Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

5. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. renka, sistemina informaciją apie ministerijos, pagal poreikį įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomą, išsinuomotą, panaudos pagrindais gautą nekilnojamąjį turtą bei teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją kitoms valstybės institucijoms, valstybės įmonei Turto bankui;

2. atlieka ministerijos, pagal poreikį įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo turto būklės analizę ir teikia išvadas bei pasiūlymus;

3. nagrinėja pateiktus derinti įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų  sprendimų projektus dėl jų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto (transporto priemonių ir kt.) perdavimo kitiems subjektams ar jo nurašymo, teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

4. konsultuoja įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

5. nagrinėja kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, projektus ir teikia dėl jų išvadas;

6. koordinuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto duomenų už kiekvienus kalendorinius metus įkėlimą į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą;

7. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse ir komisijose;

8. teikia siūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto administravimo tobulinimo;

9. rengia dokumentų projektus dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo;

10. planuoja darbo higienos normas atitinkančių darbo vietų įrengimą ministerijoje ir teikia pasiūlymus;

11. vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.