Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS 

 

 

 

 

 

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

4. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

8. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

9. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

10. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

11. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

12. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

18. Padeda planuoti ir organizuoti skyriaus darbą žmonių išteklių valdymo srityje. Atlieka personalo valdymo funkcijas įstaigų prie ministerijos, jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir kitų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų atžvilgiu.

 

 

19. Atlieka personalo tvarkymo  funkcijas, susijusias su ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, įstaigų prie ministerijos vadovų skyrimu, atleidimu, perkėlimu, nušalinimu, pavedimu atlikti funkcijas, darbo sutarčių sudarymu ir tvarkymu.

20. Planuoja aprūpinimo žmonių ištekliais poreikį. Inicijuoja ir organizuoja konkursus ir atrankas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigoms eiti ministerijoje bei įstaigų prie ministerijos  vadovų pareigoms eiti, organizuoja konkursų ir atrankų procedūras.

21. Dalyvauja rengiant ir vertinant ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, įstaigų prie ministerijos vadovų kompetencijų, pareigybių aprašymus, atlieka pareigybių aprašymų derinimo ir tvirtinimo procedūras.

22. Organizuoja  sveikatos patikrinimo ir (ar) vakcinavimo procedūras. Koordinuoja darbo laiko apskaitos, nuotolinio darbo procesus ministerijoje. Dalyvauja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisijos darbe.

23. Pagal kompetenciją rengia ministerijos vidaus administravimo dokumentus, skirtus personalo politikai formuoti,  vidaus administravimo procesams efektyvinti. Atlieka jų įgyvendinimo stebėseną, teikia siūlymus dėl pakeitimų, papildymų. 

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.4. darbo patirtis – teisės srityje;

25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.