Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

8. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

9. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

10. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

11. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

13. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

14. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

15. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

16. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

17. Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

18. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

20. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

21. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

22. Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

23. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

24. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

25. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

26. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

28. Teikia grupės vadovui pasiūlymus dėl projektų ir (ar) programų inicijavimo, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir naudų vertinimo.

29. Atlieka ministerijos įgyvendinamų projektų ir (ar) programų stebėseną, identifikuoja projektų ir (ar) programų vykdymo rizikas ar problemas.

30. Atlieka į PPVIS suvedamų projektų ir (ar) programų duomenų stebėseną, teikia projektų savininkams, projektų vadovams ir kitiems PPVIS naudotojams pasiūlymus ir rekomendacijas dėl duomenų įvedimo, siekdamas užtikrinti, kad tvarkomi duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

31. Dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų).

32. Dalyvauja formuojant ministerijos veiklos kokybės rodiklius projektų valdymo srityje, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

33. Atlieka statistinės bei kitos informacijos, reikalingos Grupės veikloms bei projektams vykdyti, paiešką, analizę bei stebėseną.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

šsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – teisė (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – socialinės integracijos srities patirtis;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B1.

 EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Organizuotas asmenų priėmimas ir aptarnavimas, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimas Ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimas pas Ministerijos vadovybę.
  2. Tobulinamas dokumentų valdymas ministerijos dokumentų valdymo sistemoje.
  3. Tinkamai ir laiku užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl Ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta Ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, Ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos, minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, būtų pateiktos Ministerijos vadovybei.
  4. Užtikrinta, kad skyriaus pavedimai ir užduotys būtų įvykdytos nustatytais terminais.
  5. Įgyvendinti mikroklimato gerinimo skyriuje priemones.