Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

 

12. Rengia teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistema, projektus.

13. Vykdo piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo.

14. Siekiant užtikrinti, kad kitų subjektų parengti teisės aktų projektai neprieštarautų piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimą reguliuojantiems teisės aktams, rengia išvadas dėl jų parengtų teisės aktų projektų.

15. Teikia metodinę paramą, konsultuoja savivaldybių administracijų padalinių, atsakingų už piniginės socialinės paramos administravimą, specialistus.

16. Rengia metodinius išaiškinimus, organizuoja pasitarimus, seminarus ir mokymus savivaldybių administracijų darbuotojams piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo klausimais, skleidžia pažangią savivaldybių patirtį.

17. Rengia ir teikia informaciją visuomenei, kitoms institucijoms, ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams aktualiais piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teisinio reguliavimo ir įgyvendinimo klausimais.

 

 

 

 

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

arba:

 

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirtis – piniginės socialinės paramos srities patirtis;

19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

 

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2019 m. liepos 29 d. ataskaitoje Nr. VA-5 „Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką“ nurodytas rekomendacijas, skyriaus vedėjai pateikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo teisinio reguliavimo tobulinimo ir galimų priemonių, kurios skatintų asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą, integruotis į darbo rinką.

2. Koordinuoti ministerijos administracijos padalinių informacijos teikimą įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2019 m. liepos 29 d. ataskaitoje Nr. VA-5 „Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką“ nurodytas rekomendacijas.

3. Atlikti 2020 m. teismų praktikos piniginės socialinės paramos srityje apžvalgą, įvertinti teisme skundžiamų klausimų problematiką ir, esant reikalui, skyriaus vedėjai pateikti pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos teisinio reguliavimo tobulinimo būtinumo.