Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.      turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo ir socialinės apsaugos sistemą, sąlygojančią gyventojų socialinį saugumą, gyvenimo lygį, pajamų pasiskirstymą, galimybę naudotis sukurtais resursais ir dalyvauti visuomenės gyvenime, strateginį planavimą viešajame sektoriuje, visuomenės informavimą, taip pat išmanyti dokumentus, reglamentuojančius ES socialinės apsaugos ir socialinės atskirties mažinimo politiką;

3.      išmanyti viešojo sektoriaus organizacijų veiklos kokybės gerinimo teoriją ir taikymo praktiką viešajame sektoriuje;

4.      mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalbomis;

5.      mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

   1. teikia siūlymus grupės vadovui dėl veiklos kokybės gerinimo ministerijoje ir efektyvių vadybos sistemų diegimo;

2. renka bei analizuoja ministerijoje įgyvendinamų veiklos kokybės gerinimo iniciatyvų duomenis, teikia grupės vadovui pasiūlymus dėl jų planavimo ir įgyvendinimo tobulinimo;

3. užtikrina veiklos kokybės gerinimo sistemų ir metodų sklandų funkcionavimą ministerijoje, teikia grupės vadovui pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

4. teikia siūlymus grupės vadovui dėl tikslų, prioritetų, veiksmų ir priemonių ministerijos strateginiams veiklos dokumentams;

5. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis grupės žinioje esančia, kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.