Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    būti įgijusiam ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų valdymo darbo patirtį;

3.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;

4.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

5.    sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

6.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. priima ir peržiūri gautą (pateiktą tiesiogiai, atsiųstą paštu, per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresais post@socmin.lt, dokumentai@socmin.lt, antikorupcija@socmin.lt, per elektroninio pristatymo sistemą, faksu, taip pat pateiktus per valstybės informacines sistemas ir kt.) korespondenciją;

2. informuoja siuntėją, jeigu gautas ne visas dokumentas, trūksta priedų ar gautame dokumente nurodytų pridedamų dokumentų;

3. persiunčia adresatui arba grąžina siuntėjui dokumentus, jeigu jie atsiųsti ne pagal kompetenciją ar ne tuo adresu;

4. tvarko gaunamą korespondenciją (registruoja, skenuoja, susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, siųstais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, patikrina šių dokumentų parašų galiojimą, perduoda (nukreipia) pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai);

5. įveda informaciją (užduočių vykdymo terminus, duomenis apie užduočių įvykdymą ir kt.) į ministerijos dokumentų valdymo sistemą, susieja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, vykdo dokumentų paiešką;

6. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant ministerijos dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir teikia pasiūlymus jų projektams;

7. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę;

8. tvarko skyriaus dokumentų bylas;

9. skyriaus vedėjo pavedimu rengia atskaitas apie dokumentų apyvartą ir pavedimų vykdymo kontrolę, informuoja jį apie dokumentų apyvartos, tvarkymo ministerijoje būklę, teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo;

10. pagal kompetenciją teikia informaciją, metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims;

11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.