Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

         1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;

                2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo su kompiuterinėmis sistemomis patirtį;

            3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius ministerijos veiklą, dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, išmanyti ir mokėti taikyti elektroninius ryšius reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus;

                   4. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

           5. mokėti dirbti su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis informacinėmis sistemomis bei taikomosiomis programomis, naudotis biuro technine įranga;

                 6. išmanyti kompiuterių programinę ir aparatinę įrangą, bei jos komponentes;

             7. išmanyti duomenų bazių architektūrą;

                 8. išmanyti bendruosius duomenų rinkimo, apdorojimo ir sisteminimo principus, žinoti galiojančius skaičiavimo, šifrų, kodų standartus ir sistemas, techninių informacijos saugojimo įrenginių rūšis, informacijos įvedimo/išvedimo įrenginius, išmanyti lokaliųjų ir globaliųjų komunikacinių tinklų protokolus, išmanyti informacinių technologijų sistemų ir jų komponentų projektavimo, parinkimo, testavimo, diegimo ir eksploatavimo principus, išmanyti kompiuterinių tinklų bei bevielio ryšio sistemų projektavimo ir diegimo principus;

                 9. mokėti apibendrinti vartotojų poreikius dėl informacinių technologijų ir sistemų plėtros bei formuluoti techninius reikalavimus;

                  10. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis;

                 11. puikiai išmanyti  „Microsoft Windows“ šeimos operacines sistemas bei biuro programų paketą „Microsoft Office“;

                   12. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                    1. techninėmis, programinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stebi, valdo ir užtikrina ministerijos vartotojų valdymo sistemos, duomenų bazių, informacinių sistemų ar jų posistemių nepertraukiamą veikimą ir atkūrimą trikdžių ar avarijų atvejais;

                    2. vykdo ministerijos informacinių sistemų ar jų posistemių, duomenų bazių administravimą, stebėseną, nustato gedimus ar klaidas, inicijuoją jų šalinimą;

                  3. administruoja ministerijos duomenų bazes, užtikrinti duomenų saugumą, vientisumą, tikrumą bei duomenų bazių atsarginių kopijų darymą bei periodiškumą;

                    4. vykdo ministerijos informacinių sistemų ar jų posistemių, duomenų bazių vartotojų administravimą; kaupia, tvarko, aktualizuoja ir archyvuoja šių duomenis;

                  5. užtikrina nenutrūkstamą ministerijos informacinių technologijų infrastruktūros veikimą, rūpinasi jos plėtra;

                    6. užtikrina techninės įrangos (kompiuterių, mobiliųjų įrenginių, serverių, duomenų bazių, tinklų) veikimą ir informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus įrangos gedimus, atlieka remonto darbus ar organizuoja  remonto atlikimą;

                    7. veda išsamią kuriamos programinės ar diegiamos įrangos dokumentaciją bei atlieka specifinius programų patikrinimus ir kitas kontrolės priemones konsultuojantis su kompiuterių sistemų ar kitos konkrečios srities specialistais;

                    8. įgyvendina duomenų konfidencialumo ir jų apsaugos nuo nesankcionuoto naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo priemones, vykdo duomenų saugos kontrolę;

                     9. organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant ministerijos informacinių sistemų integraciją ir duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais;

                 10. diegia, prižiūri ir administruoja programinę įrangą ministerijos kompiuterizuotose darbo vietose;

                    11. diegia ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis naują kompiuterinę, mobiliųjų įrenginių ir programinę įrangą, testuoja naujas ir patobulintas sistemas bei programinę įrangą;

                     12. prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas, organizacinę techniką ministerijos posėdžių salėse, mobiliuosius įrenginius,  informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus kompiuterinės įrangos gedimus, atlieka įrangos remonto darbus arba organizuoja jos remontą;

                    13. užtikrina saugaus elektroninio parašo panaudojimo galimybes elektroninių dokumentų valdymo sistemoje;

                14. administruoja ir tobulina ministerijos interneto ir intraneto svetaines;

                    15. perkelia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis iš vienos kompiuterinės laikmenos į kitą, esant galimybei atkuria prarastus duomenis;

          16. organizuoja ir atlieka reikiamų medžiagų įsigijimą, panaudojimą ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;

                  17. nagrinėja ir tvarko pagal kompetenciją reikalingus duomenis, dokumentus, juos sistemina ir saugo pagal ministerijos dokumentacijos planą;

                     18. sistemina norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti;

                     19. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teikia metodinę ir techninę pagalbą  programinės įrangos naudojimo klausimais, mobilių duomenų perdavimo, sinchronizavimo mobiliuosiuose įrenginiuose klausimais;

                    20. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

                    21. pagal kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.