Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

 Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

 Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė (arba);

3. studijų kryptis – vadyba (arba);

4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

arba:

7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

8. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

9. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Teikti ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos struktūros ir pareigybių sąrašo pokyčių, organizuoti ir koordinuoti ministerijos administracijos struktūros pokyčius.

2. Teikti pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl veiklos procesų valdymo, jų optimizavimo ir efektyvinimo, koordinuoti vadybos sistemos LEAN metodų diegimą ministerijoje.