Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti patirties rengiant dokumentus ir aptarnaujant asmenis;

gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, tarnybinį etiketą ir diplomatinį protokolą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitus tarptautinius teisės aktus ir dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu

 

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

techniškai aptarnauja socialinės apsaugos ir darbo viceministrus;

užtikrina dokumentų valdymo priežiūros vykdymą bei asmenų aptarnavimą;

organizuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), taip pat Ministerijos svečių priėmimą pas socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, užtikrina, kad būtų laikomasi tarnybinio etiketo ir (ar) diplomatinio protokolo, parūpina ir teikia priėmimams reikalingą medžiagą;

rengia socialinės apsaugos ir darbo viceministrų darbotvarkes, susitikimų ir posėdžių grafikus ir organizuoja socialinės apsaugos ir darbo viceministrų posėdžių techninį aptarnavimą;

peržiūri ir tvarko socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pateiktus dokumentus, kitą korespondenciją, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams referuoja, teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo, taip pat informuoja socialinės apsaugos ir darbo viceministrus dėl jų duotų pavedimų vykdymo;

užtikrina, kad skubūs dokumentai būtų nedelsiant perduodami socialinės apsaugos ir darbo viceministrams;

informuoja socialinės apsaugos ir darbo viceministrus apie Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, komisijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose svarstomus klausimus ir užtikrina reikalingos medžiagos pateikimą;

tvarko socialinės apsaugos ir darbo viceministrams skirtus dokumentus Ministerijos dokumentų valdymo sistemoje, sudaro ir saugo dokumentų bylas, perduoda jas į archyvą;

perduoda socialinės apsaugos ir darbo viceministrų žodinius ir (ar) rašytinius pavedimus Ministerijos darbuotojams ir teikia socialinės apsaugos ir darbo viceministrams informaciją apie jų vykdymą;

paskirsto ir (ar) perduoda dokumentus pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro rezoliucijas Ministerijos darbuotojams, administracijos padaliniams

priima iš Ministerijos darbuotojų, administracijos padalinių parengtus pasirašyti, tvirtinti ir (ar) vizuoti dokumentų projektus, įvertina jų atitiktį dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimams ir operatyviai juos pateikia socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, juos pasirašius, patvirtinus ar pavizavus, perduoda registruoti Ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už dokumentų registravimą ir išsiuntimą;

analizuoja, apibendrina ir rengia informaciją, būtiną efektyviam socialinės apsaugos ir darbo viceministrų aptarnavimui;

užtikrina, kad informacija, pateikta elektroniniu būdu, būtų pasiekiama socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, prireikus ją atspausdina ir pateikia socialinės apsaugos ir darbo viceministrams;

rengia dokumentų projektus Skyriaus veiklos srities klausimais;

konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, kitoms Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

teikia Skyriaus vedėjui, Ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

Skyriaus vedėjo pavedimu, laikinai nesant (komandiruotės, atostogų, nedarbingumo metu ir pan.) kito (-ų) referento (-ų), vykdo jo (jų) funkcijas, atsižvelgiant į joms atlikti reikalingo ir darbuotojui išduoto leidimo dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, slaptumo žymą;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo viceministrų ir Skyriaus vedėjo pavedimus.