srityse, prireikus organizuoja ir vykdo konsultacijas su užsienio valstybių institucijomis;
  6.45. rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, ir teikia išvadas kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms dėl jų parengtų tarptautinių sutarčių ir susitarimų bei susijusių teisės aktų projektų;
  6.46. atlieka tarptautinių sutarčių ir jų projektų ministrui pavestose valdymo srityse vertimų dalykinį redagavimą, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;
  6.47. teikia pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos administracijos padaliniams dėl dvišalio bendradarbiavimo, keitimosi patirtimi bei vystomojo bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis prioritetų;
  6.48. rengia ir derina bendradarbiavimo susitarimų ministrui pavestose valdymo srityse projektus, koordinuoja ir organizuoja galiojančių bendradarbiavimo susitarimų vykdymą;
  6.49. rengia informaciją ir dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitos užsienio valstybės tarpvyriausybinės komisijos posėdžiuose;
  6.50. koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse ekspertų parinkimą užsienio valstybių rengiamiems techninės paramos projektams, kuriuose Lietuvos Respublika dalyvauja kaip partneris;
  6.51. rengia informaciją tarptautinėms institucijoms dėl bylų, skundų prieš Lietuvą, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;
  6.52. koordinuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kiek tai reikalinga sprendžiant su Lietuvos Respublikos naryste tarptautinėse ir ES institucijose susijusius klausimus;
  6.53. rengia ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį, su skyriui pavestomis veiklos sritims susijusią informaciją ir pasisakymų projektus vizitams į kitose užsienio valstybėse organizuojamus renginius;
  6.54. rengia ir teikia informaciją, susijusią su skyriui pavestomis veiklos sritims, Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijoms;
  6.55. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, pareiškimus, skundus, paklausimus, susijusius su skyriui pavestomis veiklos sritimis, teikia jiems nuomonę ir imasi veiksmų, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  6.56. rengia informaciją, susijusią su skyriui pavestomis veiklos sritimis, ir ją skelbia ministerijos interneto svetainėje bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;
  6.57. teikia tarnybinę pagalbą kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  6.58. atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
  6.59. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais,  keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.60. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.61. vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.62. rengia specialiąsias  viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);
  6.63. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.64. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas, ministro, viceministro pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose bei užsienyje;
  7.2.  siūlyti ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių asmenų ir kitų organizacijų, socialinių partnerių išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų darbuotojus klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų;
  7.5. gauti tarnybinę pagalbą iš kitų institucijų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  7.6. teikti viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;
  7.7. skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.


  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  9. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  10.  Skyriaus vedėjas:
  10.1. asmeniškai atsako už skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jų kontrolę, skatina darbuotojų iniciatyvą;
  10.2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir kontroliuoja;
  10.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  10.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ir kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
  10.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims bei atsakymus į ministerijoje gautus asmenų skundus ir prašymus;
  10.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  10.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;
  10.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  10.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos kėlimui.
  10.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą.
  11.  Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas laikinai vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, o jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas ministerijos darbuotojas.
  12.  Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. atsako už pavesto darbo atlikimą numatytais terminais ir kokybiškai; nustatytais terminais nespėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą;
  12.3. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  12.4. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu.

 • Europos Sąjungos investicijų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ernesta Buckienė
  8 706 64260 8 706 64260
  403
  Lingailė Biliūnaitė
  8 706 64230 8 706 64230
  404
  Artūras Bytautas
  8 706 68159 8 706 68159
  402
  Raimonda Selenienė
  8 706 68157 8 706 68157
  407
  Violeta Plotnikovienė
  8 706 68156 8 706 68156
  411
  Rimantas Garbštas
  8 706 68158 8 706 68158
  407
  Vytenė Pivoraitė
  8 706 64275 8 706 64275
  408
  Inga Marija Krupavičiūtė
  8 706 68234 8 706 68234
  408
  Erika Jocytė
  8 706 68193 8 706 68193
  405
  Daiva Kakarienė
  8 706 64250 8 706 64250
  410
  Jovita Gaižauskaitė
  8 706 64296 8 706 64296
  410
  Donatas Petroka
  8 706 68195 8 706 68195
  409
  Auksė Duksienė
  8 706 68155 8 706 68155
  409
  Liongina Beinoravičienė
  8 706 68194 8 706 68194
  405
  Rasa Šimkienė
  8 706 68230 8 706 68230
  407
  Eglė Veronika Krupavičiūtė
  8 706 68156 8 706 68156
  411
  Aistė Gerikaitė-Šukienė
  Specialistė
  8 706 64270 8 706 64270
  411

  EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Europos Sąjungos investicijų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentais, direktyvomis ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – planuoti, koordinuoti, kontroliuoti, įgyvendinti ir prižiūrėti ES investicijų panaudojimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse.
  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. užtikrinti ministerijai priskirtų priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, planavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, atlikti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo tarpinės institucijos funkcijas;
  5.2. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programų atsakingos institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti PMIF programą;
  5.3. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) veiksmų programos vadovaujančios institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti EPLSAF programą;
  5.4. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) vadovaujančiosios, mokėjimo institucijų funkcijos, administruoti EGF.
  6. skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa), taisyklių, patvirtintų 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Taisyklės), 6 punkte numatytas funkcijas:
  6.1. pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį, veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
  6.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:
  6.2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, o jeigu projektas apima finansines priemones, rengia projektų atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia vadovaujančiajai institucijai;
  6.2.2. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;
  6.2.3. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus;
  6.2.4. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;
  6.2.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą;
  6.2.6. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;
  6.2.7. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų (netaikoma, kai įgyvendinamos finansinės priemonės ir veiksmų programos techninės paramos prioritetai);
  6.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;
  6.2.9. sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus (netaikoma, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai);
  6.2.10. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
  6.2.11. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlymus priimti ir panaikinti sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų ir finansinės priemonės);
  6.3. veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka suderinusi su vadovaujančiąja institucija ir projektų finansavimo sąlygų apraše nurodžiusi, kad bus sudaromos trišalės projekto sutartys, kartu su įgyvendinančiąja institucija sudaro trišalę projekto sutartį su pareiškėjais (išskyrus tuos atvejus, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);
  6.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;
  6.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudėtį;
  6.6. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;
  6.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:
  6.7.1. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;
  6.7.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;
  6.7.3 apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;
  6.7.4. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
  6.7.5. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;
  6.7.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;
  6.7.7. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 125 straipsnio 4 dalies c punkte;
  6.7.8. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo (netaikoma, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);
  6.8. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
  6.9. susigrąžina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;
  6.10. rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;
  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;
  6.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;
  6.13. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
  6.14. pagal kompetenciją vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
  6.15. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;
  6.16. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su partneriais, nurodytais Reglamento  (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą;
  6.17. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
  6.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;
  6.19. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;
  6.20. teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, pasirinkimo; gavus vadovaujančiosios institucijos pritarimą dėl pasirinktos įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, rengia visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, suderina jį su vadovaujančiąja ir įgyvendinančiąja institucijomis, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasirašyti (kartu su įgyvendinančiąja institucija) visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su  visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu;
  6.21. vadovaudamasis visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartimi ir veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, išmoka įgyvendinančiajai institucijai visuotinės dotacijos priemonės lėšas ir susigrąžina išmokėtų, bet nepanaudotų visuotinės dotacijos priemonės lėšų perviršį ir įgyvendinančiosios institucijos sąskaitoje sukauptas palūkanas;
  6.22. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą;
  6.23. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;
  6.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;
  6.25. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija sudaro finansavimo sutartį, steigia projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą (išskyrus tuos atvejus, kai  įgyvendinamos jungtinės priemonės) ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;
  6.26. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;
  6.27. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;
  6.28. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios
  institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
  6.29. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų), atsižvelgdamas į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;
  6.30. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas.
  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte:
  7.1. užtikrina, kad rengiant PMIF programą būtų bendradarbiaujama su kompetentingomis valstybinėmis, regioninėmis, vietos ir kitomis valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, kaip numatyta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 514/2014);
  7.2. rengia PMIF programos projektą, derina jį su atsakingos institucijos sudaryta darbo grupe, teikia PMIF programą Europos Komisijai per elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (toliau – SFC 2014), prireikus atlieka jos keitimus ir atsako už šios programos įgyvendinimo priežiūrą;
  7.3. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti Stebėsenos komiteto sudėtį, organizuoja jo darbą, atlieka sekretoriato funkcijas;
  7.4.  teikia Stebėsenos komitetui informaciją dėl PMIF programos įgyvendinimo eigos, taip pat, prieš teikiant Europos Komisijai, teikia Stebėsenos komitetui svarstyti metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas bei metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai;
  7.5. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas, taip pat kartu su įgaliotąja institucija organizuoja kvietimus teikti paraiškas;
  7.6. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti sprendimus dėl valstybės projektų ir projektų, atrinktų projektų konkurso būdu, finansavimo;
  7.7.  užtikrina, kad yra sukurtos sistemos, skirtos rinkti duomenis, reikalingus metinėms ir galutinei PMIF programos įgyvendinimo ataskaitoms Europos Komisijai apie PMIF programos rodiklius parengti, taip pat kitus duomenis apie PMIF programos ir projektų įgyvendinimą;
  7.8. rengia ir Europos Komisijos nustatytais terminais per SFC 2014 teikia Europos Komisijai metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas ir kitą Europos Komisijos prašomą informaciją, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 54 straipsnyje;
  7.9. rengia ir Europos Komisijos nustatytais terminais per SFC 2014 teikia Europos Komisijai PMIF programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 44 straipsnyje;
  7.10.  prieš rengdamas, teikdamas tvirtinti ir teikdamas PMIF programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai, įsitikina, kad tvirtinimo tikslais yra gauta pakankamai informacijos iš įgaliotosios institucijos apie jos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su minėtuose dokumentuose pateikiamomis išlaidomis; prieš rengdamas, teikdamas tvirtinti ir teikdamas metines sąskaitas Europos Komisijai, atsižvelgia į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus, susijusius su išlaidomis, įtrauktomis į metines sąskaitas Europos Komisijai;
  7.11.  pagal kompetenciją per SFC 2014 teikia kitą informaciją Europos Komisijai;
  7.12.  teisės aktų nustatyta apimtimi ir tvarka vykdo projektų patikras vietoje ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje;
  7.13. užtikrina, kad PMIF programos vertinimams atlikti nepriklausomi vertintojai gautų visą reikiamą informaciją, taip pat vertinimai būtų atliekami laikantis nustatytų terminų ir atitiktų kokybės standartus, kuriuos kartu nustato Europos Komisija ir atsakinga institucija; teikia vertinimų ataskaitas Europos Komisijai, prieš tai suderinęs su Stebėsenos komitetu; viešai skelbia vertinimus ar jų santraukas;
  7.14.  kartu su įgaliotąja institucija rengia metinius komunikacijos planus;
  7.15.  užtikrina, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdomas informavimas apie PMIF programą;
  7.16.  bendradarbiauja su Europos Komisija, ES valstybių narių atsakingomis ir kitomis institucijomis;
  7.17.  jei būtina, sudaro komisijas, komitetus arba darbo grupes, skirtas padėti atsakingai institucijai užtikrinti PMIF programos įgyvendinimą;
  7.18.  vadovaudamasis ES teisės aktų nuostatomis, rengia, derina su institucijomis, atsakingomis už PMIF programos administravimą, ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti PMIF programos nacionalinius teisės aktus, užtikrindamas vienodą požiūrį ir vengdamas interesų konfliktų, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo;
  7.19.  teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgaliotosios institucijos funkcijų įgyvendinant PMIF programą ir vykdo jos veiklos stebėseną, teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgaliotajai institucijai deleguotų funkcijų vykdymo reikalavimų;
  7.20.  planuoja lėšų poreikį PMIF programai Lietuvoje įgyvendinti bei administruoti PMIF programos techninės pagalbos lėšas;
  7.21.  užtikrina nuoseklumą ir papildomumą tarp PMIF lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kitų susijusių nacionalinių bei ES finansinių priemonių;
  7.22.  kartu su įgaliotąja institucija stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad deklaruotos PMIF išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;
  7.23.  kartu su įgaliotąja institucija užtikrina, kad įgyvendinant projektą projekto vykdytojas užtikrintų tinkamą su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašų atskyrimą nuo kitų įrašų;
  7.24.  kartu su įgaliotąja institucija rengia PMIF programos lėšų naudojimo planą ir PMIF programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planą bei jų pakeitimus;
  7.25.  tikrina ir teikia tvirtinti įgaliotosios institucijos parengtas ir patvirtintas PMIF paraiškas asignavimų valdytojui;
  7.26.  tikrina įgaliotosios institucijos techninės pagalbos išlaidų deklaracijas;
  7.27.  įtaręs nusikalstamą veiką, susijusią su ES ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją, bei informuoja įgaliotąją instituciją;
  7.28.  vykdo pažeidimų prevenciją: sistemina informaciją, susijusią su nustatytais pažeidimais, ją analizuoja, inicijuoja valdymo ir kontrolės sistemos bei jos reglamentavimo tobulinimą, atsižvelgdama į pažeidimų analizės rezultatus, atlieka kitus pažeidimų prevencijos veiksmus; informuoja Europos Komisiją apie nustatytus pažeidimus, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 5 straipsnio 2 dalyje;
  7.29.  socialinės apsaugos ir darbo ministrui teikia siūlymus dėl lėšų grąžinimo ir imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų joms susigrąžinti;
  7.30.  nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai, kurių reikia tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis nurodytų reikalavimų;
  7.31.  užtikrina, kad numatytam auditui atlikti audito institucija gautų visą reikiamą informaciją apie naudojamas valdymo procedūras ir projektus;
  7.32.  užtikrina, kad priimtinos audito institucijos išvados būtų įgyvendintos arba būtų pateiktas išsamus pagrindimas, jeigu audito institucijos išvados yra nepriimtinos;
  7.33.  sudaro sąlygas Europos Komisijai, Europos Audito Rūmams, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai bei kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms (toliau kartu – tikrinimą atliekančios institucijos) atlikti auditą ir tyrimus pagal jų kompetenciją;
  7.34.  pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Stebėsenos komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie PMIF programos įgyvendinimą;
  7.35.  pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
  7.36.  atsakingos institucijos interneto svetainėje skelbia su PMIF programos administravimu susijusius ES ir nacionalinius teisės aktus bei kitą aktualią informaciją;
  7.37.  pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, susijusias su PMIF programos administravimu.
   8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) vadovaujančios institucijos funkcijas, numatytas Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio
  27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte:
   8.1. konsultuojasi su socialiniais partneriais rengiant Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – EPLSAF Veiksmų programa), pakeitimus;
   8.2. teikia tvirtinti EPLSAF Veiksmų programos pakeitimus Europos Komisijai, prieš tai juos pristatęs socialiniams partneriams ir EPLSAF priežiūros komiteto nariams;
   8.3. informuoja Europos Komisiją apie vadovaujančios ir tvirtinančios institucijų paskyrimą ir apie šio paskyrimo nutraukimą, kaip numatyta 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 223/2014) 35 straipsnyje;
   8.4. kuria valdymo ir kontrolės sistemą, prižiūri jos veikimą ir tobulina ją:
   8.4.1. rengia teisės aktus, reglamentuojančius EPLSAF Veiksmų programos ir EPLSAF projektų administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus bei teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;
   8.4.2. rengia ir atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teikia jį kompetentingoms institucijoms;
   8.4.3. organizuoja nustatytų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo trūkumų šalinimą;
   8.4.4. užtikrina savo institucijos vidaus sistemos funkcionavimą;
   8.5. rengia ir teikia Europos Komisijai valdymo pareiškimą, metines ir galutines ataskaitas dėl EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimo bei kitą Europos Komisijos prašomą informaciją;
   8.6. vykdo atliekamų funkcijų, pavestų tarpinei institucijai, priežiūrą ir kontrolę:
   8.6.1. nustato pavestų funkcijų vykdymo reikalavimus;
   8.6.2. nustato, ar tarpinės institucijos vidaus sistema atitinka teisės aktuose nustatytus funkcijų atlikimo reikalavimus, gali teikti rekomendacijas dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;
   8.6.3. atlieka nuolatinę pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
   8.7. administruoja EPLSAF Veiksmų programą, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 reglamento (ES) Nr. 966/2012 (OL 2012, L 298, p. 1) (toliau – Finansinis reglamentas) 30–33 straipsniuose, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Veiksmų programa jai pavestų funkcijų atlikimą:
   8.7.1. užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis taikytinais projektų atrankos kriterijais ir visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:
   8.7.1.1. nustato projektams taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus projektų atrankos kriterijus;
   8.7.1.2. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus;
   8.7.1.3. prižiūri, kad nebūtų viršytas projektų EPLSAF ir bendrojo finansavimo lėšų santykis;
   8.7.1.4. teisės aktų nustatyta tvarka išmoka EPLSAF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;
   8.7.1.5. užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   8.7.2. kuria ir plėtoja EPLSAF informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, kurioje registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, reikalingi EPLSAF Veiksmų programos stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais;
   8.7.3. pagal kompetenciją valdo SFC2014 Lietuvoje ir teikia informaciją per SFC2014 Europos Komisijai;
   8.7.4. užtikrina, kad būtų atliekami EPLSAF lėšų panaudojimo vertinimai, kaip numatyta Reglamento 17 straipsnio 3 ir 4 punktuose;
   8.7.5. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
   8.7.6. rengia ir tvirtinančiai institucijai teikia:
   8.7.6.1. tarpines ir galutines tarpines išlaidų deklaracijas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;
   8.7.6.2. vadovaujančios institucijos metines sąskaitas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;
   8.7.6.3. pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, vadovaujančios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijose nurodytų išlaidų patikrinimus;
   8.7.6.4. pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas įtrauktų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
   8.7.6.5. grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą;
   8.7.6.6. vadovaujančios institucijos valdymo deklaraciją;
   8.7.6.7. kitus tvirtinančios institucijos prašomus dokumentus;
   8.7.7. rengia ir iki kiekvienų metų kovo 31 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų EPLSAF administravimo ir EPLSAF lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo ataskaitas;
   8.7.8. vadovaudamasis Finansinio reglamento 59 straipsniu užtikrina, kad EPLSAF lėšos nebūtų prarastos;
   8.7.9. gavęs Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijos pateiktą skundą, pagal kompetenciją organizuoja šio skundo nagrinėjimą ir teikia Europos Komisijai informaciją apie jo nagrinėjimo rezultatus;
   8.7.10. organizuoja dvigubo to pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;
   8.8. siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės projektų finansavimą:
   8.8.1. organizuoja kvietimus teikti paraiškas;
   8.8.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;
   8.8.3. sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus;
   8.8.4. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti sprendimų dėl projektų finansavimo projektus;
   8.8.5. kartu su tarpine institucija sudaro trišales sutartis su valstybės projektų pareiškėjais;
   8.8.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia tarpinei institucijai pasiūlymus dėl sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimą tarpinės institucijos pateiktiems derinti sutarčių pakeitimams arba sutarčių nutraukimui, jeigu nepritaria sutarčių pakeitimams arba nutraukimui – teikia pastabas ir pasiūlymus;
   8.9. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;
   8.10. siekdamas užkirsti kelią netinkam lėšų panaudojimui:
   8.10.1. įtarus pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai tarpinei institucijai;
   8.10.2. įtarus nusikalstamą veiką, susijusią su ES ir (ar) bendrojo finansavimo lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją bei informuoja tarpinę instituciją;
   8.10.3. atsako už sukčiavimo prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą, nustatydamas rizikas ir jų valdymo priemones;
   8.10.4. vykdo pažeidimų prevenciją: sistemina informaciją, susijusią su aptiktais pažeidimais, analizuoja ją, inicijuoja EPLSAF Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos bei jos reglamentavimo tobulinimą, atlieka kitus pažeidimų prevencijos veiksmus;
   8.10.5. atlieka reikiamas finansines korekcijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 53 straipsnio 2 dalyje, arba teisės aktuose nustatyta tvarka duoda tarpinei institucijai nurodymus dėl finansinių korekcijų atlikimo ir (arba) projekto lėšų (visų ar dalies) panaikinimo; apie tai pagal kompetenciją praneša tarpinei ir tvirtinančiai institucijoms;
   8.10.6. informuoja Europos Komisiją ir audito instituciją apie pažeidimus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014) 30 straipsnyje;
   8.10.7. taiko kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 32 straipsnio 4 dalies c punkte;
   8.11. teikia Europos Komisijai Reglamento (ES) Nr. 223/2014 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie išimtis dėl sumų, kurias reikėjo deklaruoti iki praėjusių ataskaitinių metų pabaigos;
   8.12. planuoja lėšų poreikį EPLSAF Veiksmų programai Lietuvoje įgyvendinti ir n + 3 taisyklės įgyvendinimui užtikrinti, kaip nurodyta Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“, VIII skyriuje;
   8.13. koordinuoja, kad į ES biudžetą būtų pervestos Europos Komisijos vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytos lėšos, kaip numatyta Finansinio reglamento 80 straipsnyje;
   8.14. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami tarpinės institucijos sprendimai, veiksmai ar neveikimas;
   8.15. administruoja EPLSAF Veiksmų programos techninę paramą;
   8.16. užtikrina bendrojo finansavimo ir EPLSAF nuoseklumą ir papildomumą;
   8.17. stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad už veiksmus deklaruotos išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;
   8.18. užtikrina, kad projektų vykdytojai ir kitos įstaigos, įgyvendinančios EPLSAF Veiksmų programos finansuojamus veiksmus, turėtų atskiras apskaitos sistemas arba atitinkamus apskaitos kodeksus visiems su veiksmu susijusiems sandoriams, nepažeidžiant nacionalinių apskaitos taisyklių;
   8.19. nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis reikalavimų, nurodytų 2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 532/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 148, p.54);
   8.20. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo projektų patikras vietoje ir atrankinius patikrinimus tarpinėje institucijoje;
   8.21. vykdo EPLSAF paramos viešinimo veiklą;
   8.22. bendradarbiauja su Europos Komisija ir kitų valstybių narių institucijomis, atsakingomis už EPLSAF administravimą;
   8.23. jei būtina, sudaro komisijas ir (ar) darbo grupes, skirtas padėti vadovaujančiai institucijai užtikrinti EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimą;
   8.24. tikrina ir teikia tvirtinti tarpinės institucijos parengtas ir patvirtintas paraiškas asignavimų valdytojui;
   8.25. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimu.
   9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias EGF programos vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-668 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte:
  9.1.  atleidimų, atitinkančių 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL 2013, L 347, p. 855) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013) 2 ir 4 straipsnių sąlygas, atvejais kreipiasi į instituciją, atsakingą už globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimą, dėl galimų globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimo išvados (toliau – vertinimo išvada) pateikimo;
  9.2.  nagrinėja iš institucijos, atsakingos už globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimą, gautas vertinimo išvadas;
  9.3.  paveda tarpinei institucijai parengti paraišką EGF paramai gauti;
  9.4.  per 12 savaičių nuo Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 2 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų atsiradimo dienos teikia Europos Komisijai paraiškas EGF paramai gauti ir, prireikus, jas papildo;
  9.5.  informuoja visas suinteresuotas institucijas, susijusias su paraiškos procedūra, apie paraiškos procedūros eigą;
  9.6.  užtikrina, kad paraiškoje numatytas individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas būtų aptartas su socialiniais partneriais;
  9.7.  tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas, rengia išlaidų deklaracijas, pagrindžia jas tinkamais dokumentais ir teikia mokėjimo institucijai;
  9.8.  kontroliuoja, ar deklaruojamos išlaidos atitinka Reglamente nustatytus finansavimo reikalavimus;
  9.9.  rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitą apie EGF finansinės paramos panaudojimą;
  9.10. įgyvendinant projektus pagal Europos Komisijai pateiktas paraiškas, rengia EGF paramos viešinimo planą ir pagal jį informuoja visuomenę;
  9.11. dalyvauja Europos Komisijai atliekant pasiektų rezultatų tvarumo ir veiksmingumo vidurio laikotarpio ir ex-post vertinimą;
  9.12. užtikrina, kad konkretūs EGF finansuojami veiksmai nebūtų remiami pagal kitas Europos Sąjungos finansines priemones;
  9.13. užtikrina moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principo įgyvendinimą naudojant EGF paramą;
  9.14. rengia teisės aktus, nustatančius detalias EGF paramos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles ir procedūras;
  9.15. užtikrina, kad trejus metus po to, kai pabaigiamas EGF finansinės paramos teikimas, Europos Komisija ir Audito rūmai bei kitos tokią teisę turinčios institucijos turėtų galimybę susipažinti su visais patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;
  9.16. konsultuojasi ir bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis;
  9.17. įtaręs arba gavęs kitų institucijų pranešimą apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su EGF lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją;
  9.18. atlieka pažeidimų tyrimus ir priima atitinkamus sprendimus;
  9.19. priima sprendimus dėl lėšų grąžinimo ir imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų joms susigrąžinti;
  9.20. kontroliuoja EGF techninės pagalbos panaudojimą;
  9.21. sudaro Stebėsenos komitetą ir darbo grupes (jei būtina), skirtas padėti vadovaujančiajai institucijai užtikrinti EGF paramos planavimą ir  įgyvendinimą;
  9.22. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1243 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014−2020 metais, paskyrimo“ 2.2 papunkčiu, gavus EGF lėšas pagal Europos Komisijai pateiktą paraišką, kasmet iki kovo 1 d. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais pasiektą projektų įgyvendinimo pažangą Lietuvos Respublikoje;
  9.23. vykdo kitas funkcijas, susijusias su EGF paramos įgyvendinimu.
  10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, taip pat atlieka šias funkcijas:
  10.1. analizuoja Europos socialinio fondo agentūros veiklą ir teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl jos veiklos tobulinimo, užtikrina tinkamą ministerijos interesų atstovavimą Europos socialinio fondo agentūros Valdyboje ir Visuotiniame dalininkų susirinkime;
  10.2. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  10.3. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
  10.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  10.5. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
  10.6. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
  10.7. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministerijos kompetencija, projektų;
  10.8. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
  10.9. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  10.10. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  10.11. teikia išvadas ministerijos darbuotojams teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, taikymo klausimais;
  10.12. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  10.13. kartu su kitais ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
  10.14. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  10.15. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijoje tobulinimo;
  10.16. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
  10.17. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kanclerio pavedimus bei užduotis.


   SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:
  11.1. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, stebėsenos bei valdymo komitetų, pareiškėjų bei projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia skyriui nustatytoms funkcijoms atlikti;
  11.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  11.3. gauti iš ministerijos darbuotojų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  11.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų;
  11.5. teikti socialinės apsaugos ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  12. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  13. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  14. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  15. Skyriaus vedėjas:
  15.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų, nepažeidžiant nustatytų terminų, vykdymą, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  15.2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams gautus pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
  15.3. derina su socialinės apsaugos ir darbo viceministru pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriu skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  15.4. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
  15.5. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių ir (ar) darbuotojų parengtus dokumentus, susietus su skyriaus kompetencija;
  15.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  15.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilę;
  15.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir (ar) ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  15.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus tobulinti kvalifikaciją;
  15.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  15.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  15.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.
  16. Skyriaus darbuotojai:
  16.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais ir savo pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  16.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  16.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  16.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

 • Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Sinkevičienė
  8 706 68240 8 706 68240
  502
  Asta Šulskytė
  8 706 64210 8 706 64210
  218
  Rosita Bužinskienė
  8 706 64254 8 706 64254
  Stanislovas Valickas
  8 706 64238 8 706 64238
  Elena Terezienė
  8 706 68182 8 706 68182
  Irma Jašmontienė
  8 706 68180 8 706 68180
  204
  Virginija Kukliauskienė
  8 706 64220 8 706 64220
  303
  Rasa Dravininkienė
  8 706 64203 8 706 64203
  4 a.
  Asta Steponavičiūtė
  8 706 64208 8 706 64208
  4 a.
  Živilė Grybaitė
  8 706 68169 8 706 68169
  105
  Viktorija Jančiukienė
  8 706 68176 8 706 68176
  105
  Violeta Juršėnaitė
  8 706 68177 8 706 68177
  118
  Viktorija Balčiūtė-Starkuvienė
  8 706 68179 8 706 68179
  314
  Angelė Rukšėnienė
  8 706 64285 8 706 64285
  315, V13
  Jūratė Balčiūnienė
  8 706 68228 8 706 68228
  314
  Diana Bareikienė
  8 706 68178 8 706 68178
  214, V13

  ASMENŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.  Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
  2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis,  kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3.  Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4.  Skyriaus veiklos tikslai:
  4.1.  organizuoti asmenų priėmimą, aptarnavimą ir jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;
  4.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą, įstaigose prie ministerijos, kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams.
  5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą įstaigose prie ministerijos ir kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
  5.2. organizuoti ir vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas socialinės apsaugos ir darbo ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padalinių darbuotojus ir techniškai aptarnauti ministerijos vadovybę;
  5.3. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
  5.4. organizuoti ir kontroliuoti ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau kartu – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus.
  6. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.1.1. prižiūri dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
  6.1.2. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms, neperduodančioms dokumentų valstybės archyvams;
  6.1.3. registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus socialinės pasaugos ir darbo ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus asmenų prašymus ir skundus, kitą korespondenciją;
  6.1.4. teikia registruoti Teisės aktų registrui priimtus ir pasirašytus norminius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus;
  6.1.5. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;
  6.1.6. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;
  6.1.7. informuoja ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus;
  6.1.8. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams;
  6.1.9. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų;
  6.1.10. rengia ir teikia ministerijos vadovybei su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu ministerijoje susijusią informaciją;
  6.1.11. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų dokumentų, asmenų prašymų ir skundų tvarkymą;
  6.1.12. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos dokumentų bei bylų apskaitos dokumentų projektus: dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, dokumentų registrų ir apyrašų sąrašus;
  6.1.13.  rengia ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių klasifikatorių;
  6.1.14.  vertina įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijai pavaldžių įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, pateiktus derinti dokumentacijos planus, bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kitus bylų apskaitos dokumentus;
  6.1.15.  kartu su kitais ministerijos darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;
  6.1.16.  tvarko ministerijos archyvo fondą, priima į ministerijos archyvą ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių sudarytas bylas ir tvarko jų apskaitą;
  6.2. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;
  6.2.2. planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos darbuotojus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
  6.2.3. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;
  6.2.4. techniškai aptarnauja ministerijos vadovybę: padeda planuoti darbotvarkes, darbinius susitikimus, posėdžius, komandiruotes, teikia dokumentus susipažinti, pasirašyti ir vizuoti, atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti sklandų ministerijos vadovybės darbą;
  6.2.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos darbuotojams;
  6.2.6. kasmet atlieka asmenų aptarnavimo taikant vieno langelio principą kokybės analizę;
  6.3. įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.3.1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ir (ar) vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
  6.3.2. padeda ministerijos Terminijos komisijos pirmininkui organizuoti jos veiklą, techniškai aptarnauja nurodytą komisiją;
  6.3.3. talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;
  6.3.4. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimu atlieka ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;
  6.4.  įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.4.1. perduoda ministerijos vadovybės pavedimus jų vykdytojams ir kontroliuoja vykdymą per nustatytus terminus;
  6.4.2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
  6.4.3. gavus iš Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pranešimus apie priimtus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus teisės aktus, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie ministerijos veiklos sričiai priskirtinų teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybės kanceliarijai ar kitai kompetentingai kitų valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai, įstaigai ir (ar) organizacijai, rengia atsakymus bei informaciją nurodytiems subjektams pagal ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių pateiktą informaciją;
  6.4.4. teikia ministerijos vadovybei informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir ministerijos neįvykdytus pavedimus;
  6.4.5. sistemina ir tvarko informaciją apie socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytas komisijas, darbo grupes;
  6.5.  skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
  6.5.1. užtikrina, kad Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos būtų pateiktos ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais;
  6.5.2. tvirtina ministerijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
  6.5.3. ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;
  6.5.4. skelbia ministerijos išorinėje interneto svetainėje ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų pateiktus dokumentus ir (ar) nuorodas į juos;
  6.5.5. prenumeruoja periodinius leidinius, užsako ministerijai reikalingus spaudinius, tvarko jų apskaitą;
  6.5.6. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  6.5.7. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
  6.5.8. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  6.5.9. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
  6.5.10. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
  6.5.11.  skyriaus veiklos srities ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių), kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;
  6.5.12.  konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis priskirtais klausimais;
  6.5.13.  nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  6.5.14. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
  6.5.15.  rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.5.16.  kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.5.17.  bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus;
  6.7.  atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1.  atstovauti ministerijai savo veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  7.2.  siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;
  7.3.  gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4.  gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veiklos sritims priskirtais kausimais;
  7.5.  teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  8.  Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.  Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10.  Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11.  Skyriaus vedėjas:
  11.1.  vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus veiklos sričiai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2.  paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
  11.3.  teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  11.4.  vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;
  11.5.  pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
  11.6.  dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7.  sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8.  teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.9.  tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
  11.10.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  11.11.  atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
  11.12.  vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu;
  12.2.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3.  savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
  12.4.  įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 

 • Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Loreta Mitkutė
  8 706 68262 8 706 68262
  315
  Ramunė Germanienė
  8 706 68125 8 706 68125
  307
  Aušra Saukaitienė
  8 706 68123 8 706 68123
  307
  Audronė Širvinskienė
  8 706 68142 8 706 68142
  316

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR MONITORINGO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Ministerijos kancleriui.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindinis veiklos tikslas yra užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Ministerijoje.
  5. Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą Skyriaus veiklos tikslą, Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti Ministerijos strateginio veiklos plano, Ministerijos ir jos administracijos padalinių metinių veiklos planų parengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
  5.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant planavimo dokumentus, teikti išvadas dėl kitų institucijų ir Ministerijos darbuotojų parengtų planavimo dokumentų;
  5.3. vykdyti Ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;
  5.4. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
  5.5. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą.
  6. Skyrius, vykdydamas Skyriaus nuostatų 5 punkte nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir Ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;
  6.2. renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš Ministerijos darbuotojų, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų poreikį Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;
  6.3. kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą Ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti;
  6.4. suveda ir tikslina Ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
  6.5. teikia pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
  6.6. koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;
  6.7. atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms;
  6.8. atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir Ministerijos darbuotojų siūlymus, rengia Ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas;
  6.9. vykdo Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, rengia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas ir metinio veiklos plano vykdymo metinę ataskaitą;
  6.10. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp Ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;
  6.11.  vertina Ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;
  6.12. renka, analizuoja ir vertina Ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra Ministerija, įstaigos prie Ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;
  6.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei rengia ketvirtines ataskaitas apie socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą;
  6.14. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, teikia Ministerijos kancleriui siūlymus dėl nurodytos statistinės bei kitos informacijos rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir analizės tobulinimo;
  6.15. rengia statistinę analitinę medžiagą apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse ir teikia ją Ministerijos darbuotojams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
  6.16. analizuoja ir vertina lėšų poreikį teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, naujoms nuostatoms įgyvendinti,
  6.17. analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;
  6.18. vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal Ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.19. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su Ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;
  6.20. teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
  6.21. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  6.22. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
  6.23. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus ir išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
  6.24. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su Ministerijos kompetencija, projektų;
  6.25. kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
  6.26. rengia išvadas, ar Ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems strateginį planavimą, valstybės finansinių išteklių naudojimą reglamentuojantiems teisės aktams;
  6.27. vertina planavimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  6.28. teikia išvadas Ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;
  6.29. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  6.30. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
  6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.32. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.33. bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
  6.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ministerijos kanclerio pavedimus;
  6.35. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų numatytas funkcijas.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1. atstovauti Ministerijai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš Ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
  7.5. teikti Ministerijos kancleriui pasiūlymus Skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  8. Skyrius, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.
   

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
  11.3. teikia siūlymus Ministerijos kancleriui Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
  11.6. dalyvauja renkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.9. rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijai tobulinti;
  11.10. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  11.11. atstovauja Skyriui Ministerijoje, įstaigose prie Ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  11.12. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  11.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  12.3. savo darbe vadovaujasi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 
   

 • Strategijų, prognozės ir komunikacijos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irena Segalovičienė
  8 706 68198 8 706 68198
  304
  Vaida Budzevičienė
  8 706 64263 8 706 64263
  313
  Gerda Mockaitienė
  8 706 68192 8 706 68192
  310
  Milda Levandraitytė
  8 706 68122 8 706 68122
  317
  Gražina Šapalaitė
  8 706 68128 8 706 68128
  313
  Šarūnas Staskevičius
  8 706 68124 8 706 68124
  313
  Ugnė Rimkutė
  8 706 68163 8 706 68163
  313
  Giedrius Jurgelevičius
  8 706 68226 8 706 68226
  317
  Jūratė Ablačinskaitė
  8 706 64258 8 706 64258
  317

  STRATEGIJŲ, PROGNOZĖS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
  NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS
                                   
  1. Strategijų, prognozės ir komunikacijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų strateginį ministerijos kompetencijai pavestų sričių planavimą bei įgyvendinimą, planuoti, organizuoti ir įgyvendinti strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių politiką ministerijos veiklos srityse.
  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. analizuoti bendruosius socialinius šalies duomenis bei prognozuoti socialinę šalies raidą;
  5.2. analizuoti ir vertinti (įskaitant ekonominio pagrindimo analizę) ministerijos formuojamą valstybės politiką ir jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;
  5.3. rengti ir dalyvauti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, strategijų, programų ir priemonių projektų, susijusių su skyriaus kompetencija, rengime;
  5.4. planuoti, organizuoti ir koordinuoti nacionalinių strategijų, programų bei planų (Nacionalinės pažangos programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano ir kitų) įgyvendinimą ministerijoje bei analizuoti įgyvendinimo rezultatus;
  5.5. dalyvauti formuojant valstybės biudžeto lėšų poreikį ateinančių metų ir kitų laikotarpių, nurodytų ministerijos veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose, ministerijos veiklos prioritetams įgyvendinti; 
  5.6. dalyvauti planuojant tarptautines ir nacionalines investicijas;
  5.7. koordinuoti bei metodiškai vystyti projektinį valdymą ministerijoje; 
  5.8. koordinuoti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos veiklą;
  5.9. informuoti, konsultuoti ir atstovauti ministerijai pagal skyriaus kompetenciją;
  5.10. formuoti ir plėtoti ministerijos strateginę komunikaciją ir ryšius su visuomene, kuriant teigiamą ministerijos įvaizdį ir teigiamą visuomenės nuomonę ministerijos veiklos ir ministrui pavestose valdymo srityse, organizuoti ir vykdyti ministerijos vidinę komunikaciją.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. vykdydamas 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.1.1. analizuoja pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių kitimą, juos vertina ir prognozuoja socialinę raidą;
  6.1.2. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie įgyvendinamos socialinės, regioninės ir ekonominės politikos įtaką skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, rengia apžvalgas;
  6.1.3. analizuoja ir vertina ministerijoje bei kitose institucijose (ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavaldžiose įstaigose ir kt.) rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų ir kitų teisės aktų projektų įtaką įgyvendinamos socialinės politikos rezultatų efektyvumui;
  6.1.4. renka ir analizuoja informaciją apie savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, rengiamas strategijas ir programas;
  6.1.5. skaičiuoja ir ministerijos interneto svetainėje skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais);
  6.1.6. vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną; 
  6.2. vykdydamas 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.2.1. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos formuojamą valstybės politiką ir jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;
  6.2.2. pagal kompetenciją vertina ministerijos formuojamą valstybės politiką ir jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse ir teikia išvadas bei pasiūlymus ministrui dėl jos tobulinimo;
  6.2.3. analizuoja ir vertina gyventojų, socialinių partnerių ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonių, socialinės apsaugos ir darbo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, prireikus organizuoja jų vertinimą, išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą;
  6.3. vykdydamas 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį: rengia ir dalyvauja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, strategijų, programų ir priemonių projektų, susijusių su ministerijos formuojama valstybės politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse, rengime, teikia pasiūlymus galiojantiems teisės aktams tobulinti, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su ministerijos veiklos sritimis, kompleksinį vertinimą;
  6.4. vykdydamas 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.4.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą, analizuoja ir teikia informaciją ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui apie jų vykdymą;
  6.4.2. užtikrina koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų bei vystymosi darbotvarkėse  ir kituose strateginio planavimo dokumentuose;
  6.4.3. teikia (siūlo) prioritetus ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams ir rengia ministerijos veiklos prioritetų įgyvendinimo ataskaitas;
  6.5. vykdydamas 5.5 papunktyje nurodytą uždavinį: dalyvauja formuojant valstybės biudžeto lėšų poreikį ateinančių metų ministerijos veiklos prioritetams bei einamųjų metų lėšų perskirstymui prioritetinėms sritims;
  6.6. vykdydamas 5.6 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.6.1. dalyvauja formuojant naujo Europos Sąjungos (toliau − ES) ir kitų tarptautinių fondų programavimo periodo gaires socialinės apsaugos ir darbo srityse;
  6.6.2. teikia siūlymus dėl ES ir kitų tarptautinių fondų priemonių, siekiant, kad jos geriausiai prisidėtų prie socialinės atskirties mažinimo;
  6.6.3. dalyvauja formuojant socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų prioritetus; 
  6.6.4. analizuoja tarptautinių ir nacionalinių investicijų poveikį pagrindiniams socialiniams ir ekonominiams rodikliams;
  6.7. vykdydamas 5.7 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.7.1. vysto ir koordinuoja projektinį valdymą ministerijoje ir teikia siūlymus ministrui dėl efektyvių vadybos sistemų diegimo;
  6.7.2. užtikrina projektinio valdymo bei kitų įdiegtų sistemų sklandų funkcionavimą, teikia ministrui pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  6.7.3. renka bei analizuoja svarbiausių ministerijoje įgyvendinamų projektų duomenis, teikia ministrui pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  6.8. vykdydamas 5.8 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.8.1. organizuoja ir koordinuoja Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos tobulinimą;
  6.8.2. koordinuoja, atlieka arba organizuoja statistinių duomenų ataskaitų formavimą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje pagal ministerijos administracijos padalinių arba ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau  kartu – ministerijos darbuotojai), arba kitų valstybės institucijų užsakymus;
  6.9. vykdydamas 5.9 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.9.1. organizuoja ir koordinuoja ministerijos bendradarbiavimą, dalyvaujant oficialiosios statistinės informacijos rengimo ir naudojimo procese, su Lietuvos statistikos departamentu;
  6.9.2. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos Socialinės apsaugos komiteto Rodiklių pogrupio (ISG), Europos Komisijos bei kitų tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje;
  6.9.3. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų rengiamų pozicijų skurdo ir socialinės atskirties bei kitais klausimais, susijusiais su ministerijos veiklos sritimis;
  6.9.4. dalyvauja rengiant ataskaitas ir informaciją apie nacionalinių ir ES teisės aktų, strategijų, programų įgyvendinimą skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politikos srityje;
  6.9.5. teikia informaciją, konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) skurdo ir socialinės atskirties mažinimo bei kitais skyriaus kompetencijos klausimais ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, kitus ministerijos darbuotojus, valstybės (savivaldybių) institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas;
  6.10. vykdydamas 5.10 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.10.1. kuria ministerijos visuomenės informavimo strategijas, veiksmų planus, organizuoja ir rengia informacines priemones, koordinuoja ministerijos ir įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų viešosios informacijos sklaidą; atsižvelgiant į aktualijas ir jų svarbą, parenka tinkamiausias ryšių su visuomene priemones, kartu  su ministro patarėju (ryšiams su visuomene) arba su juo suderinęs, kitais ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos šias priemones įgyvendina;
  6.10.2. rengia, renka, kaupia, apdoroja bei teikia visuomenei informaciją apie ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio, ministerijos darbuotojų ir įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų organizuojamus susitikimus, vizitus, užsienio specialistų apsilankymus, ministerijos darbuotojų svarbius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su ministerijos veikla susijusius klausimus;
  6.10.3. organizuoja informacijos skelbimą ministerijos interneto (lietuvių ir anglų kalbomis, suderinus su Tarptautinių reikalų skyriumi) ir intraneto (lietuvių kalba) svetainėse, užtikrina svetainių turinio valdymą ir tobulinimą, koordinuoja interneto administratorių vykdomą šiose svetainėse informavimą apie ministerijos veiklą, renginius, aktualijas;
  6.10.4. rengia ir platina informaciją apie ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio, ministerijos darbuotojų ir įstaigų prie ministerijos numatomus savaitės renginius;
  6.10.5. rengia ir platina informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose numatomus svarstyti ministerijos teikiamų teisės aktų projektus, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos tarnyba;
  6.10.6. aktyviai bendradarbiaudamas su visomis visuomenės informavimo priemonėmis, kartu su ministro patarėju (ryšiams su visuomene), arba su juo suderinęs, organizuoja ir koordinuoja visuomenės informavimo atstovų susitikimus su ministru, socialinės apsaugos ir darbo viceministrais, ministerijos kancleriu, ministerijos darbuotojais;
  6.10.7. kartu su ministro patarėju (ryšiams su visuomene), suderinęs su ministru, visuomenės informavimo priemonėse organizuoja visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas;
  6.10.8. organizuoja, vykdo ir tobulina ministerijos vidinę komunikaciją, užtikrina aktualios informacijos platinimą ministerijos viduje, įgyvendina vidinės komunikacijos priemones, teikia informaciją ministerijos darbuotojams apie pastebėtus trūkumus  ir konkrečius siūlymus ministrui dėl vidinės komunikacijos tobulinimo;
  6.10.9. kartu su ministro patarėju (ryšiams su visuomene), arba su juo suderinęs organizuoja spaudos konferencijas, rengia joms informacinius paketus, konsultuoja spaudos konferencijose dalyvaujančius ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį ir ministerijos darbuotojus dėl atsakymų į visuomenės informavimo priemonių atstovų klausimus;
  6.10.10. vykdo ministerijos vizualinio identiteto, inovatyvių kūrybinių sprendimų ryšių su visuomene priemonėse, socialiniuose tinkluose, visuomenės informavimo priemonėse panaudojimą, teikia pasiūlymus ministrui;
  6.10.11. fiksuoja, kaip ministerijos veikla atspindima visuomenės informavimo priemonėse, organizuoja kasdienį visuomenės informavimo priemonių pranešimų monitoringą bei grafinį duomenų pateikimą  ministrui ministerijos veiklos tematika;
  6.10.12. planuoja ir organizuoja visuomenės nuomonės apie ministerijos veiklą tyrimus;
  6.10.13. inicijuoja ir planuoja ryšių su visuomene renginius, svarbiausių istorinių Lietuvos socialinės apsaugos datų minėjimą, suderinęs su ministru, skelbia ryšių su visuomene projektus, informuojančius apie ministerijos veiklą ministrui pavestose valdymo srityse;
  6.10.14. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir kitomis organizacijomis įgyvendinant  ministerijos komunikacijos ir ryšių su visuomene projektus, koordinuoja ministerijos atstovavimą ryšių su visuomene srityje kitų institucijų organizuojamuose renginiuose ir projektuose;
  6.10.15. teikia pasiūlymus ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui dėl ministerijos informacinių leidinių, vaizdo ir garso įrašų kūrimo poreikio, dalyvauja planuojant ministerijos informacinius leidinius, vaizdo ir garso įrašus;
  6.10.16. rengia Lietuvos valstybės institucijoms, taip pat asmenims ir užsienio partneriams informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
  6.10.17. teikia siūlymus ministrui dėl strateginės komunikacijos ir ryšių su visuomene politikos efektyvumo bei konsultuoja ministerijos darbuotojus, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius  pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, strateginės komunikacijos ir ryšių su visuomene klausimais;
  6.11. vykdydamas 5 punkte nurodytus uždavinius:
  6.11.1. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.11.2. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.11.3. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.11.4. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
   6.11.5. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas ir ministro pavedimus bei užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas ir įgyvendindamas uždavinius, turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. gauti dokumentus, duomenis ir informaciją, kuri būtina skyriaus funkcijoms atlikti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų ir įstaigų bei privačių juridinių asmenų;
  7.3. teikti ministrui pasiūlymus skyriaus veiklos  tobulinimo klausimais;
  7.4. teikti siūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, stažuočių ir dalyvavimo renginiuose (seminaruose, konferencijose ir pan.);
  7.5. dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.
  8. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme,  jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam skyriaus valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą, kontrolę ir rezultatus, skyriaus vedėjui duotų ministro ar su ministru suderintų socialinės apsaugos ir darbo viceministrų pavedimų vykdymą nustatytais terminais, skyriaus darbuotojų darbo kokybę ir skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais;
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams užduotis, kontroliuoja ir užtikrina kokybišką ir savalaikį jų įvykdymą;
  11.3. derina su ministru skyriaus veiklos tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja skyriaus kaip vykdytojo bei kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos darbuotojų parengtus, susijusius su skyriaus  kompetencija, dokumentų projektus;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus dokumentus;
  11.6. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   11.7. teikia ministrui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
  11.8. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.9. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, bylų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
  11.10. atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi organizuojant ir koordinuojant skyriaus veiklą;
  11.11. atsako už skyriui patikėto turto tinkamą naudojimą, skyriaus vidaus tvarką ir skyriaus darbuotojų drausmę;
  11.12. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  11.13. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, darbo tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
  12.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir teikia prašymą raštu pratęsti vykdymo terminą.

