Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį;

3. gebėti dirbti Europos Sąjungos mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliaciniu modeliu EUROMOD;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti statistinę, mokslinę ir kitą informaciją;

5. gebėti dirbti bent viena labiausiai paplitusių statistinių programinių įrangų (SPSS, R, STATA);

6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.      dalyvauja Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos Socialinės apsaugos komiteto Rodiklių pogrupio (SPC ISG), Europos Komisijos bei kitų tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

2.      dalyvauja rengiant informaciją apie nacionalinių ir ES teisės aktų, strategijų, programų įgyvendinimą skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimo politikos srityse;

3.      stebi, analizuoja ir prognozuoja pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių kitimą;

4.  naudojantis Europos Sąjungos mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliaciniu modeliu EUROMOD, atlieka įgyvendinamų ar siūlomų priemonių poveikio vertinimą;

5.      vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimo politikos srityse stebėseną;

6.      vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis.

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.