Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2. Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai.

3. Ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą.

4. Organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą.

5. Pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą.

6. Kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos veiklos užduočių vykdymą, dokumentų valdymą, ministro įsakymu pavestų Ministerijos administracijos padalinių veiklą.

7. Organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą.

8. Priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas ar priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo.

9. Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos ir kitų sistemos institucijų veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą, užtikrina, kad juo įgyvendinant būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, žmogiškieji ir informacijos ištekliai.

10. Kontroliuoja ir koordinuoja ministerijos veiklos užduočių vykdymą, dokumentų valdymą, ministro įsakymu pavestų ministerijos administracijos padalinių veiklą.

11. Koordinuoja pavaldžių įstaigų administracinę ir ūkinę veiklą bei jų veiklą ministro priskirtose administravimo srityse.

12. Užtikrina efektyvios Ministro Pirmininko, Vyriausybės, ministro pavedimų ir jų vykdymo rezultatų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą.

13. Koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos bendrųjų nuostatų įgyvendinimą ministerijoje.

14. Koordinuoja teisėkūros valdymo sistemos plėtojimą ir teisinį atstovavimą.

15. Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą ministerijoje, koordinuoja teisėkūros plano rengimą ir įgyvendinimą.

16. Pagal ministerijos kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ekstremalių situacijų ministerijoje valdymą, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiksmų planų, susijusių su mobilizacija rengimą.

17. Dalyvauja ar pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja viešojo valdymo tobulinimą, veiklos kokybės valdymą, kokybės vadybos principų įgyvendinimą, veiklos procesų valdymą ministerijoje bei jai pavaldžiose įstaigose.

18. Saugo Ministerijos antspaudą, atsako už jo naudojimą arba įgalioja jį saugoti kitą valstybės tarnautoją.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.