Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja administracinių paslaugų teikimo organizavimą arba prireikus organizuoja paslaugų teikimą.

 Koordinuoja informacijos su administracinių paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

Koordinuoja su administracinių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su paslaugų teikimu susijusią informaciją.

 Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių paslaugų teikimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl paslaugų teikimo.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

 Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Organizuoja medžiagos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams parengimą, organizuoja aptarimus ir užtikrina ministerijos vadovybei medžiagos pateikimą.

Laikinai nesant vedėjo (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir pan. laikotarpiu) organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina skyriaus veiklą..

Rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui, prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

3. darbo patirties sritis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

1. Rengti atsakymus/persiuntimus pagal galiojančius teisės aktus ir laikantis teisės aktų nustatytų terminų dėl gautų skyriuje asmenų prašymų/paklausimų.

2. Organizuoti ir koordinuoti medžiagos ir informacijos ministerijos veiklos klausimais Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams bei ministerijų atstovų tarpinstituciniams pasitarimams parengimą.

3. Pateikti siūlymus ministerijos padalinimas dėl teisės aktų pakeitimų, atsižvelgiant į asmenų pateiktus pasiūlymus ir pastebėjimus.