Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

13. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

14. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

20. Atlieka periodinę projektų valdymo procesų priežiūrą, analizuoja ir rengia siūlymus dėl jų tobulinimo, optimizavimo ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui..

21. Rengia projektų valdymo procesus reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą, tinkamą komunikaciją ir tobulinimą..

22. Koordinuoja ministerijos projektų portfelio sudarymą ir valdymą;.

23. Koordinuoja ministerijoje įgyvendinamų projektų ir (ar) programų įgyvendinimo dokumentų parengimą bei seka projekto ir (ar) programų įgyvendinimo eigą, teikia pastabas projekto ir (ar) programos partnerių parengtiems dokumentams;.

24. Koordinuoja ministerijos darbuotojų darbą su Portfelių ir projektų valdymo informacine sistema (toliau – PPVIS), sudaro PPVIS naudotojų sąrašus, teikia pasiūlymus dėl ministerijos PPVIS naudotojų sąrašo keitimo;.

25. Organizuoja projektų valdymo mokymus ministerijoje..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – vadyba (arba);

 studijų kryptis – sociologija (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

kalbos mokėjimo lygis – A2.

Einamųjų metų užduotys

  1. Dalyvauti atliekant analizę, skirtą įvertinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklų, atitinkančių projektų valdymo objekto požymius , įgyvendinimo procesus (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena, užbaigimas); 
  2. Atlikti dėl projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo;
  3. Dalyvauti atliekant SADM projektinio valdymo brandos tyrimą; po projektinio valdymo brandos tyrimo teikti pasiūlymus dėl projektinio valdymo sistemos tobulinimo SADM ir, esant poreikiui, parengti teisės aktų projektus, projektinio valdymo sistemos tobulinimo planus ir kitus dokumentus.