Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti statistinę, mokslinę ir kitą informaciją;

3. gebėti dirbti bent viena labiausiai paplitusių statistinių programinių įrangų (SPSS, R, STATA);

 4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vysto ir testuoja Europos Sąjungos mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliacinio modelio EUROMOD (toliau – EUROMOD) Lietuvos komponento pagrindinę versiją ir internetinę sąsają;

2. užtikrina reguliarų EUROMOD Lietuvos komponento pagrindinės versijos ir internetinės sąsajos atnaujinimą;

3. teikia suinteresuotiems asmenims informaciją apie EUROMOD internetinės sąsajos technines galimybes, apribojimus bei padeda spręsti problemas, iškilusias naudojantis šia internetine sąsaja;

4.  naudojantis EUROMOD, atlieka įgyvendinamų ar siūlomų priemonių poveikio vertinimą;

5. stebi, analizuoja ir prognozuoja pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių kitimą;

6. pagal ministerijos poreikius vysto Qlik Sense programinę įrangą, kuria interaktyvias analitines aplikacijas;

7. užtikrina Qlik Sense programinės įrangos palaikymą ir koordinuoja techninių trikdžių pašalinimą;

8. analizuoja duomenų rinkinius, esant poreikiui juos jungia ir apdoroja;

9. vysto savivaldybių socialinės paramos rezultatyvumo matavimo sistemą, užtikrina savailaikį rodiklių apskaičiavimą ir jų paskelbimą;

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.