Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityse viešajame sektoriuje;

3. teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę viešajame sektoriuje, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos ir ES fondų programų lėšų administravimą, taip pat korupcijos prevenciją;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), buhalterinės apskaitos programomis, valstybės biudžeto apskaitos mokėjimo sistema, Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS).

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. vykdo ministerijai valstybės biudžete patvirtintų VB ir ES lėšomis finansuojamų programų ir jų priemonių pagal skyriaus veiklos planą gautų lėšų, turto, atsiskaitymų finansų kontrolę, užtikrindamas,  kad:

1.1. lėšos būtų naudojamos pagal patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;

1.2. visi ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti ir tinkamai įforminti dokumentais;

2. vadovaudamasis ministerijos finansų kontrolės taisyklėmis atlieka gaunamų dokumentų einamąją  finansų kontrolę, kad būtų užtikrintas lėšų naudojimas  pagal paskirtį;

3. vykdo gautų, parengtų ir perduodamų NBFC turto ir atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų, reprezentacinių išlaidų, komandiruočių, degalų sunaudojimo, skolų pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį parengtų išlaidų dokumentų ir kitų dokumentų, reikalingų ministerijos buhalterinės apskaitos vykdymui ir biudžeto vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui, finansų kontrolę;

4. teikia NBFC informaciją valstybės biudžeto lėšų prognozei numatyti;

5. kontroliuoja sutarčių vykdymą, kad būtų užtikrintas savalaikis finansinių įsipareigojimų vykdymas;

6. analizuoja informaciją  apie ministerijos, pagal poreikį įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų, valstybės biudžeto programų ir jų priemonių, panaudojimą pagal šaltinius, pastabas bei pasiūlymus teikia skyriaus vedėjui;

7. vykdo EPLSAF vadovaujančios institucijos funkcijas, susijusias su finansavimo lėšų valdymu ir kontrolės sistema, veiksmų programos administravimu;

8. vykdo PMIF atsakingos institucijos funkcijas, užtikrinančias lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą;

9. rengia ir teikia informaciją  Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų auditoriams;

10. dalyvauja rengiant:

10.1. ES lėšų programų ir priemonių išlaidų sąmatų projektus ir sąmatas;

10.2.  taisykles, procedūrų vadovus ir kitas tvarkas, susijusias su ES lėšomis;

10.3. ministerijos teisės aktų projektus dėl lėšų naudojimo ir finansų kontrolės vykdymo;

11. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse ir komisijose;

12. saugo visus su valstybės biudžeto lėšų panaudojimu susijusius dokumentus, paruošia juos archyvui, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie turimų dokumentų;

13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.