Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

 Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

 Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Sprendimų įgyvendinimas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje..

Dalyvauja įgyvendinant ministerijos struktūrinius pokyčius. Dalyvauja rengiant ir vertinant ministerijos administracijos padalinių nuostatus, atlieka ministerijos administracijos padalinių nuostatų derinimo ir tvirtinimo procedūras..

Užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų įgyvendinimą, organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimą personalui..

 Organizuoja ministerijos karjeros valstybės tarnautojų kasmetinio ir/ar neeilinio vertinimo procedūras..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – teisės srityje;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.   Suorganizuoti SADM karjeros valstybės tarnautojų kasmetinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, t. y. iki 2020-01-31.

2.   Perduoti saugoti į archyvą 2017 m. SADM įsakymų ir potvarkių Personalo klausimais bylas (bylų Nr. 2.1; 2.5).

3.   Koordinuoti teisės aktų projektų rengimą dėl 2020 m. balandžio-rugpjūčio, rugsėjo-gruodžio mėn. atostogų grafikų patvirtinimo.

4.   Pakeisti SADM ministro įsakymą „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašą“ pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kurį planuojama patvirtinti 2020 m. I ketvirtyje.