Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

4. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

5. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

6. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

9. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

10. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

14. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

17. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

18. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

20. Atlieka personalo valdymo funkcijas, susijusias su darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, ministerijoje priėmimu, darbo sutarčių sudarymu, pakeitimu ir nutraukimu, darbuotojų veiklos vertinimu, socialinių garantijų užtikrinimu (materialinių pašalpų ir t.t.), priemokų, išmokų skyrimu.

21. Padeda ministerijos vadovybei ir administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje, kurti ir įgyvendinti motyvacijos sistemas. Koordinuoja ir įgyvendina skatinimo ir motyvavimo priemones (vardinės dovanos, padėkos, premijos ir t.t). Planuoja ir organziuoja renginius..

22. Padeda planuoti ir organizuoti skyriaus darbą personalo valdymo srityje, pagal kompetenciją, atsižvelgiant į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus dėl ministerijos personalo planavimo, poreikių ir perspektyvų. Pagal kompetenciją rengia ir derina su ministerijos darbuotojų atstovais, suinteresuotais padaliniais ministerijos vidaus administravimo dokumentus.

23. vykdo Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir nustatytais terminais pateikia ministerijos vadovybei, Administravimo departamento direktoriui ir skyriaus vedėjui informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę.

24. Atlieka ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo poreikių analizę, nustato ministerijos valstybės tarnautojų prioritetines mokymo sritis pagal valstybės tarnautojų mokymo strategijos prioritetinius mokymo tikslus sudaro trumpalaikius ir ilgalaikius mokymų ir kvalifikacijos kėlimo planus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.4. darbo patirties sritis – teisės srityje;

25.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.