Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

 

Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

 Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

3. darbo patirties sritis – klientų/asmenų aptarnavimo srityje;

4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1. kalba - anglų;

2. kalbos mokėjimo lygis – A1.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Rengti atsakymus / persiuntimus į asmenų gautus prašymus pagal galiojančius teisės aktus ir laikantis teisės aktų nustatytų terminų; 

2. Konsultuoti telefonu, priimti asmenis, kurie kreipiasi į skyrių, priimti jų prašymus ar suteikti jiems reikalingą informaciją;

3. Ministerijos padalinimas teikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, atsižvelgiant į asmenų pateiktas pastabas.