Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

 Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

Koordinuoja informacijos su sudėtingais turto valdymo klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą arba prireikus vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį.

Koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

Koordinuoja su turto valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su turto valdymu susijusius dokumentus.

Koordinuoja turto naudojimo organizavimą arba prireikus organizuoja turto naudojimą.

20. Koordinuoja turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą arba prireikus organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą.

Koordinuoja turto nusidėvėjimo ir tinkamumo naudoti vertinimą.

Koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu susijusiais klausimais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Koordinuoja ministerijos ir (ar) įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų civilinės saugos organizavimą, pasirengimą ir reagavimą ekstremaliosios situacijos metu, įgyvendina ekstremalių situacijų prevencijos priemones.

Koordinuoja ministerijos mobilizacijos plano vykdymą, kartu su kitais administracijos padaliniais ir darbuotojais vykdo valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis ir mobilizacinius nurodymus.

 Organizuoja ministerijos ekstremalių situacijų valdymo plano, mobilizacijos plano rengimą, jo derinimą ar keitimą su atsakingomis institucijomis.

Organizuoja ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimą, priežiūrą, užtikrina ekstremaliųjų situacijų operacijų centro techninį aprūpinimą.

Organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis civilinės saugos, mobilizacijos mokymus..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – vadyba (arba);

3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

4. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

6. darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis;

7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.     Organizuoti pastatų Vivulskio g. 11 ir Vivulskio g. 13 patalpų apšvietimo atnaujinimo procedūras;

2.     Užtikrinti, darbuotojams tinkamas darbo sąlygas (baldai, įranga bei patalpos);

3.     užtikrinti, kad skyriaus pavedimai ir užduotys būtų įvykdytos nustatytais terminais;

4.     įgyvendinti 3 mikroklimato gerinimo skyriuje priemones.