Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti;
14. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.5. turėti darbo patirties turto priežiūros ir administravimo srityje;
1.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
1.7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
1.9. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
1.10. išmanyti pastatų naudojimo, priežiūros, kapitalinio ir einamojo remonto tvarką;
1.11. išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
1.13. turėti gerus administracinius gebėjimus, būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti laikantis tarnybinės etikos.


FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina skyriaus funkcijų ir pavedimų vykdymą, vadovauja skyriui, paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja jų atlikimą, prireikus vykdo padalinio veiklas;
2.2. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
2.3. analizuoja ir vertina skyriaus veiklos efektyvumą, teikia išvadas ir siūlymus departamento direktoriui skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;
2.4. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos, dokumentų rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją ar dokumentus;
2.5. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina tinkamą ministerijos materialinių išteklių valdymą;
2.6. organizuoja ministerijos ūkinių išlaidų planavimą ir vykdymą;
2.7. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą ir saugumą;
2.8. užtikrina su skyriaus veikla susijusių sutarčių tinkamą vykdymą;
2.9. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
2.10. užtikrina įslaptintos informacijos fizinę apsaugą;
2.11. koordinuoja, ministerijos darbuotojų ir kitų asmenų, gavusių leidimus statyti nuosavus ir tarnybinius automobilius ministerijos stovėjimo aikštelėse, patekimą į jas; 
2.12. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
2.13. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant vidaus teisės aktų projektus, teikia departamento direktoriui ar ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų ar jų projektų tobulinimo.
2.14. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;
2.15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
2.16. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
2.17. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
2.18. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;
2.19. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
2.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis;
2.21. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas, susijusius su skyriaus funkcijomis.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.