Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

7. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

10. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

12. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

18. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

20. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

22. Analizuoja EBPO veiklos kryptis ir prioritetus, EBPO teisės aktus, kitus dokumentus ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybių..

23. Koordinuoja kitų Lietuvos Respublikos atstovų veiklą EBPO, susijusią su ministrui pavestomis valdymo sritimis, Lietuvos Respublikos pozicijų ir pasisakymų rengimą..

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

 studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis. Užtikrinti 3 EBPO projektų, kuriuose dalyvauja SADM, įgyvendinimą ir bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų subjektų.

2 užduotis. Užtikrinti komunikavimą EBPO klausimais.

3 užduotis. Suderinti ir parengti pozicijas, medžiagą ir atitinkamas ataskaitas bei dalyvauti ir atstovauti SADM pagal kompetenciją EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto (ELSAC) ir susijusių darbo grupių posėdžiuose.

4 užduotis.  Koordinuoti sklandžią EBPO politinės misijos dėl ekonominės apžvalgos Lietuvai (Economic survey 2020: Lithuania) vizito eigą pagal SADM kompetenciją.