Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

10. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

11. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

12. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 

 

 

 

 

14. Dalyvauja koordinuojant SPIS administravimą, eksploatavimą ir plėtrą.

15. Rengia, tikslina ir vertina norminių teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų (įskaitant informacinės visuomenės, elektroninės valdžios sričių), kurie susiję su SPIS sistema, projektus.

16. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant SPIS sistemos ir informacinių išteklių koordinavimo klausimus.

17. Dalyvauja įgyvendinant SPIS sistemos plėtros projektus.

18. Teikia konsultacijas SPIS sistemos plėtros projektų vykdytojams techniniais bei organizaciniais klausimais.

19. Vertina  SPIS sistemos privalomosios dokumentacijos (sistemos nuostatų, duomenų saugos nuostatų, techninių aprašymų, taisyklių) atitikimą teisės aktų reikalavimams, organizuoja jų tikslinimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis.

 

 

 

 

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

 

21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.4. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

22.1. kalba – anglų;

 

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.