Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

10. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

13. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

15. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Stebi ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES institucijose eigą, analizuoja šių dokumentų nuostatas..

20. Rengia LR derybines pozicijas ministrui pavestoms valdymo sritims aktualiais ES darbotvarkės klausimais..

21. Rengia ir koordinuoja LR pozicijų ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, COREPER I ir II posėdžiams bei ES Ministrų tarybų posėdžiams bei kitiems sutikimams rengimą ir pateikimą per LINESIS..

22. Rengia informaciją ir pasisakymų projektus apie Lietuvos Respublikos pozicijas ES Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos taryboje bei Švietimo, jaunimo ir kultūros taryboje nagrinėjamais klausimais..

23. Rengia ir teikia informaciją ministrų pasitarimams, LR Vyriausybės ir LR Seimo komitetų posėdžiams ES Taryboje svarstomais, kitais aktualiais ES darbotvarkės klausimais..

24. Dalyvauja Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo veiklose..

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

. studijų kryptis – politikos mokslai ;

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties sritis – europos sąjungos klausimų srities patirtis;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Laiku ir tinkamai organizuoti ir koordinuoti pasirengimą ES Tarybos (Užimtumo ir socialinių reikalų ministrų, jaunimo reikalų ministrų) posėdžiams bei neformaliems jų susitikimams.

2. Užtikrinti sklandų Lietuvos pozicijų dėl ES teisės aktų projektų SADM kompetencijos srityje rengimą ir derinimą su kitomis institucijomis bei kitų institucijų rengiamų Lietuvos pozicijų derinimą su SADM.

3. Stebėti ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES institucijose eigą bei užtikrinti sklandų savalaikį per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą LINESIS gaunamų ES dokumentų pateikimą SADM skyriams.

4. Įvertinti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo veiklų atitiktį nacionaliniams interesams.