Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Užtikrina koordinuotą ministerijos dalyvavimą rengiant tarpinstitucines plėtros programas, strategijas, tarpinstitucinius veiksmų planus, vykdo įgyvendinimo stebėseną.

20. Dalyvauja formuojant ministerijos biudžeto lėšų poreikį ateinantiems metams ir kitiems laikotarpiams, nurodytiems ministerijos veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose bei planuojant tarptautines ir nacionalines investicijas, formuojant socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų prioritetus.

21. Atstovauja ir dalyvauja LR Seimo komitetuose, Vyriausybėje, kitose nacionalinėse institucijose bei tarptautinių institucijų, ES bei dvišaliuose renginiuose, tarptautiniuose horizontaliuose politikos formavimo darbo organuose, rengia medžiagą, informaciją.

22. Vykdo stebėseną dėl situacijos šalyje, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos tobulinimo ir teikia siūlymus Ministrui dėl prioritetinių klausimų šiose srityse sprendimo.

23. Koordinuoja Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių ir Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plano neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams įgyvendinimą.

24. Atsižvelgiant į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministrui pasiūlymus dėl projektų ir programų inicijavimo, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir naudų vertinimo.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

 studijų kryptis – ekonomika ;

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų vykdomų programų, projektų, teikiamų paslaugų perdavimo savivaldybėms sąlygų sukūrimo projekto įgyvendinimas.
  2. Socialinės priežiūros paslaugų finansavimo sistemos ir Vaikų dienos centrų finansavimo tobulinimo projekto įgyvendinimas.
  3. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant Vaikų emocinės sveikatos metų priemonių planą, organizuojant Baltijos jūros valstybių tarybos renginį (Lietuvos pirmininkavimo Tarybai metu).
  4. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimas.