Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..

14. Administruoja Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir bendrojo finansavimo lėšas, rengia lėšų panaudojimo planus ir vykdo jų stebėseną; planuoja ir administruoja PMIF programos techninės paramos (TP) lėšas, tikrina įgaliotosios institucijos TP išlaidų deklaracijas, rengia atsakingos institucijos išlaidų deklaracijas ir kitus su TP lėšų administravimu susijusius dokumentus.

15. Rengia PMIF programos finansines ataskaitas ir dalyvauja rengiant metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus EK pagal patvirtintus reikalavimus; rengia ir teikia PMIF programos finansines prognozes pagal poreikį ministerijos padaliniams ir kitoms institucijoms; tikrina ir tvirtina paraiškas asignavimų valdytojui bei perduoda jas kitiems ministerijos padaliniams tolesniam administravimui.

16. Planuoja ir atlieka PMIF programos atrankinių mokėjimo prašymų ir išlaidas įrodančių ir pateisinančių dokumentų patikras; pagal PMIF procedūrų vadove patvirtintą tvarką atlieka PMIF projektų patikras vietoje; atlieka PMIF pažeidimų administratoriaus funkcijas bei nustato sukčiavimo prevencijos, rizikos priemones ir vykdo jų priežiūrą.

17. Organizuoja sprendimų dėl lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, grąžinimo priėmimo procesą bei susigrąžina šias lėšas, kaip tai numatyta teisės aktuose. Taip pat teisės aktuose nustatyta tvarka teikia ataskaitas Finansų ministerijai ir (ar) kitoms institucijoms.

18. Dalyvauja įgyvendinant ES fondų investicijų veiksmų programą: užtikrina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimą, vykdo grąžintinų ir grąžinamų lėšų kontrolę; inicijuoja ir koordinuoja reikalavimo teisės į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

19. Teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES fondų ar nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES fondų ar nacionalines lėšas; inicijuoja sprendimų dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka, priėmimą.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – ekonomika;

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – Europos Eąjungos struktūrinės ir sanglaudos politikos srities patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.     Parengti ir pateikti tvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų biudžetą 2020 metams. 

2.     Audito institucijai pateikti Atsakingos institucijos (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų išlaidų deklaraciją už praėjusius finansinius metus.

3.     Patikrinti ESFA pateiktas Įgaliotosios institucijos (ESFA) Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos išlaidų deklaracijas.

4.     Atlikti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų patikras vietose ir atrankinius tikrinimus Europos socialinio fondo agentūroje.