Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

10. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

12. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

17. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

20. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

21. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

22. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

23. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

24. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

25. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

27. Analizuoja nacionalinius ir ES teisės aktus, siekiant tobulinti pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politiką bei šioje srityje įgyvendinamas programas ir priemones, išanalizavus esant poreikiui teikia siūlymus grupės vadovui dėl pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politikos tobulinimo.

28. Koordinuoja ir organizuoja projektų, darbo grupių, rengiančių siūlymus ir /ar teisės aktus, pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politikos srities tobulinimo klausimais, veiklą.

29. Koordinuoja ir organizuoja pažeidžiamų grupių socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą.

30. Atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridiniu asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją pažeidžiamų grupių socialinės integracijos klausimais.

31. Atstovauja ministerijai savo veiklos sričiai priklausančiais klausimais LR Vyriausybėje bei LR Seimo komitetuose, tarptautinėse ir ES institucijose ir jų darbo organuose.

32. Rengia ir teikia pasiūlymus grupės vadovui, sprendžia praktikoje iškilusias problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei kitomis organizacijomis.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – sociologija (arba);

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties sritis – socialinės paramos srities patirtis;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti savivaldybių pateiktus 2019 metų statistinius duomenis bei informaciją dėl piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams nepanaudotų lėšų panaudojimo;
  2. Surinkti ir apibendrinti savivaldybių pateiktus 2019 metų statistinius duomenis dėl išmokos vaikui permokų;
  3. Inicijuoti ir koordinuoti mokslinį tyrimą siekiant ištirti piniginės socialinės paramos išmokų nepaėmimo (angl. non take-up) problemą ir jos priežastis Lietuvoje, parengti tyrimui vykdyti reikiamus dokumentus ir pagal kompetenciją dalyvauti kitose nacionalinėse ir tarptautinėse iniciatyvose nagrinėjant šią tematiką.