Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą  (bakalauro kvalifikaciniu laipsnį)  ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą  (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių kompiuterinių technologijų srityje;

3. išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą ir tvarkymą, elektroninius ryšius reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus;

4. išmanyti kompiuterių programinę ir aparatinę įrangą, bei jos komponentes;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;

6. mokėti apibendrinti vartotojų poreikius informacinių technologijų plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus;

7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis;

8. puikiai išmanyti  „Microsoft Windows“ šeimos operacines sistemas bei biuro programų paketą „Microsoft Office“;

9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka kompiuterizuotų darbo vietų kompiuterinių programų, kompiuterinės įrangos diegimo ir remonto darbus, organizuoja techninės ir periferinės tinklų įrangos eksploataciją ir remontą;

2. parenka ministerijos kompiuterizuotų darbo vietų naudotojams dirbti tinkamas technines priemones, jas testuoja, apmoko jomis dirbti ir užtikrina jų nuolatinę priežiūrą;

3. užtikrina ministerijos informacinių sistemų vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės posistemių veikimą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų vystymo ir priežiūros tobulinimo;

4. administruoja ir tvarko ministerijos telekomunikacijų sistemos programinį ir techninį aprūpinimą, atlieka eksploatacinę ir techninę priežiūrą bei aptarnavimą;

5. vykdo ministerijos padaliniuose naudojamos kompiuterinės, programinės įrangos bei kompiuterinės įrangos remonto apskaitą;

6. prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas, organizacinę techniką ministerijos posėdžių salėse, mobiliuosius įrenginius, informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus kompiuterinės įrangos gedimus, atlieka įrangos remonto darbus arba organizuoja jos remontą;

7. vykdo kompiuterinių programų, kompiuterinės įrangos profilaktinius patikrinimus ar kitus profilaktinius darbus;

8. atlieka ministerijos informacinės sistemos vartotojų administravimo operatoriaus funkcijas;

9. perkelia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis iš vienos kompiuterinės laikmenos į kitą, esant galimybei, atkuria prarastus duomenis;

10. išduoda, apskaito materialines vertybes ir atlieka jų apskaitą, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;

11. nagrinėja ir tvarko pagal kompetenciją reikalingus duomenis, dokumentus, juos sistemina ir saugo pagal ministerijos dokumentacijos planą;

12. sistemina norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti;

13. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teikia metodinę ir techninę pagalbą  programinės įrangos naudojimo klausimais, mobilių duomenų perdavimo, sinchronizavimo mobiliuosiuose įrenginiuose klausimais;

14. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus;