Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

7. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

11. Dalyvauja Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos Socialinės apsaugos komiteto Rodiklių pogrupio (SPC ISG), Europos Komisijos bei kitų tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje.

12. Naudojantis Europos Sąjungos mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliaciniu modeliu EUROMOD, atlieka įgyvendinamų ar siūlomų priemonių poveikio vertinimą.

13. Dalyvauja rengiant informaciją apie nacionalinių ir ES teisės aktų, strategijų, programų įgyvendinimą skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimo politikos srityse.

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

14.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

14.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.5. darbo patirties sritis – analitinio darbo patirtis;

14.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

15.1. kalba - anglų;

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.