Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

 Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

 Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

 Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

 Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Rengia viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais ministerijos darbuotojais, tiekėjais bei skelbia sutartis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje..

 Atlieka viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūrą renkant informaciją iš darbuotojų, atsakingų už viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo koordinavimą ar jų tiesioginių vadovų bei sisteminant informaciją, gautą iš darbuotojų, vykdančių viešųjų pirkimų finansų kontrolės funkcijas..

 Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas skyriaus kompetencijos klausimais..

 Administruoja ir vykdo viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją..

Tvarko ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių registrą..

Pagal kompetenciją teikia atsakingam ministerijos administracijos padaliniui skelbti informaciją ministerijos interneto svetainėje apie viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, konkurso laimėtojus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. užduotis: Parengti ministerijos 2020 m. paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų patvirtintame plane numatytų supaprastintų (tame tarpe mažos vertės) viešųjų prikimų dokumentų sąlygas.

2. užduotis: Vykdyti (Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) priemonėmis) ministerijos 2020 m. paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų patvirtintame plane numatytų atvirų (įskaitant mažos vertės) viešųjų pirkimų procedūras.

3. užduotis: Laiku (nepražeidžiant teisės aktų nustatytų terminų) rengti atsakymus į gautus tiekėjų paklausimus, prašymus paaiškinti konkurso sąlygas ir tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų.

4 užduotis: Rengti viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų projektus bei skelbti juos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.