Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

3. Koordinuoja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

10. Koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą arba prireikus organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

7. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

8. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

9. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

10. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

12. LINESIS pagalba koordinuoja ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą.

13. Rengia ir koordinuoja atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (iki byla perduodama Europos Bendrijų Teisingumo Teismui), pateikimą, o prireikus – jų pristatymą ir paaiškinimą ES institucijoms.

14. Rengia su Nacionaline reformų darbotvarke ir Europos semestru susijusius dokumentus bei organizuoja informacijos pateikimą atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, organizuoja pasirengimą dvišaliams susitikimams su Europos Komisija..

15. Koordinuoja Europos socialinių teisių ramsčio principų įgyvendinimą.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

16.3. studijų kryptis – sociologija (arba);

16.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

16.5. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

16.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

17.1. kalba - anglų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.