Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                    1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  1. turėti ne mažesnę, kaip 1 metų buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo patirtį;

                  3 labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti finansinę ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

                    4. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

                    5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

                    6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

                    7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

            Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. padeda rengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą, reikalingą ministerijos biudžeto projektui sudaryti;
  2. atsižvelgiant į ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir ministerijos darbuotojų siūlymus, padeda rengti ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas ir jas teikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  3. padeda užtikrinti, kad ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatos būtų sudarytos vadovaujantis sąmatų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais;
  4. atsižvelgiant į patvirtintą valstybės biudžetą, padeda rengti suvestines valstybės biudžeto sąmatas su skaičiavimais ir jas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  5. renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš ministerijos darbuotojų, įstaigų prie ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų perskirstymo ir (ar) ministerijos įgyvendinamų programų ir (ar) priemonių sąmatų tikslinimo;
  6. iš ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų prie ministerijos surenka informaciją apie planuojamas šių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, duomenis apie patikslintas bei viršplanines šių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų perskirstymo bei užtikrina reikalingų duomenų įtraukimą į ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatas ir jas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  7. analizuoja įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų (išskyrus socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija) sąmatų projektuose nurodytą lėšų poreikį;
  8. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;
  9. paruošia ir perduoda ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas Ministerijos archyvui pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
  10. padeda rengti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;
  11. padeda rengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, susijusius su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi;
  12. renka, analizuoja ir vertina ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra ministerija, įstaigos prie ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;
  13. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;
  14. teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
  15. konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;
  16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.