Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. būti įgijusiam ne žemesnį kaip aukštąjį lietuvių filologijos krypties universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį lietuvių filologijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kalbos tvarkytojo darbo patirtį;

3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą, valstybinės lietuvių kalbos ir teisinės terminijos vartojimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

                  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. įvertina, ar ministerijos vadovybei teikiami pasirašyti ir (ar) vizuoti ministerijos administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės terminijos, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarką nustatančių norminių aktų reikalavimus, juos redaguoja;

2. talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;

3. rengia siūlymus ir dokumentus dėl ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos, skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;

4. patikrina, ar teisės akto projekte apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

5. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams ir (ar) administracijos padaliniams rengiant ministerijos vadovybei oficialių pranešimų, kalbų projektus ir juos redaguoja;

6. rengia ir teikia metodines rekomendacijas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo taikymo, dokumentų redagavimo, kalbos kultūros klausimais, skyriaus vedėjo pavedimu su jomis supažindina ministerijos darbuotojus;

7. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia išvadas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms;

8. vizuodamas patvirtina, kad suredaguoti dokumentai atitinka lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo reikalavimus;

9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.