Pareigų aprašymas Spausdinti

  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą matematikos, informatikos, inžinerijos arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

2.    turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį;

3.    turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo, diegimo, vystymo ar priežiūros srityje;

4.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarką, informacinių sistemų saugą, kibernetinį saugumą, valstybės informacinių išteklių valdymą, bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašus, techninius valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimus, informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodiką, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugų duomenų tvarkymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, socialinę apsaugą ir darbą, korupcijos prevenciją bei kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus;

5.    išmanyti kompiuterinio tinklo veikimą, duomenų bazių valdymo sistemų ir operacinių sistemų veikimą bei administravimą, tinklų saugos priemones;

6.    mokėti apibendrinti vartotojų poreikius informacinių sistemų plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus;

7.    gebėti planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą;

8.    mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, valdyti informaciją, savarankiškai rengti išvadas taip pat išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybes tarnautojas atlieka šias funkcijas:

    1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina skyriaus funkcijų ir pavedimų vykdymą, vadovauja skyriui, paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja jų atlikimą;
    2. analizuoja ir vertina skyriaus veiklos efektyvumą, teikia išvadas ir siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;
    3. organizuoja, atlieka ir užtikrina programinės įrangos, duomenų bazių ir informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo, diegimo, atnaujinimo, administravimo, priežiūros, tvarkymo darbus ir užtikrina jų tinkamą veikimą, apskaitą ir kontrolę;
    4. organizuoja naujų informacinių sistemų ir kitos programinės įrangos naujų versijų testavimą, informuoja sistemų kūrėjus apie pastebėtas klaidas;

5. organizuoja ir užtikrina ministerijos serverių, tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterių, kompiuterinio tinklo, telekomunikacinės įrangos, organizacinės technikos ir kitos kompiuterinės įrangos administravimą, priežiūrą ir remontą, užtikrina įrangos ir technikos apskaitą bei kontrolę;

6. organizuoja ir užtikrina ministerijos informacinių sistemų, techninės ir programinės įrangos nepertraukiamą veikimą ir atkūrimą trikdžių ar incidentų atvejais;

7. organizuoja ir užtikrina ministerijos interneto ir intraneto svetainės kūrimą, priežiūrą, atnaujinimą bei, kartu su atsakingais kompetentingais skyriais, operatyvų duomenų pateikimą svetainėje;

8. organizuoja ir užtikrina ministerijos internetinį ryšį, elektroninio pašto serverio, elektroninio pašto parametrų nustatymą vartotojams ir jų priežiūrą;

9. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja ministerijos kompiuterinės ir programinės įrangos poreikį, teikia pasiūlymus dėl jos įsigijimo, tobulinimo ir atnaujinimo, organizuoja įsigijimą;

10. organizuoja reikiamų eksploatacinių medžiagų įsigijimą, panaudojimą ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių įgijimo;

11. dalyvauja rengiant ministerijos kompiuterinės ir programinės įrangos investicijų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

12. įgyvendina ministerijos informacinių sistemų duomenų konfidencialumo ir jų apsaugos nuo nesankcionuoto naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo priemones, organizuoja ir vykdo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos kontrolę;

13. įgyvendina elektroninės informacijos saugos politiką išdėstytą ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, organizuoja bei kontroliuoja administruojamų informacinių technologijų bei kompiuterių tinklo saugos priemonių vykdymą, dalyvauja rengiant informacinės sistemos saugos nuostatus bei diegiant reikalingas priemones ir užtikrina jų įgyvendinimo priežiūrą;

14. užtikrina ministerijos valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą;

15. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijų organizuojant ĮIRIS apsaugą įgyvendinimą;

16. vertina ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų investicijų projektus, susijusius su informacinėmis sistemomis;

17. koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių technologijų išteklius;

18. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

19. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

20. pagal kompetenciją nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, rengia pažymas;

21. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

22. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinių dokumentų projektus;

23. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

  24. organizuoja sutarčių, susijusių su skyriaus funkcijų vykdymu, vykdymo kontrolę;

25. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

26. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus, padeda ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams tobulinti darbo organizavimo būdus panaudojant kompiuterinius informacijos apdorojimo metodus;

27. vykdo su skyriaus veikla susijusių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

28. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, dėl darbo užmokesčio ir priedų nustatymo, paskatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;

29. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką (eilę) ir užtikrina laikinai nesančių darbuotojų funkcijų atlikimą;

30. vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

31. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos kanclerio pavedimus.