Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

 Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Atlieka personalo valdymo funkcijas, susijusias su darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, ministerijoje priėmimu, darbo sutarčių sudarymu, pakeitimu ir nutraukimu, darbuotojų veiklos vertinimu..

Padeda ministerijos vadovybei ir administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje, kurti ir įgyvendinti motyvacijos sistemas. Koordinuoja ir įgyvendina motyvavimo priemones..

 Padeda planuoti ir organizuoti skyriaus darbą personalo valdymo srityje, pagal kompetenciją, atsižvelgiant į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus dėl ministerijos personalo planavimo, poreikių ir perspektyvų..

 Pagal kompetenciją rengia ir derina su ministerijos darbuotojų atstovais, suinteresuotais padaliniais ministerijos vidaus administravimo dokumentus..

Atlieka ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo poreikių analizę, nustato ministerijos valstybės tarnautojų prioritetines mokymo sritis pagal valstybės tarnautojų mokymo strategijos prioritetinius mokymo tikslus..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – teisės srityje;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Alikti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį vertinimą;

2. Organizuoti mokymų krepšelio paskirstymą bei įgyvendinimą SADM darbuotojams;

3. Suorganizuoti valstybinių švenčių minėjimus (bent 2);

4. Parengti Skatinimo tvarkos projektą.