 • Socialinio draudimo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidotas Kalinauskas
  8 706 64215 8 706 64215
  101
  Indrė Lankelienė
  8 706 64242 8 706 64242
  110
  Rima Sereikienė
  8 706 68135 8 706 68135
  107
  Ona Stravinskaitė
  8 706 68115 8 706 68115
  115
  Ūla Urbaitė
  8 706 64216 8 706 64216
  116
  Silvija Zarankaitė
  8 706 68115 8 706 68115
  115

  SOCIALINIO DRAUDIMO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Socialinio draudimo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti socialinio draudimo politiką, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5. Svarbiausieji uždaviniai yra:
  5.1. koordinuoti valstybinio socialinio draudimo (toliau – socialinis draudimas) ir strateginių jo krypčių plėtojimą, nustatyti perspektyvinius ir artimiausius socialinio draudimo uždavinius;
  5.2. formuoti valstybės politiką socialinio draudimo privalomumo, socialinio draudimo aprėpties, socialinio draudimo fondo finansų srityse;
  5.3. organizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto ir jo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimą bei teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vykdomų socialinio draudimo sistemos pertvarkų Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
  5.4. analizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) veiklą bei teikti viceministrui išvadas ir pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
  5.5. analizuoti, ar ligos, motinystės, pensijų, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės, apdraustųjų asmenų ir socialinio draudimo išmokų gavėjų interesus, taip pat ar socialinio draudimo teisės aktų taikymo praktika nepažeidžia Lietuvos Respublikos gyventojų teisėtų interesų bei teikti pasiūlymus viceministrui dėl galimo sistemos tobulinimo;
  5.6. analizuoti socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas, teikti pasiūlymus viceministrui dėl šios sistemos tobulinimo bei pertvarkymo;
  5.7. užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių socialinį draudimą, ligos ir motinystės, nedarbo bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Vaikų išlaikymo fondo veiklos įgyvendinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose, sudarant šiam tikslui atitinkamą teisinį pagrindą.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus (toliau kartu – teisės aktų projektai), numatančius socialinio draudimo sistemos tobulinimą bei atskirų jos strateginių krypčių tolimesnį vystymą;
  6.2. rengia teisės aktų projektus, numatančius Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Vaikų išlaikymo fondo veiklą;
  6.3. viceministrui pavedus dalyvauja rengiant koncepcijas ir programas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais arba jas rengia;
  6.4. analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo rezultatus ir teikia išvadas bei pasiūlymus viceministrui;
  6.5. analizuoja kitų institucijų ir socialinių partnerių parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir teikia minėtiems subjektams išvadas ir pasiūlymus;
  6.6. dalyvauja rengiant valstybinių socialinio draudimo pensijų, piniginės socialinės paramos, sveikatos draudimo, kaupiamąjį pensijų socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  6.7. analizuoja pasiūlymus dėl apdraustiesiems teikiamų socialinio draudimo garantijų gerinimo, susiejant juos su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto finansinėmis galimybėmis. Esant reikalui rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir / ar papildymo;
  6.8. analizuoja privalomojo ir savanoriškojo socialinio draudimo suderinamumą, teikia viceministrui pasiūlymus dėl privalomojo socialinio draudimo aprėpties didinimo bei valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo tobulinimo;
  6.9. bendradarbiauja su socialiniais partneriais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.10. teikia pasiūlymus viceministrui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojančių įstaigų darbo bei jų vykdomų funkcijų tobulinimo. Rengia išvadas dėl priemonių, skirtų socialinio draudimo įmokoms geriau surinkti, pensijoms ir pašalpoms mokėti, vykdymo;
  6.11. teikia skyriaus nuomonę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, kitoms institucijoms dėl Valstybinio socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nedarbo socialinio draudimo Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų taikymo mokant socialinio draudimo įmokas, skaičiuojant ir mokant socialinio draudimo išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Vaikų išlaikymo fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Garantinio fondo;
  6.12. prireikus kartu su kitų ministerijų ir suinteresuotų institucijų atitinkamais skyriais bei socialiniais partneriais analizuoja, aptaria socialinio draudimo sistemos tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvą, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia pasiūlymus viceministrui dėl galiojančių socialinio draudimo įstatymų tobulinimo;
  6.13. teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių bei darbuotojų ar kitų ministerijų rengiamų teisės aktų ar kitų teisinių dokumentų projektų, susijusių su socialinio draudimo klausimais;
  6.14. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja nagrinėjant klausimus dėl valstybės turto, įtraukto į Valstybinio socialinio draudimo fondo apskaitą;
  6.15. analizuoja ir vertina, ar socialinio draudimo garantijas reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES teisės ir kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus;
  6.16. prireikus teikia išvadas kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei darbuotojams ar kitoms ministerijoms socialinio draudimo klausimais rengiant tarpvalstybines sutartis;
  6.17. dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse, kuriose sprendžiami su socialiniu draudimu susiję klausimai;
  6.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ataskaitas, pranešimus ar statistiką ES institucijoms ir jų vykdomoms programoms;
  6.19. vertina ES Tarybos Socialinių klausimų darbo grupės, ES komisijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos, ES Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos patariamojo komiteto parengtus dokumentus, kitų valstybių pozicijas dėl šių dokumentų, esant reikalui dalyvauja šių padalinių pasitarimuose svarstant klausimus, susijusius su socialinio draudimo sistemos vertinimu ir tobulinimu, ruošia Lietuvos Respublikos pozicijas ir jas pristato, derina šias pozicijas su kitų valstybių atstovų pozicijomis;
  6.20. analizuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, socialinių partnerių, kitų organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl socialinio draudimo sistemos ir galiojančių socialinio draudimo teisės aktų tobulinimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojančių įstaigų ar jų vadovų darbo ir juos įvertinęs teikia atsakymus į šiuos pasiūlymus;
  6.21. nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus dėl socialinio draudimo garantijų taikymo ypač sudėtingais klausimais, rengia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms;
  6.22. konsultuoja gyventojus apie teisės aktų, reglamentuojančių socialinį draudimą, pakeitimus;
  6.23. renka ir nagrinėja medžiagą apie užsienio valstybių praktiką sprendžiant socialinio draudimo klausimus;
  6.24. rengia, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą medžiagą socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir socialinių krypčių bei kitų socialinės apsaugos programų projektams;
  6.25. pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas ministerijos archyvui;
  6.26. vykdo Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.27. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.28. kartu su kitais administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.29. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.30. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ir viceministro pavedimus bei užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti viceministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų ministerijų ir kitų institucijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusius su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų ministerijų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, savivaldybių administracijų bei kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų;
  7.5. teikti viceministrui ar ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  7.6. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
  8. Skyrius, kaip ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių bei darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus;
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę ir teikia ministerijos kancleriui;
  11.8. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų veiklos įvertinimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  11.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
  11.11. atstovauja skyriui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

 • Pensijų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Buškutė
  8 706 64217 8 706 64217
  501
  Audronė Morkūnienė
  8 706 64233 8 706 64233
  214
  Inga Barauskaitė
  8 706 68118 8 706 68118
  508
  Rita Babianskaitė
  8 706 68117 8 706 68117
  508
  Svajūnė Gaidamavičienė
  8 706 64276 8 706 64276
  511
  Vitalija Vidžiūnienė
  8 706 68107 8 706 68107
  507
  Vitalijus Novikovas
  Vidija Paštukienė
  8 706 68120 8 706 68120
  507
  Sandra Šatė
  8 706 68107 8 706 68107
  117
  Simona Polonskytė
  8 706 68116 8 706 68116
  511

  PENSIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pensijų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui (toliau – viceministras) pagal nustatytą veiklos sritį.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai  ir pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti valstybės politiką socialinio draudimo pensijų, socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo (toliau – pensijų kaupimo) sistemos, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių, mokslininkų, pareigūnų ir karių, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, Respublikos Prezidento sutuoktinio valstybinės pensijos, Respublikos Prezidento rentos, valstybinių signatarų rentų, rentų sportininkams, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų buvusiems kūrybiniams darbuotojams, šalpos išmokų Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – Nepriklausomybės gynėjai) ir jų šeimų nariams; ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių bei neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių (toliau kartu – rezistencijos dalyviai) bei jų šeimų narių; nukentėjusių nuo 1939−1990 metų okupacijų asmenų (politinių kalinių, tremtinių, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo dalyvių, Afganistano karo dalyvių, asmenų, nukentėjusių atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, kitų nukentėjusių nuo karo ir okupacijų asmenų) (toliau – nuo okupacijų nukentėję asmenys) socialinių garantijų klausimais (toliau kartu – skyriaus kompetencijai priskirtos išmokos) srityse, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1 formuoti valstybės politiką socialinio draudimo pensijų, pensijų kaupimo sistemos, skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų srityse, organizuoti ir  koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.2. analizuoti, ar skyriaus kompetencijai priskirtos išmokos atitinka valstybės ir šių išmokų gavėjų interesus;
  5.3. kartu su Lietuvos banku vykdyti pensijų kaupimo sistemos stebėseną, analizuoti šios sistemos plėtros tendencijas, organizuoti pasiūlymų dėl šios sistemos administravimo ir ją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reguliuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas išmokas, projektus;
  6.2. teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar socialinės apsaugos ir darbo ministrui viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl ministerijos politikos, strategijos ir ilgalaikių planų skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais srityje;
   6.3. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
  6.4. dalyvauja rengiant koncepcijas ir programas arba jas rengia; 
  6.5. prireikus kartu su kitų ministerijų bei suinteresuotų institucijų atitinkamais padaliniais analizuoja ir aptaria skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų sistemų tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvas, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei šių teisės aktų taikymo vienodai praktikai nustatyti;
  6.6. teikia siūlymus ministerijos vadovybei skyriaus kompetencijai nepriskirtų valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, mokamų iš valstybės biudžeto, klausimais;
  6.7. analizuoja kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų galiojančių teisės aktų tobulinimo ir juos įvertinę, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl jų įgyvendinimo galimybių bei teikia atsakymus į šiuos pasiūlymus;
  6.8. analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) ir kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir išaiškinimus, rengia ir teikia šioms institucijoms išvadas bei pasiūlymus dėl šių dokumentų;
  6.9. teikia konsultacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl socialinio draudimo pensijas, pirmojo ir antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, pareigūnų ir karių valstybines pensijas, rentas sportininkams, kompensacines išmokas profesionaliojo scenos meno įstaigų buvusiems kūrybiniams darbuotojams reguliuojančių teisės aktų bei su skyriaus kompetencija susijusių tarptautinių sutarčių taikymo;
  6.10. teikia savivaldybių administracijoms metodinę pagalbą šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
  6.11. techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, formuoja paskirtų pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų dokumentų bylas ir šių bylų elektroninių duomenų rinkmenas perduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai;
  6.12. nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, ministerijai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais, ir teikia išvadas;
  6.13. prireikus kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei darbuotojams teikia išvadas skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais rengiant tarptautines sutartis;
  6.14. dalyvauja rengiant ataskaitas, kaip vykdomi ministerijos kompetencijai priskirti tarptautiniai įsipareigojimai skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais;
  6.15. nagrinėja ir apibendrina Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų (įstaigų), gyventojų, nevyriausybinių organizacijų paklausimus, prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus sudėtingais skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais, rengia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas;
  6.16. surenka ir apibendrina informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos banko bei asociacijų, vienijančių pensijų fondų valdytojus, apie pensijų  kaupimo sistemos veikimą;
  6.17. analizuoja ir vertina, ar papildomas kaupimo pensijų sistemas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai atitinka ES reikalavimus ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus;
   6.18. prognozuoja socialinius ir ekonominius rodiklius, susijusius su socialinio draudimo ir pensijų sistemomis remiantis vieninga ES metodologija;
  6.19. koordinuoja socialinio draudimo ir pensijų sistemos kompiuterinio modeliavimo programų kūrimo bei tobulinimo priemones;
  6.20. koordinuoja ir dalyvauja skyriaus kompetencijos ribose ruošiant dokumentus skirtus ES institucijoms;
  6.21. vertina ES Tarybos Socialinės apsaugos komiteto, Ekonominės politikos komiteto, Socialinių klausimų darbo grupės, ES Papildomų pensijų komiteto (Pensijų forumo), Profesinių pensijų teikimo institucijų darbo grupės bei ES Tarybos socialinės apsaugos komiteto rodiklių grupės parengtus dokumentus, kitų valstybių pozicijas dėl šių dokumentų, prireikus dalyvauja šių komitetų ir darbo grupių pasitarimuose svarstant klausimus, susijusius su socialinio draudimo ir kaupimo pensijų sistemų vertinimu ir tobulinimu, ruošia Lietuvos Respublikos pozicijas ir jas pristato, derina šias pozicijas su kitų valstybių atstovų pozicijomis;
  6.22. analizuoja Lietuvos pensijų sistemą 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo kontekste ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo siekiant efektyvaus socialinės apsaugos sistemų koordinavimo skyriui priskirtais klausimais;
  6.23. vertina pensijų kaupimo dalyvių bei jų sudarytų pensijų kaupimo sutarčių su pensijų kaupimo bendrovėmis administravimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamame registre bei teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl administravimo procedūrų tobulinimo;
  6.24. dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse, kuriose sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų tobulinimo klausimai;
  6.25. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.26. renka ir nagrinėja medžiagą apie kitų valstybių praktiką skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.27. rengia, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą informaciją skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų vertinimo ir tobulinimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir socialinių krypčių bei kitų socialinės apsaugos programų projektams;
  6.28. informuoja visuomenę apie priimtus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais, jų taikymo praktiką bei konsultuoja gyventojus šiais klausimais;
  6.29. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.30. pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas ministerijos archyvui;
  6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.32. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su patarėjais pagyvenusiems asmenims ir neįgaliesiems;
  6.33. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) pavedimus ir užduotis.  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  7.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių bei darbuotojų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų;
  7.5. teikti pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  7.6. siekiant užtikrinti funkcijų, susijusių su Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijomis, vykdymą:
  7.6.1. turėti savo antspaudą;
  7.6.2. kopijos tikrumo žyma paliudyti dokumentų kopijų tikrumą.
  8. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas. 
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus tarnautojų iniciatyvą; 
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių bei darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus;
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia viceministrui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  11.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. atsako už skyriaus dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
   11.11. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
   11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, pasirašytinai;  
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal nomenklatūrą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugumą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

 • Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Karpavičiūtė
  8 706 64274 8 706 64274
  506
  Aurelija Mineikaitė
  8 706 68249 8 706 68249
  503
  Tomas Milevičius
  8 706 68132 8 706 68132
  512
  Ieva Lankelienė
  8 706 68140 8 706 68140
  505
  Jurgita Juodišiūtė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68139 8 706 68139
  505
  Ina Antaniškytė
  Specialistė
  8 706 64281 8 706 64281
  512

  LYGIŲ GALIMYBIŲ, MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS
   
  1. Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, bei Skyriaus nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo politiką ir organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui nustatytose valdymo srityse.
  5. Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą veiklos tikslą, Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. formuoti lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės politiką bei organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.2. formuoti užsieniečių socialinės integracijos politiką ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  5.3. koordinuoti ir prižiūrėti valstybės paramos teikimą prieglobsčio gavėjų integracijai;
  5.4. formuoti smurto artimoje aplinkoje mažinimo politiką ir organizuoti bei koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.5. įgyvendinti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės srityje, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo srityse
  5.6. formuoti jaunimo politiką bei organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  6. Skyrius, vykdydamas Skyriaus nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės, jaunimo politikos, užsieniečių socialinės integracijos sritimis, smurto artimoje aplinkoje mažinimu projektus;
  6.2. rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas lygių galimybių, jaunimo politikos, moterų ir vyrų lygybės, smurto artimoje aplinkoje mažinimo, užsieniečių socialinės integracijos srityse;
  6.3. analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su lygiomis galimybėmis, jaunimo politika, moterų ir vyrų lygybe, smurto artimoje aplinkoje mažinimu ir užsieniečių socialinės integracijos atitikimą nacionalinės teisės aktų reikalavimams bei ES teisei;
  6.4. koordinuoja Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimą, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis veiksmų planus, planuoja ir administruoja finansinius išteklius, organizuoja ministerijos priemonių įgyvendinimo konkursus;
  6.5. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.6. koordinuoja Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinio protokolo, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto bendrųjų rekomendacijų įgyvendinimą;
  6.7. koordinuoja ir organizuoja Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją įsipareigojimų, susijusių su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Rekomendacijos dėl lyčių lygybės užimtume, versle, švietime ir Rekomendacijos dėl lyčių lygybės viešajame gyvenime nuostatų taikymu, įgyvendinimą;
  6.8. koordinuoja Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su Europos lyčių lygybės institutu įgyvendinimą;
  6.9. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentus, integruojant lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės aspektą;
  6.10. vykdo korupcijos prevenciją lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos, smurto artimoje aplinkoje mažinimo teisinio reguliavimo srityje.
  6.11 organizuoja nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkursus Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonėms įgyvendinti;
  6.12. organizuoja Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos veiklą, rengia ir derina su komisijos pirmininku posėdžių darbotvarkes, rengia komisijos posėdžių medžiagą, posėdžių protokolus, rengia šios komisijos sprendimų projektus ir koordinuoją jų įgyvendinimą;
  6.13. įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant projektus, įskaitant tarptautinius projektus, skirtus įvairioms lygių galimybių, jaunimo politikos, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos, smurto artimoje aplinkoje mažinimo problemoms spręsti;
  6.14. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl teikiamų ES teisės aktų projektų, ES ministrų tarybos išvadų bei neteisinio pobūdžio dokumentų moterų ir vyrų lygybės, lygių galimybių, jaunimo politikos srityse, koordinuoja bendrų pozicijų rengimą, derina jas su kitomis institucijoms bei jas pristato vadovybei;
  6.15. bendradarbiauja su Europos lyčių lygybės institutu, dalyvauja Valdymo taryboje, Ekspertų forume, šio instituto darbo grupių veikloje; rengia informaciją ir komentarus rengiant studijas, apžvalgas; organizuoja bendrus renginius;
  6.16. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir užtikrina Lietuvos delegacijos pasirengimą Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijose;
  6.17. organizuoja periodinių pranešimų pagal Jungtinių Tautų Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo rengimą, rengia atitinkamas pranešimų dalis, rengia papildomą informaciją pagal Jungtinių Tautų užklausas, organizuoja Lietuvos delegacijos sudarymą ir pasirengimą svarstyti Lietuvos pranešimus Jungtinėse Tautose, organizuoja Komisijos tokiems pranešimams rengti veiklą;
  6.18. analizuoja diskriminacijos paplitimo ir moterų ir vyrų lygybės pokyčius, jų priežastis ir pasekmes, numato priemones diskriminacijai mažinti;
  6.19. įgyvendina Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo lyčių lygybės užtikrinimo srityje programos priemones;
  6.20. rengia ataskaitas apie lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių integracijos įgyvendinimo procesą ir teikia jas tarptautinėms organizacijoms;
  6.21. dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų tarybos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje;
  6.22. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;
  6.23. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių integracijos, smurto artimoje aplinkoje klausimais, rengia atsakymus į šiuos prašymus, skundus bei pasiūlymus  bei atsižvelgia į juos rengiant teisės aktų projektus.;
  6.24. koordinuoja Pabėgėlių priėmimo centro ir Jaunimo reikalų departamento veiklą, atlieka su šių įstaigų savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius veiksmus, rengia pasiūlymus viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį dėl šių įstaigų darbo, veiklos krypčių bei užduočių;
  6.25. koordinuoja užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos procesą;
  6.26. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų Globalios Lietuvos programos priemonių įgyvendinimą;
  6.27. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigomis, mokslo įstaigomis, žmogaus teises ginančiomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, ES ir užsienio šalių atitinkamų ministerijų bei tarptautinių organizacijų padaliniais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.28. rengia metodinę medžiagą, organizuoja seminarus bei kitus renginius lygių galimybių bei moterų ir vyrų lygybės klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose;
  6.29. padeda organizuoti, rengia medžiagą ir pranešimus ministro, viceministrų (toliau – vadovybė) susitikimams bei konferencijoms Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.30. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus vadovybei dėl jų keitimo bei planuoja ES struktūrinės paramos panaudojimo valstybės projektus lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės srityje;
  6.31. dalyvauja programų, skirtų lygioms galimybėms ir moterų ir vyrų lygybei įgyvendinti priemonių rengime bei vykdyme ir teikia siūlymus vadovybei dėl šių programų tobulinimo;
  6.32. dalyvauja kitų ministerijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus lygių galimybių bei moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo klausimais;
  6.33. dalyvauja rengiant ministerijos „Socialinį pranešimą“;
  6.34. teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms organizacijoms;
  6.35. teikia informaciją ir metodinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, ministerijos vadovybei pavedus, dalyvauja šių organizacijų renginiuose, rengia ir skaito pranešimus lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės srityse;
  6.36. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą;
  6.37. rengia ir teikia ministerijos vadovybei informaciją, ataskaitas, analitines žinias lygių galimybių bei moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo klausimais;
  6.38. koordinuoja ir techniškai aptarnauja Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir užsieniečių integracijos klausimams koordinuoti komisijos veiklą, rengia ir derina posėdžių darbotvarkes, rengia komisijų posėdžių medžiagą, posėdžių protokolus, rengia šios komisijos  sprendimų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  6.939 atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo ministerijos vadovybės pavedimus;
  6.40. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.41. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (socialinei paramai, užimtumui, vaikams, šeimai, jaunimui, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtrai, pagyvenusiems asmenims, pažeidžiamoms grupėms, neįgaliesiems);
  6.42. koordinuoja Erasmus + bei Europos solidarumo korpuso klausimus, tiek, kiek tai priskirtina ministerijos kompetencijai, teikia su šiais klausimais susijusius dokumentus Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, atstovauja Lietuvos Respublikai Erasmus + komitete bei kituose komitetuose ar / ir darbo grupėse, susijusiuose su Erasmus + programos ir Europos solidarumo korpuso koordinavimu;
  6.43. koordinuoja viešosios įstaigos ,,Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ darbą kiek tai priskirtina ministerijos kompetencijai, rengia ir atsako už sutarčių su šia įstaiga sudarymą, siekiant užtikrinti tinkamą Erasmus + ir Europos solidarumo korpuso veiklų įgyvendinimą Lietuvoje;
  6.44. vykdo nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus;
  6.45 rengia išvadas dėl kitų institucijų pateiktų teisės projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimi;
  6.46. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų numatytas funkcijas.


  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
   
  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos, smurto artimoje aplinkoje mažinimo įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, Lietuvos statistikos departamento, valstybės ir (ar)  savivaldybių institucijų ir įstaigų,  organizacijų Skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
  7.5. teikti pasiūlymus vadovybei Skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  8. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.
   

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. teikia pasiūlymus viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
  11.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo;
  11.9. rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  11.11. rengia su Skyriaus veikla susijusius planavimo dokumentus, ataskaitas atstovauja Skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  11.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai bei gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  12.3. savo darbe vadovaujasi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Zabarauskienė
  8 706 68129 8 706 68129
  105
  Laura Purinė
  8 706 64273 8 706 64273
  101
  Kristina Stepanova
  8 706 68153 8 706 68153
  105
  Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė
  8 706 68225 8 706 68225
  107
  Gailė Veršekienė
  8 706 68229 8 706 68229
  511
  Rita Zilnienė
  8 706 64221 8 706 64221
  107
  Irma Mituzienė
  8 706 68217 8 706 68217
  102
  Daiva Junevičienė
  8 706 68130 8 706 68130
  512
  Vilma Matulionienė
  8 706 68246 8 706 68246
  507
  Teresa Roščinska
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68247 8 706 68247
  507
  Sandra Buklienė
  Specialistė
  8 706 68266 8 706 68266
  107
  Giedrė Šėmytė
  Specialistė
  8 706 68248 8 706 68248
  217
  Mariana Sutkienė
  Specialistė
  8 706 68220 8 706 68220
  104

  TIKSLINĖS PAGALBOS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS
   
  1. Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.
   

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant ir koordinuoti vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą, neįgaliųjų teisių politikos įgyvendinimą, formuoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros ir socialinės integracijos politiką tikslinės pagalbos srityje, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.  
  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. koordinuoti tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos priemonių teikimą neįgaliesiems, vaikams, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;
  5.2. analizuoti vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių būklę, teikti pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) ir viceministrams, (toliau kartu–ministerijos vadovybė) dėl jos tobulinimo;
  5.3. organizuoti ir koordinuoti vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, vaiko apsaugos nuo smurto ir tarptautinės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;
  5.4. organizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą vaiko teisių apsaugos srityje;
  5.5. koordinuoti skyriaus kompetencijai priskirtų strategijų ir programų įgyvendinimą;
  5.6. įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas priemones, susijusias su Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, Hagos Privatinės Teisės Konferencijos ir Baltijos jūros valstybių tarybos vykdoma politika vaiko teisių apsaugos ir neįgaliųjų teisių  srityje;

  5.7. formuoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  5.8 formuoti negalios nustatymo politiką ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  5.9. organizuoti ir koordinuoti valstybės pagalbos teikimą grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams bei kitiems lietuvių kilmės asmenims Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu perkeltiems į Lietuvą iš karo zonų;
  5.10. organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą, užtikrinant socialinės integracijos priemonių teikimo organizavimą ir jų kokybės tobulinimą;
  5.11. vykdyti korupcijos prevenciją tikslinės pagalbos priemonių teisinio reguliavimo srityje.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su vaiko teisių apsauga, neįgaliųjų teisėmis, nevyriausybinių organizacijų stiprinimu ir bendruomenių plėtra ir tikslinės pagalbos neįgaliesiems, vaikams, smurtą patyrusiems asmenims, tremtiniams teikimu bei negalios nustatymu,.
  6.2. rengia arba dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių apsaugos ir tikslinės pagalbos;
  6.3. derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamus teisės aktų projektus vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros bei tikslinės pagalbos srityse, ;
  6.4. analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsauga, neįgaliųjų teisių, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtra ir tikslinės pagalbos teikimu ir socialine integracija, atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;
  6.5. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių klausimais;
  6.6. dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų Tarybos, Baltijos jūros valstybių Tarybos kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.7. pagal kompetenciją koordinuoja vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei asocijuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
  6.8. koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų nacionalinių ir tarptautinių programų, strategijų įgyvendinimą bei nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Europos Tarybai, Europos Komisijai ir tarptautinėms organizacijoms;
  6.9. organizuoja ir koordinuoja ataskaitų Jungtinių Tautų Vaiko teisių ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetams apie Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje rengimą;
  6.10. rengia ataskaitas apie tikslinės pagalbos teikimo procesą ir teikia jas tarptautinėms organizacijoms;
  6.11. rengia ataskaitas apie kitų skyriaus kompetencijai priskirtų tarptautinių sutarčių vykdymą;
  6.12. koordinuoja ministerijai, kaip centrinei įstaigai pagal tarptautines konvencijas, priskirtų funkcijų vykdymą;
  6.13. dalyvauja Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Hagos Privatinės Teisės Konferencijos, Jungtinių Tautų, Baltijos jūros valstybių tarybos, kitų tarptautinių organizacijų veikloje, susijusioje su vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių priemonių įgyvendinimu;
  6.14. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros klausimais, apie tikslinės pagalbos teikimo ir socialinės integracijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;
  6.15. nagrinėja ir teikia atsakymus į gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių, tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos įgyvendinimo klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  6.16. vykdo funkcijas susijusias su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gestų kalbos centrų savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, koordinuoja šių įstaigų veiklą bei rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl jų darbo strateginių krypčių bei užduočių;
  6.17. koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių (socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, tikslinių kompensacijų , neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą, fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo, asmeninio asistento ir kt.) įgyvendinimą;
  6.18. koordinuoja neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių lygio ir specialiųjų poreikių neįgaliesiems nustatymo sistemos įgyvendinimą;
  6.19. koordinuoja priemonių, skirtų padėti politiniams kaliniams ir tremtiniams sugrįžti į Lietuvą ir integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą, įgyvendinimą;
  6.20. analizuoja ilgalaikės valstybės finansinės paramos teikimo bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms galimybes bei teikia metodinę paramą bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, prisidedančioms prie bendruomenių stiprinimo;
  6.21. bendradarbiauja su Nevyriausybinių organizacijų taryba ir techniškai aptarnauja šios tarybos darbą;
  6.22. rengia arba dalyvauja rengiant socialinių inovacijų skatinimo priemones, kurios prisidėtų prie bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimo, padėtų spręsti bendruomenės socialinius klausimus;
  6.23. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų organizuojamose darbo grupėse, vykdomuose projektuose ir programose, kuriant ir tobulinant priemones, skirtas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įvairių kompetencijų stiprinimui;
  6.24. partnerystės pagrindais bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, savivaldybių ir valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ekspertais bei tarptautinėmis organizacijomis bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros ir jų kompetencijų didinimo klausimais;
  6.25. koordinuoja priemonių, skirtų organizuoti kompleksiškai teikiamas paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams, įgyvendinimą;
  6.26. koordinuoja valstybės paramos teikimą emocinės (psichologinės) pagalbos tarnyboms, teikiančioms emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas, įgyvendinimą;
  6.27. koordinuoja bendravimo su vaiku kursų nepasiturintiems tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimą;
  6.28. koordinuoja priemones, susijusias su socialinės pagalbos teikimu asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis ir organizuoja jų vykdymą;
  6.29. koordinuoja priemones, susijusias su socialine pagalba asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;
  6.30. koordinuoja priemonių, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims įgyvendinimą;
  6.31. koordinuoja specializuotos pagalbos centrų, skirtų specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti veiklos įgyvendinimą;
  6.32. koordinuoja ir įgyvendina programas ir plano priemones vaiko gerovės srityje;
  6.33. rengia teisės aktų projektus, reikalingus likusių be tėvų globos vaikų globai šeimoje  įgyvendinti;
  6.34. rengia teisės aktų projektus, reikalingus organizacijų teikiančių kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) ir organizuoja konkursą;
  6.35. koordinuoja ir organizuoja lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, vyriausybės sprendimu perkeltų iš užsienio valstybių karo ar humanitarinės krizės zonų, valstybės paramos integracijai teikimą;
  6.36. rengia metodinę medžiagą, organizuoja seminarus bei kitus renginius vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių, bendruomenių formavimosi ir socialinės plėtros, nevyriausybinių organizacijų raidos, savanorystės skatinimo, socialinės integracijos klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose;
  6.37. padeda organizuoti, rengia medžiagą ir pranešimus Ministerijos vadovybei susitikimams, konferencijoms ir kitiems renginiams Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.38. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus dėl jų keitimo bei planuoja ES struktūrinės paramos panaudojimo valstybės projektus neįgaliųjų socialinės integracijos, tikslinės pagalbos teikimo srityse;
  6.39. dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant ES teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų organizacijų tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus socialinės integracijos politikos klausimais;
  6.40. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime,
  bei kitų priemonių ir programų, skirtų įvairių gyventojų grupių socialinei integracijai įgyvendinti  rengime bei vykdyme ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo;
  6.41. dalyvauja kitų ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų teisių apsaugos, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių, socialinės integracijos klausimais;
  6.42. dalyvauja kuriant ir vykdant tarptautines programas tikslinės socialinės pagalbos ir socialinės integracijos klausimais, teikia pasiūlymus;
  6.43. Skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis, kitomis institucijomis;
  6.44. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus; 
  6.45. teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
  6.46. teikia informaciją ir metodinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, Ministerijos vadovybei pavedus, dalyvauja šių organizacijų renginiuose, rengia ir skaito pranešimus;
  6.47. atlieka Skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą bei Skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
  6.48. rengia ir teikia Ministerijos vadovybei informaciją, ataskaitas, analitines žinias socialinės integracijos politikos įgyvendinimo klausimais;
  6.49. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.50. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.51. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.52. atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS
   
  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1. atstovauti Ministerijai savo kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  7.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, institucijų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos administracijos padalinių, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų,  įstaigų bei organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų Skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
  7.5. teikti viceministrui pasiūlymus Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  8. Skyrius, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.


