Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

8. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

9. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

10. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

11. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

13. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

14. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

15. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

17. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Dalyvauja formuluojant strategines ministerijos veiklos kryptis, vertina ministerijos formuojamą valstybės politiką vyresnio amžiaus asmenų integracijos ir gerovės stiprinimo srityje ir jos įgyvendinimą siekiant, kad formuojama ir įgyvendinama politika užtikrintų vyresnio amžiaus asmenų interesus.

20. Teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių vyresnio amžiaus asmenų integracijos politikos krypčių, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo.

21. Koordinuoja Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos tarpinstitucinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą.

22. Koordinuoja Tarptautinio Madrido veiksmų plano dėl visuomenės senėjimo įgyvendinimą, pagal poreikį pasitelkdamas ministerijos administracijos padalinius ir valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pagal jų veiklos sritį.

23. Teikia siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, LR Seimo ir Vyriausybės pavedimų vykdymo vyresnio amžiaus asmenų integracijos ir gerovės srityje, tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas strategijų, programų, teisės aktų projektų, išvadų, pasiūlymų, ataskaitų parengimas ir jų pateikimas, vadovauja darbo grupėms savo veiklos srityje.

24. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovauja ministerijai kitose ministerijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, LR Seime ir Vyriausybėje, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Europos Tarybos darbo grupėse ir renginiuose vyresnio amžiaus žmonių ir demografinės politikos klausimais.

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – lingvistika (arba);

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – socialinės integracijos srities patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba - anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Vykdyti Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir rengti bei teikti pasiūlymus dėl šio plano tobulinimo.
  2. Organizuoti  projekto „Darbo ir šeiminių įsipareigojimų derinimas“ įgyvendinimą.
  3. Koordinuoti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo ir integracijos visuomenėje priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
  4. Koordinuoti šeimos politikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.