Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. būti įgijusiam ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo dokumentų ir archyvų valdymo patirtį;

3. išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą, archyvų darbą reglamentuojančius teisės aktus;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. tvarko ir saugo ministerijos archyvo fondų dokumentus, bylas, tvarko ir vykdo jų apskaitą, rengia bylų apyrašus;

2. užtikrina dokumentų bylų sudarymą, tvarkymą, įforminimą, apskaitą, archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą, Lietuvos valstybinio archyvų fondo dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą ministerijoje;

3. vertina ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijai pavaldžių įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, pateiktus derinti dokumentacijos planus, bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kitus bylų apskaitos dokumentus;

4. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), atlieka dokumentų vertės ekspertizę, atrenka dokumentus tolimesniam saugojimui arba naikinimui, sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;

5. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo tobulinimo ministerijoje, įstaigose prie ministerijos ir kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;.6. rengia nuolat saugomus ministerijos veiklos dokumentus valstybiniam saugojimui ir užtikrina jų perdavimą valstybiniam saugojimui;

7. ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu rengia archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

8. tvarko ministerijos archyvo fondą, priima į ministerijos archyvą ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių užbaigtas nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylas, tikrina, ar jos tinkamai suformuotos;.9. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja sudarant ministerijos dokumentacijos planą, kitus dokumentus bei bylų apskaitos dokumentus;

10.  išduoda laikinai naudoti ministerijos archyve esančių dokumentų bylas;

11.  skyriaus vedėjo pavedimu teikia kompetentingoms institucijoms informaciją apie pasikeitusią ministerijos archyvo fondų dokumentų sudėtį ir apimtį;

12.  tvarko saugių dokumentų blankų apskaitą;

13.  kontroliuoja ministerijos archyve saugomų dokumentų būklę, organizuoja sugadintų dokumentų sutvarkymą, kontroliuoja dokumentų saugyklų atitiktį teisės aktuose nustatytiems patalpų, kuriose laikomi Lietuvos valstybinio archyvų fondo dokumentai, reikalavimams;

14.  pagal kompetenciją konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.