Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

 Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

 Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

 Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Vykdo gautų, parengtų ir perduodamų NBFC dokumentų, reikalingų ministerijos buhalterinės apskaitos vykdymui ir biudžeto vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui, finansų kontrolę..

 Kontroliuoja ministerijos biudžeto vykdymo ir ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės suvestinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių gavimą iš NBFC..

 Vykdo biudžeto vykdymo (VB) ataskaitų rinkinių duomenų kontrolę ir pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinimo teisės aktuose nurodytoms įstaigoms nustatyta tvarka, terminais bei paskelbimą ministerijos interneto svetainėje..

Surenka iš pavaldžių įstaigų finansų kontrolės būklės (FKB) ataskaitas, analizuoja jas, pastebėjimus ir išvadas dėl FKB pavaldžiose įstaigose teikia skyriaus vedėjui, parengia ministerijos FKB ataskaitą ir teikia ją LR Finansų ministerijai..

 Analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto, tarp jų ES programų ir jų priemonių ir kitų lėšų panaudojimą, pastabas bei pasiūlymus teikia skyriaus vedėjui..

 Dalyvauja ministerijai rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – finansų kontrolės srities patirtis ;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.     Surinkti, išanalizuoti ir susisteminti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų Finansų kontrolės būklės duomenis. Suvestinę ataskaitą už 2019 metus pateikti Finansų ministerijai

2. Atlikti metinę finansinių įsipareigojimų (mokėtinų ir gautinų sumų), kitų įsipareigojimų, atidėjinių, sutarčių, finansinio turto – pinigų likučių banko sąskaitose ir banko kortelėse, investicijų, įvertinant jų nuvertėjimo požymius, ministerijos inventorizaciją.

3.     Sutikrinti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis už 2019 metus bei 2020 metų ataskaitinius ketvirčius už ministeriją ir suvestinius su pavaldžiom įstaigom. Ataskaitų rinkinius bei kitus privalomus finansinius duomenis (FM patvirtintas formas ir pažymas) laiku pateikti Finansų ministerijai.

4.     Patikrinti ir išanalizuoti biudžeto lėšų panaudojimo duomenis už kiekvieną ataskaitinį ketvirtį (bei papildomai pagal poreikį). Detalizuotą informaciją pateikti skyriaus vedėjui, Strateginio planavimo skyriui, vadovybei bei kitiems skyriams pagal poreikį.

5.    Vykdyti pajamų įmokų ir valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų panaudojimo kontrolę įgyvendinant ministerijos programos 02008 „Socialinė parama“ priemones, kuriomis teikiama parama šeimoms būstui įsigyti.