Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį procesų optimizavimo srityje;

1.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus;

1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir platinti informaciją;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;

1.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

                                                             

                               ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

2.1. kuria ir rengia su proceso valdymu, LEAN metodais ir kitais veiklos efektyvumo valdymo metodais bei įrankiais susijusią analitinę medžiagą, teikia informaciją dėl jos taikymo ministerijoje;

2.2. analizuoja, formuoja ir teikia pasiūlymus dėl veiklos procesų tobulinimo, optimizavimo, vystymo, procesų automatizavimo, rodiklių nustatymo ir matavimo, veiklos efektyvumo didinimo ir LEAN ir kitų veiklos efektyvumo valdymo metodų taikymo;

2.3. vykdo LEAN ir kitų veiklos efektyvumo valdymo metodų įgyvendinimo stebėseną, informuoja darbuotojus apie veiklos efektyvumo pažangą, pokyčius ir perspektyvas, organizuoja ministerijos procesų vystymo, tobulinimo priemonių įgyvendinimą;

2.4. rengia analizes, apžvalgas, ataskaitas, pranešimus ir kitą informaciją kokybės vadybos, procesų tobulinimo ir optimizavimo klausimais;

2.5. atlieka ministerijos veiklos procesų analizę, planuoja, kuria (dalyvauja kuriant) procesų tobulinimo priemones, aprašo (dalyvauja aprašant) ministerijos veiklos procesus, atlieka ministerijos procesų ir jų žemėlapio braižymą, identifikuoja procesų problemas;

2.6. rengia metodinę informaciją ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir veda mokymus apie procesų valdymą, LEAN metodų ir kitų veiklos efektyvumo valdymo metodus, įrankius, konsultuoja darbuotojus, pritaiko metodus praktiškai;

2.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos vidaus administravimo teisės aktų projektus;

2.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos kultūros vystymo procese;

2.9. pagal kompetenciją inicijuoja darbo grupių sudarymą, siekiant efektyvesnės ministerijos veiklos;

2.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

2.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su padalinio veikla susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.