Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    būti įgijusiam ne žemesnį aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų valdymo darbo patirtį;

3.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;

4.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

5.    sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

6.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. priima parengtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, patikrina, ar pateikti siunčiami dokumentai atitinka dokumentų rengimo taisyklių reikalavimas;

2. tvarko siunčiamą korespondenciją (registruoja, skenuoja, susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, perduoda (nukreipia) išsiųstus dokumentus, kurių originalai ar antrieji egzemplioriai lieka ministerijoje, pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai);

3. išsiunčia pagal nurodytą siuntimo būdą (e. pristatymas, el. paštas, kurjeris, paštas ar kt.), parengia ir užpildo išsiuntimo registrus, suformuoja siunčiamų dokumentų siuntas, juos išsiunčia arba pateikia siuntimo paslaugų tiekėjui;

4. tvarko ministerijos elektroninio pašto dėžutę SADM_DVS_Avilys@socmin.lt ir perduoda (nukreipia) dokumentus pagal kompetenciją;

5. registruoja sutartis, sudaro jų bylas, registruoja kitus Ministerijos parengus vidaus dokumentus.

6. įveda informaciją (duomenis apie užduočių įvykdymą ir kt.) į ministerijos dokumentų valdymo sistemą, susieja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, vykdo dokumentų paiešką;

7. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant ministerijos dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir teikia pasiūlymus jų projektams;

8. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę, sudarant naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;

9. tvarko skyriaus dokumentų bylas;

10. skyriaus vedėjo pavedimu rengia atskaitas apie dokumentų apyvartą ir pavedimų vykdymo kontrolę, jį informuoja apie dokumentų apyvartos, tvarkymo ministerijoje būklę, teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo;

11. pagal kompetenciją teikia informaciją, metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims;

12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.