  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam  darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. teikia siūlymus viceministrui ir derina su viceministru Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
  11.5. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
  11.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų veiklos įvertinimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams ir (ar) darbo pareigų pažeidimo Skyriaus darbuotojams;
  11.9. rekomenduoja viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui Skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  11.11. atstovauja Skyriui Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Ministerijos bei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  12.3. savo darbe vadovaujasi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Socialinių paslaugų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Almira Gecevičiūtė
  8 706 68141 8 706 68141
  303
  Guoda Vaičekauskaitė
  8 706 68264 8 706 68264
  308
  Aušrinė Garbačiauskienė
  8 706 68143 8 706 68143
  303
  Gintarė Urbonienė
  8 706 64222 8 706 64222
  308
  Dalia Filipavičiūtė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68265 8 706 68265
  304
  Rasa Genienė
  Specialistė
  8 706 68263 8 706 68263
  308
  Violeta Vilkoitytė
  Specialistė
  8 706 68149 8 706 68149
  308

  SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Socialinių paslaugų skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti socialinės paramos politiką socialinių paslaugų ir socialinio darbo bei šeimos gerovės, demografinės būklės gerinimo srityje, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5.   Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. teikti Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių nustatymo;
  5.2. analizuoti ir vertinti socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikti siūlymus savivaldybėms dėl socialinių paslaugų valdymo, planavimo, organizavimo, teikimo bei kokybės užtikrinimo;
  5.3. koordinuoti socialinių darbuotojų ir kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos, darbo sąlygų užtikrinimo, socialinio darbuotojo profesijos pripažinimo, profesinės kompetencijos tobulinimo procesus;
  5.4. rengti ir įgyvendinti valstybės socialinių paslaugų ir socialinio darbo plėtros programas;
  5.5. organizuoti ir koordinuoti priemonių, skirtų šeimos gerovės politikos įgyvendinimui bei demografinei būklei gerinti vykdymą;
  5.6. dalyvauti rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentus, skirtus socialinių paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia ir teikia Vyriausybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su socialinio darbo ir socialinių paslaugų valdymu, organizavimu, administravimu, planavimu, finansavimu, mokėjimu, licencijavimu bei šeimos gerovės ir kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai sritimis, projektus;
  6.2. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens (šeimos) poreikių socialinėms paslaugoms vertinimu, socialinės globos, socialinės priežiūros ir kitų socialinių paslaugų vaikams, šeimoms, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, kitiems rizikas patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynoms teikimu, taip pat reikalavimais šioms paslaugoms, projektus;
  6.3. analizuoja savivaldybių socialinių paslaugų planus, rengia ir teikia ministrui įsakymų ir kitų teisės aktų dėl socialinių paslaugų planavimo, socialinių paslaugų išvystymo normatyvų projektus;
  6.4. teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms, socialinių paslaugų įstaigoms ir (ar) kitoms institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl socialinių paslaugų ir socialinio darbo organizavimo, valdymo, administravimo, teikimo, finansavimo, asmenų mokėjimo už socialines paslaugas, licencijavimo;
  6.5. rengia ir teikia ministrui įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos reguliavimu ir vertinimu, darbo sąlygų, darbo užmokesčio reguliavimu projektus;
  6.6. koordinuoja ministerijos derybinius procesus su profesinėms sąjungomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje, dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, darbo sąlygų gerinimo ir socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties rengimo;
  6.7. atlieka socialinio darbo šalyje stebėseną, sistemina ir analizuoja informaciją apie socialinių darbuotojų išsilavinimą, rengia socialinių darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus, teikia išvadas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, mokymo įstaigoms dėl jų rengimo poreikio ir studijų programų rengimo ir vykdymo;
  6.8. rengia teisės aktų projektus, susijusius su atvejo vadybos (atvejo vadybininko – socialinio darbuotojo veikla) procesais;
  6.9. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su socialinių paslaugų valdymu, planavimu, organizavimu, administravimu, teikimu, finansavimu, asmenų (šeimų) mokėjimu už socialines paslaugas, licencijavimu bei socialinio darbo ir socialinių darbuotojų veiklos organizavimu;
  6.10. vertina, prognozuoja ir teikia išvadas ministerijos padaliniui, atsakingam už strateginį planavimą, dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinių paslaugų teikimui savivaldybių biudžetams poreikio, panaudojimo efektyvumo;
  6.11. rengia valstybės strategijas, valstybės socialinių paslaugų ir socialinio darbo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant;
  6.12. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime, inicijuoja naujų bendruomeninių paslaugų vaikams, neįgaliesiems, šeimoms teikimo ir organizavimo plėtrą ir rengia teisės aktų, susijusių su reikalavimais šių paslaugų teikimo užtikrinimui projektus, techniškai aptarnauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano tarpinstitucinę stebėsenos ir valdymo grupių veiklą;
  6.13. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, susijusių su vaikų dienos centrų plėtra, įgyvendinimą;
  6.14. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, susijusių su socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimu, įgyvendinimą;
  6.15. rengia priemones šeimos gerovės ir kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai srityse, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones demografinės politikos srityje;
  6.16. analizuoja ir teikia siūlymus dėl socialinės globos įstaigų, šeimynų teikiamų paslaugų atitikimo socialinės globos normoms vertinimo, licencijavimo, socialinių darbuotojų atestacijos, socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo priemonių vykdymo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  6.17. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie socialines paslaugas;
  6.18. sistemina ir analizuoja informaciją apie socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestį, darbo sąlygas, profesinės kompetencijos tobulinimą;
  6.19. vykdo funkcijas, susijusias su Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, dalyvauja koordinuojant šios įstaigos veiklą bei rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl šio departamento darbo strateginių krypčių ir užduočių;
  6.20. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus socialinių paslaugų bei socialinio darbo klausimais ir imasi reikiamų priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
  6.21. koordinuoja Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo veiksmų planą, Integralios pagalbos plėtros veiksmų planą, Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) diegimo priemonių plėtrą bei kitas programas, susijusias su socialinių paslaugų plėtra ir socialinio darbo kokybe;
  6.22. dalyvauja socialinių paslaugų projektų, teikiamų finansinei paramai iš Valstybės investicijų programos, gauti, vertinime;
  6.23. dalyvauja rengiant Lietuvos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, jų priemones, bendruosius projektų atrankos kriterijus, rengiant veiksmų programų priedus, Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu;
  6.24. rengia metodinę medžiagą, organizuoja seminarus bei kitus renginius socialinių paslaugų ir socialinio darbo klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose;
  6.25. padeda organizuoti, rengia medžiagą ir pranešimus ministro, viceministro susitikimams, konferencijoms ir kitiems renginiams skyriaus veiklos klausimais;
  6.26. dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant ES teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų organizacijų tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus socialinių paslaugų, ilgalaikės globos (angl. long-term care), bendro intereso socialinių paslaugų, šeimos gerovės politikos klausimais;
  6.27. dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus socialinio darbo, socialinių paslaugų, šeimos gerovės politikos, kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms klausimais;
  6.28. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą;
  6.29. atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
  6.30. rengia ir teikia, ministrui, viceministrui informaciją, ataskaitas socialinio darbo ir socialinių paslaugų politikos, šeimos gerovės politikos  įgyvendinimo, kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms  klausimais;
  6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.32. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.33. vykdo korupcijos prevenciją socialinių paslaugų ir socialinio darbo teisinio reguliavimo srityje;
  6.34. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.35. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę.
  6.36. atlieka kitas kitų teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo vadovybės pavedimus.


  SKYRIAUS TEISĖS
   
  7. Skyrius įgyvendindamas jam pavestus uždavinius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  7.2. siūlyti ministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ir kitų institucijų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus klausimams suderinus su jų vadovais, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
  7.5. teikti viceministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  7.6. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
  8. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas teisės aktais suteiktas teises.
   

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme,  jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam ministerijos darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. teikia siūlymus viceministrui ir derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų administracijos padalinių ir darbuotojų parengtus dokumentus, susietus su skyriaus kompetencija;
  11.5. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.9. rekomenduoja viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už dokumentų ir bylų pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų kaupti skyriuje, naudojimą ir saugojimą iki jų perdavimo į ministerijos archyvą arba sunaikinimo;
  11.11. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. pagal ministerijos dokumentacijos planą atsako už priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Piniginės paramos ir būsto skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Svetlana Kulpina
  8 706 64264 8 706 64264
  201
  Aloyzas Stapulionis
  8 706 64241 8 706 64241
  203
  Rima Kurlianskienė
  8 706 64284 8 706 64284
  208
  Alena Daujotienė
  8 706 68216 8 706 68216
  207
  Kristina Tumienė
  8 706 64224 8 706 64224
  208
  Aurelija Balandė
  8 706 68218 8 706 68218
  208
  Aldona Dobrovolskienė
  8 706 64283 8 706 64283
  209
  Ieva Aninkevičiūtė-Gorbyliovienė
  8 706 64283 8 706 64283
  209
  Danutė Katilienė
  8 706 68267 8 706 68267
  207
  Tautvydas Vencius
  8 706 64213 8 706 64213
  209
  Soneta Brinienė
  Specialistė
  8 706 68219 8 706 68219
  207

  PINIGINĖS PARAMOS IR BŪSTO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Piniginės paramos ir būsto skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus uždavinius ir funkcijas nustato šie nuostatai. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – Skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – dalyvauti formuojant piniginės socialinės paramos: socialinės pašalpos ir kompensacijų nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams ir paramos mirties atveju (toliau – piniginė socialinė parama) bei paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – parama būstui) politiką, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. organizuoti ir koordinuoti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos įgyvendinimą;
  5.2. užtikrinti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui sistemų funkcionavimą, reguliavimą ir tobulinimą;
  5.3. analizuoti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui sistemų funkcionalumą ir teikti viceministrui pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  5.4. koordinuoti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos įgyvendinimą savivaldybėse.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. teikia viceministrui pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos formavimo ir jos įgyvendinimo;
  6.2. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus (toliau kartu – teisės aktų projektai), reguliuojančius piniginę socialinę paramą bei paramą būstui;
  6.3. vykdo socialinės apsaugos ir darbo ministro, viceministro pavedimus piniginės socialinės paramos bei paramos būstui klausimais;
  6.4. viceministrui pavedus dalyvauja rengiant ir (ar) rengia koncepcijas, programas ir veiksmų planus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.5. analizuoja kitų valstybės institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių parengtus teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia minėtiems subjektams išvadas ir pasiūlymus;
  6.6. dalyvauja rengiant tarptautinių teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos pozicijas susijusias su piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos klausimais ir derinant juos ES institucijose;
  6.7. vykdo piniginės socialinės paramos bei paramos būstui teisinio reguliavimo įgyvendinimo ir veiksmingumo stebėseną;
  6.8. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.9. analizuoja piniginės socialinės paramos ir paramos būstui teikimą savivaldybėse, teikia viceministrui siūlymus dėl jo tobulinimo;
  6.10. teikia pasiūlymus viceministrui dėl piniginės socialinės paramos ir paramos būstui teikimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, jų projektų rengimo;
  6.11. rengia nacionalinių teisės aktų pakeitimus, konsultuoja savivaldybių administracijų darbuotojus bei asmenis, įgyvendinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB)
  Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, nuostatas, susijusias su išmokomis šeimoms ir išmoka mirties atveju;
  6.12. vykdo lėšų poreikio socialinei paramai mokiniams bei paramai būstui teikti skaičiavimą; rengia lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams teikti bei paramai būstui, apskaičiavimo metodikas bei jų naudojimo ir atsiskaitymo tvarkas; renka, sistemina ir analizuoja statistinius duomenis bei informaciją dėl socialinei paramai mokiniams bei paramai būstui teikti skirtų lėšų panaudojimo ir teikia viceministrui siūlymus dėl jų panaudojimo tikslingumo;
  6.13. rengia ir teikia atitinkamam Ministerijos administracijos padaliniui paraiškas dėl lėšų paramai būstui įsigyti pervedimo savivaldybėms ir bankams;
  6.14. vykdo paramos būstui srityje būsto kreditų davėjų atranką ir rengia sutartis dėl kreditų teikimo;
  6.15. dalyvauja rengiant Ministerijos strateginį planą, pagal kompetenciją koordinuoja strateginio plano priemonių įgyvendinimą ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
  6.16. teikia Skyriaus nuomonę, metodinę pagalbą savivaldybių administracijų padaliniams, kitoms institucijoms piniginės socialinės paramos bei paramos būstui teisinio reguliavimo taikymo ir administravimo klausimais;
  6.17. prireikus kartu su kitų ministerijų ir suinteresuotų institucijų atitinkamais skyriais ar valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), bei socialiniais partneriais analizuoja, aptaria piniginės socialinės paramos ir paramos  būstui tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvas, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl galiojančių šių sričių teisės aktų tobulinimo;
  6.18. teikia išvadas dėl Ministerijos administracijos padalinių ar kitų ministerijų rengiamų teisės aktų ar kitų dokumentų projektų;
  6.19. rengia išvadas, ar Ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems piniginę socialinę paramą bei paramą būstui reglamentuojantiems teisės aktams;
  6.20. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms piniginės socialinės paramos ir paramos būstui srityse;
  6.21. kartu su kitais Ministerijos administracijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose;
  6.22. atlieka Skyriaus rengiamų teisės aktų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
  6.23. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ataskaitas, pranešimus ar statistinę informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ES institucijoms, tarptautinėms organizacijoms;
  6.25. teikia kitiems Ministerijos administracijos padaliniams ar kitoms ministerijoms išvadas piniginės socialinės paramos ir paramos būstui klausimais rengiant tarptautines sutartis;
  6.26. dalyvauja Ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sudaromose darbo grupėse, kuriose sprendžiami su pinigine socialine parama ir parama būstui susiję klausimai;
  6.27. bendradarbiauja su savivaldybių ir valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ekspertais bei tarptautinėmis organizacijomis piniginės socialinės paramos ir  paramos būstui politikos įgyvendinimo bei tobulinimo klausimais;
  6.28. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įgyvendinant socialinės paramos mokiniams organizavimo funkcijas;
  6.29. analizuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų bei gyventojų prašymus ir raštus dėl piniginės socialinės paramos ir paramos būstui sistemų bei jas reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir, juos įvertinusi, teikia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms;
  6.30. dalyvauja nevyriausybinių organizacijų pateiktų projektų vertinimo komisijose;
  6.31. pagal kompetenciją rengia ir teikia Ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už tarptautinius klausimus, informaciją, skelbiamą ES Abipusio informavimo apie socialinės apsaugos sistemą (MISSOC) duomenų bazėje;
  6.32. užtikrina informacijos sklaidą, rengia ir Ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie piniginę socialinę paramą bei paramą būstui; dalyvauja rengiant informacinius leidinius, organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas ir kitas priemones aktualiais Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.33. bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais, atsakingais už Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) funkcionavimą, ir teikia siūlymus dėl jos vystymo bei efektyvumo tobulinimo;
  6.34. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia informaciją Ministerijos vadovybei, kitiems Ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams, kitoms institucijoms;
  6.35. nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos ir paramos būstui teikimo, rengia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms;
  6.36. teikia informaciją, konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) gyventojus ir institucijas apie pasikeitimus piniginę socialinę paramą ir paramą būstui reglamentuojančiuose teisės aktuose;
  6.37. teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  6.38. kaupia duomenis ir vykdo asmenų, gaunančių paramą būstui įsigyti apskaitą SPIS;
  6.39. renka ir nagrinėja informaciją apie kitų valstybių praktiką piniginės socialinės paramos ir paramos būstui politikos įgyvendinimo klausimais bei teikia Ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl pažangios užsienio šalių patirties pritaikymo nacionaliniame lygmenyje;
  6.40. rengia, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą informaciją piniginės socialinės paramos ir paramos būstui klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir strateginių krypčių bei kitų socialinės paramos programų projektams;
  6.41. pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas Ministerijos archyvui;
  6.42. vykdo nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir viceministro pavedimus;
  6.43. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.44. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su patarėju šeimai;
  6.45. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti Ministerijai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, komisijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų institucijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. iš kitų Ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų ministerijų, savivaldybių administracijų bei kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų gauti duomenis ir informaciją, reikalingą Skyriaus veiklai organizuoti;
  7.5. teikti viceministrui pasiūlymus Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  7.6. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
  7.8. dalyvauti mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, kituose profesinio tobulinimo renginiuose;
  8. Skyrius, kaip Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Ministerijos kitų padalinių parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio Skyriaus vidaus dokumentus;
  11.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia viceministrui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų veiklos įvertinimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams;
  11.9. rekomenduoja viceministrui Skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už Ministerijos dokumentų, kaupiamų Skyriuje iki perdavimo į Ministerijos archyvą, saugumą;
  11.11. atstovauja Skyriui Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Ministerijos, bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  13. Skyriaus darbuotojai:
  13.1. pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  13.2. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  13.3. savo darbe vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, Ministerijos darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  13.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Socialinės globos įstaigų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Pauliukonis
  8 706 68241 8 706 68241
  304
  Jurgita Jokubauskienė
  8 706 68242 8 706 68242
  307
  Daiva Adomavičiūtė
  8 706 68243 8 706 68243
  307
  Dovilė Orliukaitė
  8 706 68244 8 706 68244
  307

  SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Socialinės globos įstaigų skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
  3. Skyriaus uždavinius ir funkcijas nustato šie nuostatai. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus tikslas – organizuoti, koordinuoti socialinių paslaugų politikos įgyvendinimą netekusių tėvų globos vaikų, negalią turinčių vaikų ir suaugusiųjų asmenų, senyvo amžiaus asmenų socialinės globos įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – globos įstaigos).
  5. Skyriaus uždavinys yra koordinuoti globos įstaigų veiklos strategiją ir taktiką, numatant pagrindines kryptis ir prioritetus.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  6.1. koordinuoja ministerijos programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonę „Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai“;
  6.2. koordinuoja globos įstaigų veiklą, numatant pagrindines kryptis ir prioritetus;
  6.3. atlieka globos įstaigų teikiamų paslaugų, socialinės globos kainų, paslaugų gavėjų skaičiaus, personalo skaičiaus ir sudėties, lėšų poreikio analizę ir vertinimą, rengia išvadas ir pagal poreikį teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau kartu – ministerijos vadovybė);
  6.4. teikia metodinę pagalbą globos įstaigoms dėl jų vykdomos veiklos;
  6.5. analizuoja, vertina ir derina globos įstaigų metinių veiklos planų projektus;
  6.6. renka, vertina globos įstaigų ketvirtines ir metines veiklos kriterijų ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;
  6.7. pagal poreikį renka, kaupia ir analizuoja statistinius duomenis apie globos įstaigų veiklą, teikia išvadas, siūlymus ministerijos vadovybei;
  6.8. vertina, prognozuoja ir teikia išvadas kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams poreikio socialinių paslaugų asmenims, iki 2007 m. sausio 1 d. pradėjusiems jas gauti apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigose, kurių savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybėms, teikimui finansuoti;
  6.9. rengia teisės aktų projektus, susijusius su globos įstaigų veikla bei teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl globos įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
  6.10. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano įgyvendinime;
  6.11. analizuoja ir teikia globos įstaigoms siūlymus, išvadas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams klausimais;
  6.12. socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) nustatyta atstovavimo valstybei viešosiose įstaigose tvarka vykdo Skyriui pavestas funkcijas;
  6.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus dėl globos įstaigų vykdomos veiklos;
  6.14. bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis įstaigomis prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitomis suinteresuotomis ministerijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
  6.15. rengia ir teikia ministerijos vadovybei ataskaitas bei informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.16. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;
  6.17. dalyvauja ministerijos, kitų institucijų sudarytų darbo grupių veikloje;
  6.18. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.19. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.20. bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su Ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam Ministerijos administracijos padaliniui (vyriausiuoju patarėju vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims);
  6.21. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;
  6.22. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1 gauti iš globos įstaigų reikiamą informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti;
  7.2. esant reikalui, pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų, ministerijos skyrių atstovus ir specialistus sprendžiamoms problemoms, susijusioms su Skyriaus kompetencija, nagrinėti;
  7.3. kartu su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, savivaldybių institucijomis, mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis organizuoti ir / ar dalyvauti socialinės srities renginiuose, seminaruose, konferencijose;
  7.4. dalyvauti darbo grupėse ir komisijose, rengiančiose įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių globos įstaigų veiklą, projektus.
  8. Skyrius, kaip ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami funkcijas ir pareigas perimančiam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio Skyriaus vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. rengia ir teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  11.9. rekomenduoja socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbuotojus tobulinti kvalifikaciją;
  11.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  11.11. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priklausančių dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  12.3. savo darbe vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir jo pavedimu rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

 • Darbo rinkos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Maksvytienė
  8 706 68146 8 706 68146
  210
  Milda Kojelienė
  8 706 68258 8 706 68258
  202
  Inga Liubertė
  8 706 64211 8 706 64211
  202
  Rasa Malaiškienė
  8 706 64227 8 706 64227
  205
  Daiva Liugienė
  8 706 68259 8 706 68259
  205

  DARBO RINKOS SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Darbo rinkos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų darbo rinkos veikimą, pusiausvyrą darbo rinkoje palaikančių darbo rinkos, užimtumo rėmimo priemonių vykdymą.
  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. koordinuoja ir organizuoja užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą;
  5.2. formuoti ES politiką skyriui pavestose veiklos srityse;
  5.3. formuoti tarptautinių santykių politiką skyriui pavestose veiklos srityse.
  6. Skyrius, siekdamas savo tikslų užimtumo rėmimo politikos srityje, vykdo šias funkcijas:
  6.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbo rinkos stebėsenos ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje politikos įgyvendinimo;
  6.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbo rinkos paslaugų teikimo;
  6.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos stebėsenos;
  6.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl socialiai pažeidžiamų asmenų integravimo į darbo rinką bei socialinių įmonių politikos įgyvendinimo;
  6.5. koordinuoja ir organizuoja užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą pagal ES užimtumo strategiją;
  6.6. organizuoja užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos prie ministerijos užimtumo rėmimo priemonių ir darbo rinkos paslaugų įgyvendinimą, šios įstaigos veiklų finansavimą;
  6.7. analizuoja užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos prie ministerijos pateiktus Užimtumo fondo lėšų sąmatų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus Strategijų, prognozės ir komunikacijos skyriui;
  6.8. rengia ataskaitas apie Užimtumo fondo lėšų panaudojimą, teikia jas svarstyti Lietuvos Respublikos trišalei tarybai, tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) ir jas viešai skelbia ministerijos interneto svetainėje;
  6.9. vykdo užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos prie ministerijos veiklos priežiūrą, rengia socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų dėl nurodytos įstaigos metinių veiklos tikslų ir uždavinių projektus.
  7. Skyrius, įgyvendindamas ES politiką skyriui pavestose veiklos srityse, vykdo šias funkcijas:
  7.1. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais ES laisvo darbuotojų judėjimo, darbo rinkos bei trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo, užimtumo rėmimo, koordinuoja skyriaus kompetencijos sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais ES laisvo darbuotojų judėjimo, darbo rinkos bei trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo, užimtumo rėmimo, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
  7.2. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose ES laisvo darbuotojų judėjimo, darbo rinkos bei trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo, užimtumo rėmimo klausimais;
  7.3. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimus ES laisvo darbuotojų judėjimo, darbo rinkos bei trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo, užimtumo rėmimo klausimais ir ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai rengia informaciją ES institucijoms;
  7.4. koordinuoja, analizuoja ir vertina užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą pagal ES užimtumo strategiją;
  7.5. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  7.6. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  7.7. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ES struktūrinės paramos ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo planavimo klausimais;
  7.8. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui.
  8. Skyrius, įgyvendindamas tarptautinių santykių politiką skyriui pavestose veiklos srityse, vykdo šias funkcijas:
  8.1. analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų darbo rinkos ir užimtumo rėmimo įgyvendinimą ir prireikus teikia šią informaciją atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;
  8.2. teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių sudarymo darbo rinkos bei užimtumo rėmimo srityse kitoms valstybės institucijoms (ministerijoms), atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;
  8.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia tarptautinių organizacijų ataskaitas darbo rinkos bei užimtumo rėmimo srityse.
  9. Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:
  9.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su valstybės politika darbo rinkos, užimtumo rėmimo srityje;
  9.2. rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones darbo rinkos, užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje, koordinuoja ir organizuoja jų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;
  9.3. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų darbo rinkos, užimtumo rėmimo srityje;
  9.4. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su darbo rinkos, užimtumo rėmimo sritimis; analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su darbo rinkos, užimtumo rėmimo sritimis;
  9.5. rengia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, ir ją skelbia ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;
  9.6. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su darbo rinkos, užimtumo rėmimo sritimis;
  9.7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis darbo rinkos, užimtumo rėmimo klausimais;
  9.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;
  9.9. tvarko skyriui priskirtų bylų dokumentaciją bei pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
  9.10. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su darbo rinkos, užimtumo rėmimo sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  9.11. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  9.12. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
  9.13. vykdo kitus viceministro pavedimus bei užduotis.


   SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
  10.1. atstovauti ministerijai darbo rinkos, užimtumo rėmimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  10.2. siūlyti viceministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus darbo rinkos, užimtumo rėmimo sritims priskirtais klausimais;
  10.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų organizacijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusiesiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  10.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų;
  10.5. teikti viceministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.
  11. Skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme,  jei tokio nėra – socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  13. Keičiantis skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam ministerijos darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  14. Skyriaus vedėjas:
  14.1. asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  14.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  14.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  14.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;
  14.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims bei atsakymus į ministerijoje gautus asmenų prašymus ir skundus;
  14.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas ;
  14.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  14.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  14.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  14.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą.
  15. Skyriaus darbuotojai:
  15.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymais, tą patvirtindami parašais;
  15.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  15.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  15.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Darbo aplinkos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aldona Sabaitienė
  8 706 68150 8 706 68150
  219
  Vilija Kondrotienė
  8 706 64228 8 706 64228
  220
  Jonas Malikėnas
  8 706 68173 8 706 68173
  220
  Gintarė Bužinskaitė
  8 706 68196 8 706 68196
  218
  Algirdas Ambrazevičius
  8 706 68167 8 706 68167
  218

  DARBO APLINKOS SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Darbo aplinkos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus uždavinius ir funkcijas nustato šie nuostatai. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti politiką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, ministerijos kompetencijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje (toliau – potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros sritis) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų atskirų produktų saugos srityje (toliau – produktų saugos sritis), organizuoti, koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5. Skyriaus uždaviniai:
  5.1. formuoti valstybės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir produktų saugos srityse, organizuoti, koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.2. dalyvauti formuojant ES politiką darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos srityse, organizuoti, koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.3. dalyvauti formuojant tarptautinių santykių politiką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, organizuoti, koordinuoti jos įgyvendinimą.
  6. Skyrius, vykdydamas šių nuostatų 5 punkte nurodytus uždavinius, jam pavestose veiklos srityse (darbuotojų saugos ir sveikatos, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimo ir produktų saugos srityse (toliau – veiklos sritys)) vykdo šias funkcijas:
  6.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, projektus;
  6.2. rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones pagal skyriaus veiklos sritis, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal skyriaus veiklos sritis dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;
  6.3. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su skyriaus veiklos sritimis;
  6.4. socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) ar jo įgaliotam asmeniui pavedus, atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sričių klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  6.5. organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  6.6. rengia ir skelbia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;
  6.7. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;
  6.8. bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų, Nacionalinio akreditacijos biuro tarybos veikloje;
  6.9. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų skyriaus darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus ir prašymus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  6.11. teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  6.12. rengia ir teikia pasiūlymus ministrui ar viceministrui dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) strateginių tikslų ir metinių uždavinių nustatymo bei organizacinės struktūros ir veiklos tobulinimo;
  6.13. tvarko skyriui priskirtų bylų dokumentaciją bei pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
  6.14. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.15. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.16. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.17. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
  6.18. vykdo kitus viceministro pavedimus bei užduotis.
  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, taip pat vykdo šias funkcijas:
  7.1. darbuotojų saugos ir sveikatos srityje:
  7.1.1. analizuoja Valstybinės darbo inspekcijos parengtą darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vykdymo ataskaitą, teikia jai pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės stebėsenos;
  7.1.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos veiklą, dalyvauja šios komisijos posėdžiuose;
  7.1.3. rengia ir teikia pasiūlymus viceministrui dėl Valstybinės darbo inspekcijos rengiamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių ir jų įgyvendinimo;
  7.2. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje:
  7.2.1. organizuoja Akredituotų kontrolės įstaigų, siekiančių tapti įgaliotomis potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigomis, pateiktų prašymų ir dokumentų vertinimo komisijos veiklą, rengia Įgaliojimus tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę ir teikia juos ministerijos kancleriui (toliau – kancleris) pasirašyti;
  7.2.2. nagrinėja įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų veiklos ataskaitas, prižiūri įgaliojimų suteikimo sąlygų laikymąsi;
  7.2.3. organizuoja Juridinių asmenų, norinčių gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją, pateiktų prašymų ir dokumentų vertinimo komisijos veiklą, rengia potvarkius dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo ir teikia juos kancleriui pasirašyti;
  7.2.4. registruoja licencijas, išduotas potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinei priežiūrai;
  7.2.5. analizuoja Valstybinės darbo inspekcijos pateiktą ataskaitą apie patikrintų licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos priežiūros rezultatus ir informaciją apie licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;
  7.3. produktų saugos srityje:
  7.3.1. rengia ministro įsakymų projektus dėl paskirtųjų (notifikuotų) įstaigų, atsakingų už produktų saugos atitikties įvertinimą, skyrimo, jų veiklos sustabdymo ar panaikinimo;
  7.3.2. nagrinėja paskirtųjų atitikties vertinimo įstaigų veiklos ataskaitas;
  7.3.3. bendradarbiauja su Nacionaliniu akreditacijos biuru atliekant paskirtųjų atitikties vertinimo įstaigų priežiūrą;
  7.3.4. dalyvauja keitimosi informacija apie techninius reglamentus pagal ministerijai pavestas direktyvas procedūrose;
  7.3.5. rengia ministro įsakymų projektus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų atskirų produktų privalomųjų saugos ir sveikatos, ženklinimo reikalavimų, suderintų su Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos, Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimais, nustatymo ir produktų atitikties nustatytiesiems reikalavimams patvirtinimo tvarkos;
  7.4. ES politikos darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos srityse:
  7.4.1. pagal skyriaus veiklos sritis rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos srityse, dalyvauja, kai pozicijas šiose srityse rengia kitos valstybės institucijos;
  7.4.2. pagal skyriaus veiklos sritis užtikrina atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos klausimais;
  7.4.3. pagal skyriaus veiklos sritis rengia teisės aktų projektus dėl ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ar ES reglamentų įgyvendinimo, vykdo kitus Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimus darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos srityse ir ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai rengia informaciją ES institucijoms;
  7.5. tarptautinių santykių politikos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje:
  7.5.1. analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir teikia informaciją apie tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniams;
  7.5.2. rengia ir teikia ministerijos administracijos padaliniams pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių sudarymo;
  7.5.3. rengia ataskaitas, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai skyriaus veiklos srityse ir teikia jas atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams.
  7.6. ministro nustatyta atstovavimo viešosiose įstaigose tvarka vykdo skyriui pavestas funkcijas.


   SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  8.1. atstovauti ministerijai darbuotojų saugos ir sveikatos, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir produktų saugos klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  8.2. siūlyti viceministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;
  8.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų ministerijų ir institucijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  8.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos darbuotojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų;
  8.5. teikti viceministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo.
  9. Skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministras ar jo įgaliotas asmuo. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus bei atsakingas viceministrui.
  11. Keičiantis skyriaus vedėjui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam ministerijos valstybės tarnautojui.
  12. Skyriaus vedėjas:
  12.1. pradėdamas dirbti susipažįsta su ministerijos darbo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybių aprašymais, tą patvirtindamas parašu;
  12.2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  12.3. vizuoja visus skyriaus parengtus dokumentus ar kitų ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;
  12.4. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims, raštus tarnybinės pagalbos klausimais, raštus, kuriais ministerijoje gauti dokumentai pagal kompetenciją persiunčiami kitoms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, raštus, kuriais juridiniams ir fiziniams asmenims pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą, atsakymus į ministerijoje gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, tarp jų atsakymus, kai ministerijos nuomonė dėl prašyme ar skunde nagrinėjamo klausimo jau buvo pateikta anksčiau ir ji nepasikeitė, išskyrus tuos atsakymus, kuriuos pagal kompetenciją pasirašo socialinės apsaugos ir darbo viceministrai ar kancleris, atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, kurių rezoliucijose nurodyta, kad atsakymą pasirašo skyriaus vedėjas, kitus teisės aktais jam pasirašyti paskirtus dokumentus;
  12.5. ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pavedus, atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, dalyvauja kituose renginiuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  12.6. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  12.7. dalyvauja priimant asmenis į skyriaus darbuotojų pareigas;
  12.8. vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
  12.9. rengia ir teikia viceministrui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  12.10. rekomenduoja viceministrui skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  12.11. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  12.12. atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, savo ir skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę;
  12.13. atsako už ministerijos darbo reglamento, ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jam priklausančių bylų tvarkymą;
  12.14. savo darbe vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.15. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  13. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  14. Skyriaus darbuotojai:
  14.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybių aprašymais, tą patvirtindami parašu;
  14.2. savo darbe vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  14.3. vizuoja savo parengtus dokumentus;
  14.4. atsako už ministerijos darbo reglamento, ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą;
  14.5. atsako už kokybišką pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų.
   

 • Darbo teisės skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vita Baliukevičienė
  8 706 68256 8 706 68256
  313
  Ramūnas Darulis
  8 706 64226 8 706 64226
  203
  Rūta Juršaitė
  8 706 64292 8 706 64292
  305
  Airinė Dobužinskienė
  8 706 64229 8 706 64229
  305
  Vanda Dudienė
  8 706 68255 8 706 68255
  304
  Irena Mickevičiūtė
  8 706 68254 8 706 68254
  306
  Jurgita Vitkauskienė
  8 706 64282 8 706 64282
  307
  Viktorija Trachimovič
  Specialistė
  8 706 68161 8 706 68161
  304

  DARBO TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Darbo teisės skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, turintis Trišalės tarybos koordinavimo grupę (toliau – grupė), tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu –darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.


   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti darbo santykių, darbo apmokėjimo ir socialinės partnerystės plėtros bei įmonių socialinės atsakomybės politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. užtikrinti tinkamą teisinį reguliavimą darbo santykių, darbo apmokėjimo, įmonių socialinės atsakomybės bei socialinės partnerystės srityse;
  5.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) veiklos aptarnavimą;
  5.3. užtikrinti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (toliau – ES) įsipareigojimų vykdymą skyriui pavestose veiklos srityse;
  5.4.  užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą skyriui pavestose veiklos srityse.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. analizuoja darbo santykių būklę Lietuvoje, darbo ginčų priežastis bei jų sprendimo rezultatus, nelegalaus, nedeklaruoto darbo ir užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų būklę bei tendencijas, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl šių sričių reglamentavimo tobulinimo;
  6.2. analizuoja minimalaus darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio dydžius, kitas darbo apmokėjimo sąlygas, jų kitimo tendencijas Lietuvos ūkyje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus šiais klausimais;
  6.3.  rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio fondų, minimalaus darbo užmokesčio dydžių, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo;
  6.4. analizuoja ir vertina socialinės partnerystės bei įmonių socialinės atsakomybės būklę Lietuvoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl įmonių socialinės atsakomybės bei socialinės partnerystės plėtojimo;
  6.5. įgyvendina priemones, skirtas socialinės partnerystės plėtrai;
  6.6. pareikštine tvarka registruoja nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, kurių šalys yra profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos;
  6.7. organizuoja Trišalės tarybos ir jos komisijų posėdžius;
  6.8. kontroliuoja Trišalės tarybos sprendimų įgyvendinimą ir teikia Trišalei tarybai informaciją apie jos sprendimų įgyvendinimą;
  6.9. teikia Trišalės tarybos išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
  7. Nuostatų 6.4–6.9 papunkčius įgyvendina grupė.
  8. Skyrius vykdo šias funkcijas:
  8.1. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais darbo santykių ir darbo apmokėjimo klausimais, koordinuoja skyriui pavestoms veiklos sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais darbo santykių ir darbo apmokėjimo klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
  8.2. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose darbo santykių ir darbo apmokėjimo klausimais;
  8.3. rengia teisės aktų projektus dėl ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę, vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus darbo santykių ir darbo apmokėjimo srityse ir ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai rengia informaciją ES institucijoms.
  9. Skyrius, užtikrindamas tarptautinių įsipareigojimų vykdymą jam pavestose veiklos srityse, vykdo šias funkcijas:
  9.1. analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir teikia apie tai atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams informaciją;
  9.2. teikia viceministrui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių sudarymo, teikia atitinkamą informaciją apie jų vykdymą;
  9.3. pagal skyriui pavestas veiklos sritis rengia teisės aktų projektus dėl tarptautinių teisės aktų reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisę;
  9.4. rengia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai.
  10. Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:
  10.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su skyriui pavestomis veiklos sritimis, teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
  10.2. rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones pagal skyriui pavestas veiklos sritis, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal skyriui pavestas veiklos sritis dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;
  10.3. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su skyriui pavestomis veiklos sritimis;
  10.4. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su skyriui pavestomis veiklos sritimis; analizuoja ES ir kitų užsienio valstybių patirtį, susijusią su skyriui pavestomis veiklos sritimis;
  10.5. rengia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, ir ją skelbia ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;
  10.6. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su skyriui pavestomis veiklos sritimis;
  10.7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis;
  10.8. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (užimtumui, šeimai, neįgaliesiems);
  10.9. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  10.10. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, susijusius su skyriui pavestomis veiklos sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  10.11. teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  10.12. atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  10.14. vykdo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos veiklos darbo santykių ir darbo apmokėjimo srityje priežiūrą;
  10.15. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  10.16. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, funkcijas;
  10.17. vykdo kitus viceministro pavedimus bei užduotis.


   SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  11.1.  atstovauti ministerijai skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, Trišalėje taryboje;
  11.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų papildymus ir pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  11.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių asmenų ir kitų organizacijų, socialinių partnerių išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų organizacijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusiesiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  11.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų;
  11.5. teikti viceministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.
  12. Skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  13. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  14. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  15. Skyriaus vedėjas:
  15.1. asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą; 
  15.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  15.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  15.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
  15.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims bei atsakymus į ministerijoje gautus asmenų prašymus ir skundus;
  15.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  15.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  15.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  15.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  15.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą.
  16. Skyriaus darbuotojai:
  16.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;  
  16.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  16.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  16.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

  • Trišalės tarybos koordinavimo grupė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Valda Pranckuvienė
   8 706 68252 8 706 68252
   307
   Svetlana Kalinauskienė
   8 706 68213 8 706 68213
   307
   Liudvika Gražulienė
   8 706 68253 8 706 68253
   307
   Aušra Bagdonaitė
   Specialistė
   8 706 64257 8 706 64257
   312

   DARBO TEISĖS SKYRIAUS TRIŠALĖS TARYBOS KOORDINAVIMO GRUPĖS NUOSTATAI


    BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Trišalės tarybos koordinavimo grupė (toliau – grupė) yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Darbo teisės skyriaus (toliau – skyrius) padalinys.
   2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – grupės darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato grupės nuostatai ir pareigybių aprašymai.


    GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Grupės veiklos tikslas – formuoti socialinės partnerystės vystymo bei įmonių socialinės atsakomybės politiką ir užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) aptarnavimą.
   5. Svarbiausieji grupės uždaviniai yra:
   5.1. įgyvendinti priemones įmonių socialinei politikai bei socialinei partnerystei vystyti;
   5.2. organizuoti, plėsti ir stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų (toliau kartu – socialiniai partneriai) partnerystę, derinti jų interesus, ieškoti būdų iškilusiems klausimams ir problemoms išspręsti;
   5.3. užtikrinti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (toliau – ES) įsipareigojimų bei tarptautinių įsipareigojimų vykdymą grupei pavestose veiklos srityse.
   6. Grupė, įgyvendindama priemones įmonių socialinei politikai bei socialinei partnerystei vystyti, vykdo šias funkcijas:
   6.1. organizuoja Trišalės tarybos ir jos nuolatinių bei laikinųjų komisijų darbą;
   6.2. analizuoja ir vertina socialinės partnerystės būklę Lietuvoje, dalyvauja derinant socialinių partnerių interesus, teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) dėl socialinės partnerystės skatinimo, vystymo bei reglamentavimo tobulinimo;
   6.3. atlieka profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, pretenduojančių deleguoti savo atstovą į Trišalę tarybą, atitikties Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytiems kriterijams vertinimą;
   6.4.  sudaro, atnaujina ir skelbia tarpininkų sąrašą;
   6.5. sudaro, atnaujina ir skelbia arbitrų sąrašą;
   6.6. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl įmonių socialinės atsakomybės plėtros politikos įgyvendinimo;
   6.7. kontroliuoja bei teikia Trišalei tarybai informaciją apie Trišalės tarybos sprendimų įgyvendinimą;
   6.8. teikia Trišalės tarybos išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
   6.9. organizuoja trišales ir dvišales derybas tarp Trišalėje taryboje atstovaujančių socialinių partnerių bei jų susitarimų pasirašymą;
   6.10. teikia socialiniams partneriams metodinę pagalbą dėl kolektyvinių derybų skatinimo ir dėl socialinės partnerystės vystymo Lietuvoje;
   6.11. pareikštine tvarka registruoja nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, kurių šalys yra profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos;
   6.12. teikia socialiniams partneriams metodinę pagalbą dėl kolektyvinių ginčų sprendimo;
   6.13. organizuoja socialiniams partneriams skirtas švietimo, mokymo, informavimo ir konsultavimo priemones;
   6.14. organizuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos darbą;
   6.15. rengia ir teikia informaciją visuomenei, socialiniams partneriams, Europos ekonomikos ir socialiniam komitetui, Tarptautinei darbo organizacijai, Europos fondui darbo ir gyvenimo sąlygoms gerinti, kitoms tarptautinėms institucijoms apie socialinę partnerystę Lietuvoje;
   6.16. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis įgyvendinant socialinės partnerystės vystymo ir stiprinimo Lietuvoje projektus;
   6.17. renka, analizuoja ir apibendrina socialinių partnerių pasiūlymus dėl socialinių, ekonominių ir darbo problemų sprendimo, teikia socialiniams partneriams atitinkamą medžiagą bei išvadas.
   7. Grupė, užtikrindama Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų vykdymą jai pavestose veiklos srityse, vykdo šias funkcijas:
   7.1. pagal grupei pavestas veiklos sritis rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais socialinės partnerystės klausimais, koordinuoja grupės pavestoms veiklos sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais socialinės partnerystės klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
   7.2. pagal grupei pavestas veiklos sritis užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose socialinės partnerystės klausimais;
   7.3. pagal grupei pavestas veiklos sritis rengia teisės aktų projektus dėl ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę, vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus socialinės partnerystės srityje ir ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai rengia informaciją ES institucijoms.
   8. Grupė, užtikrindama Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą jai pavestose veiklos srityse, vykdo šias funkcijas:
   8.1. analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir teikia apie tai informaciją atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams;
   8.2. teikia pasiūlymus viceministrui dėl tarptautinių sutarčių sudarymo, teikia atitinkamą informaciją apie jų vykdymą;
   8.3. rengia ataskaitas, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai.
   9. Grupė taip pat vykdo šias funkcijas:
   9.1. rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones pagal grupei pavestas valdymo sritis, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;
   9.2. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su grupei pavestomis valdymo sritimis;
   9.3. analizuoja ES ir kitų užsienio valstybių patirtį, susijusią su grupei pavestomis veiklos sritimis;
   9.4. rengia ir skelbia informaciją, susijusią su grupės veikla, ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;
   9.5. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su grupei pavestomis veiklos sritimis;
   9.6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis;
   9.7. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), keičiantis  grupės žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (užimtumui, šeimai, neįgaliesiems);
   9.8. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, susijusius su grupei pavestomis veiklos sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   9.9. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
   9.10. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   9.11. teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka;
   9.12. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
   9.13. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, nustatytas funkcijas;
   9.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis.


    GRUPĖS TEISĖS

   10. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
   10.1. atstovauti ministerijai grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
   10.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų papildymus ir pakeitimus grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   10.3. gauti grupės veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, socialinių partnerių bei nevyriausybinių organizacijų;
   10.4. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl grupės darbo organizavimo tobulinimo.
   11. Grupė turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


    GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   12. Grupei vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – ministras) ar jo įgaliotas asmuo. Vedėjas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
   13. Keičiantis grupės vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
   14. Grupės vedėjas:
   14.1. asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, grupės darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina grupės darbuotojų  iniciatyvą;
   14.2. paskirsto grupės darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
   14.3. derina su ministerijos vadovybe grupės darbo tobulinimo klausimus;
   14.4. vizuoja visus grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, susijusius su grupės veiklos sritimi;
   14.5. pasirašo informacinio pobūdžio grupės darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims bei atsakymus į ministerijoje gautus asmenų prašymus ir skundus;
   14.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į grupės darbuotojų pareigas ;
   14.7. sudaro grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   14.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl grupės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   14.9. rekomenduoja grupės darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
   14.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   14.11. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, bylų, kaupiamų grupėje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą.
   15. Kai grupės vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme,  jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
   16. Grupės darbuotojai:
   16.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, grupės nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
   16.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   16.3. savo darbe vadovaujasi grupės nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   16.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, grupės vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
  Faks. +32 2 282 4256, El. p. soc@eu.mfa.lt, Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Žemaitytė-Tack
  Atašė
  Jelena Polijančuk
  Atašė
 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Akvilė Razumienė
  8 706 64255 8 706 64255
  415
  Marius Dičkus
  8 706 64256 8 706 64256
  405
  Marija Jakentienė
  8 706 68145 8 706 68145
  112
  Agnė Nakčerienė
  8 706 64253 8 706 64253
  112
  Laima Indrelienė
  8 706 64279 8 706 64279