Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

          1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;

        2. turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį informacinių sistemų, jų komponentų kūrimo ir diegimo srityje;

         3. išmanyti kompiuterinio tinklo, reliacinių duomenų bazių valdymo sistemos Sybase ir operacinės sistemos Windows Server veikimą ir administravimą;

    4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais SPIS veiklą;

      5. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;

        6. išmanyti informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo principus, veiklos procesų analizės metodus ir modeliavimo principus, mokėti apibendrinti vartotojų poreikius SPIS plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus;

                7. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;

                 8. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, valdyti informaciją, savarankiškai rengti išvadas;

                 9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

                 10.  mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                   1. techninėmis, programinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stebi, valdo ir organizuoja SPIS duomenų bazių nepertraukiamą veikimą ir atkūrimą trikdžių ar avarijų atvejais;

                  2. organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant SPIS integraciją ir duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais;

3. konsultuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, su SPIS susijusių teisės aktų projektų rengimo klausimais;

4. nagrinėja, kaupia skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis, dokumentus, juos sistemina ir saugo pagal ministerijos dokumentacijos planą;

5. skyriaus vedėjo pavedimu, atstovauja ministerijai skyriaus  veiklos sritims priskirtais klausimais kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

                     6. pagal kompetencija atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.