Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2. Padeda socialinės apsaugos ir darbo ministrui formuoti politines nuostatas, nustatyti ir įgyvendinti ministerijos veiklos prioritetinius tikslus. Pataria ministrui konkrečiais patarėjui priskirtais klausimais.

3. Atlieka stebėseną jam pavestoje kuruoti srityje, analizuoja esamą situaciją ir teikia pasiūlymus.

4. Vykdo teisės aktų stebėseną, analizuoja šių teisės aktų turinį bei jų taikymo efektyvumą, teisės aktų vystymosi (kitimo) tarptautines ir regionines tendencijas, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

5. Analizuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir ministrui pavedus koordinuoja, kaip įgyvendinamos šios iniciatyvos. Identifikuoja teisinio reguliavimo ar teisinio reglamentavimo įgyvendinimo spragas ir teikia pasiūlymus šioms problemoms spręsti.

6. Pagal kompetenciją informuoja ministrą apie Vyriausybės programos vykdymo procesą ministerijos viduje, galimas problemas ir jų sprendimo būdus.

7. Dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo ministro organizuojamuose pasitarimuose, taip pat kituose ministerijos pasitarimuose, kuriuose aptariami ministro patarėjo kompetencijai priskirti klausimai, atstovauja ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse.

8. Teikia išvadas ir reikalingą medžiagą ministrui dėl rengiamų ir parengtų strateginių, socialinės apsaugos klausimus reglamentuojančių dokumentų. Vykdo ministro pavedimus, susijusius su ministerijos parengtų įstatymų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

9. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

9.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

9.2. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.