Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

10. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

12. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

17. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

20. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

21. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

22. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

23. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

25. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

26. Vertina Užimtumo tarnybos vykdomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą.

27. Vykdo Užimtumo tarnybos priežiūrą skyriui nustatytose veiklos srityse, rengia pasiūlymus dėl Užimtumo tarnybos metinių veiklos tikslų ir uždavinių, vertina jų teikiamas veiklos ataskaitas.

28. Vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę.

29. Koordinuoja, analizuoja ir vertina užimtumo politikos įgyvendinimą pagal Europos užimtumo strategiją.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – ekonomika (arba);

 studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

 studijų kryptis – teisė (arba);

 studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

 Atitikimas kitiems reikalavimams:

 gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Pagal Vyriausybės pateiktas pastabas ir pasiūlymus patikslinti Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 8, 10, 13, 24, 25, 36, 37, 44, 47, 49, 59, 61 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 392 straipsniu ir 62 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą.

2. Parengti Užimtumo įstatymo pakeitimus, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. KT41-N12/2019 „Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 24 straipsnio 4 dalies 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

3. Vadovaujantis Užimtumo įstatymo pakeitimais, parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimus.

4. Parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl pavedimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metais“.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1.      Dalyvauti Nacionalinės įgūdžių strategijos projekto veikloje, teikti pasiūlymus identifikuojant pagrindines galimybes ir rengiant strategines rekomendacijas Lietuvos įgūdžių sistemai tobulinti.
  2.      Koordinuoti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) įgyvendinimą, rengti ataskaitas apie Plano įgyvendinimo priemones ir informaciją apie priemonių vykdymą, vertinimo rodiklių reikšmes skelbti ir tikslinti SIS.
  3.      Parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo NR. A1-394 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  4.      Parengti Užimtumo tarybos veiklos nuostatų pakeitimus.