Pareigų aprašymas Spausdinti

  

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

20. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 

 

 

 

 

 

21. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių socialinio darbo veiklas, socialinių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms organizavimą ir teikimą, projektus, organizuoja ir koordinuoja šių teisės aktų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas.

22. Planuoja socialinių paslaugų strategines kryptis žmonėms turintiems negalią ir jų šeimoms.

23. Rengia ir įgyvendina valstybines bendruomeninių socialinių paslaugų neįgaliesiems programas (priemones), dalyvauja jų įgyvendinime, inicijuoja naujų bendruomeninių paslaugų, žmonėms turintiems negalią ir jų šeimoms teikimo ir organizavimo reglamentavimą plėtrą.

24. Teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiems subjektams.

25. Dalyvauja veiklose, susijusiose su asmens veiksnumo ribojimo ir pagalbos priimant sprendimus institutų tobulinimu.

26. Laikinai nesant skyriaus vedėjo ir vyresniųjų patarėjų, vykdo vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

 

 

 

 

 

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

arba:

 

28.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.4. darbo patirtis – neįgaliųjų socialinės integracijos srities patirtis;

28.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

29. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

29.1. kalba – anglų;

 

29.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Parengti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitą institucinės globos pertvarkos ir bendruomeninių paslaugų plėtros srityje.

2. Dalyvauti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems ir be tėvų globos likusiems vaikams 2014 – 2020 metų veiksmų plano įgyvendinime. Organizuoti ir koordinuoti valdymo ir tarpinstitucinės stebėsenos grupių veiklą.

3. Parengti apgyvendinimo su parama paslaugų asmenims su negalia teikimo ir tvarkos aprašo projektą.

4. Parengti pagalbos priimant sprendimus modelio projektą.